Who will fill the Ukrainian gas storage facilities?
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2
Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. w Warszawie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(3):61–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper one can find a description of possible problems with underground natural gas storage volumes in Ukrainian and in the European facilities for the winter season 2015/2016. The financial crisis that has developed since 2007 imprinted its mark in many countries around the world. It has also affected Ukraine, which was already grappling with a serious political crisis. This country with its surface nearly two times larger than Poland, with a similar sized population, had political and other various factors rapidly affecting its economy. The data cited by the authors indicates that Ukrainian industry is very technologically underdeveloped and with a high probability of collapse. The example mentioned in the paper is a decline in gas consumption in this industry. Consequently, it is argued that a country without industry is not able to function in today’s economic conditions. The media, today mainly interested in the situation in China or in Greece, has recently forgotten that near the European border, a country with aspirations for joining the European Union may soon go bankrupt. The only difference between Greece and Ukraine is that in Ukraine there is no euro, but there is a war! In the shadow of the Greek tragedy, the question arises as to whether Ukraine will be able to fill its gas storages enough to survive the approaching winter. And who is ready to pay for it? Ukrainians seem well aware of the possible problem. They are constantly negotiating to increase gas supplies from Europe, trying to take advantage of all possible technical combinations, demanding for the EU to finance them because GAZPROM has categorically declined to do so. To solve the problem, connections are taken into account such as with Romania, sending gas through the LNG terminal in Klaipeda, or transporting natural gas through the territory of Belarus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kto napełni ukraińskie magazyny gazu?
gaz ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, Ukraina, Unia Europejska, magazynowanie gazu
Artykuł porusza kwestie konieczności zmagazynowania odpowiedniej ilości gazu ziemnego w ukraińskich i także europejskich podziemnych magazynach gazu na sezon zimowy 2015/2016. Kryzys finansowy, który rozwijał się od 2007 r., wycisnął swoje piętno w wielu krajach na całym świecie. Dotknął również Ukrainę, która borykała się już wtedy z poważnym kryzysem politycznym. Dla państwa, powierzchniowo prawie dwa razy większego od Polski oraz o porównywalnej liczbie zaludnienia, czynniki polityczno-ekonomiczne bardzo szybko wpłynęły na gospodarkę i ekonomię. Dane przytoczone przez autorów oznaczają, że ukraiński przemysł bardzo opóźniony technologicznie kieruje się w stronę upadku. Spadek dynamiki zużycia gazu w przemyśle to 55%. Ale kraj bez przemysłu nie jest w stanie funkcjonować w dzisiejszych warunkach ekonomicznych. Media, słusznie, interesują się dziś sytuacją w Chinach, w Grecji zapominają jednak ostatnio, że tuż przy granicy z Unią Europejską kolejny kraj może niedługo „zbankrutować”. Różnica jest tylko taka, że na Ukrainie nie ma euro, ale jest za to regularna wojna. W cieniu greckiej tragedii rodzi się więc pytanie czy Ukraina jest w stanie wypełnić wystarczająco magazyny gazu by przetrwać zbliżającą się zimę? A przede wszystkim – kto za to zapłaci? Ukraiń- cy zdają sobie doskonale sprawę z możliwego problemu. Cały czas negocjują zwiększenie dostaw gazu z Europy starając się wykorzystać wszystkie technicznie możliwe połączenia, starając się zmusić UE do ich sfinansowania bo GAZPROM powiedział kategoryczne nie. Brane są pod uwagę połączenia z Rumunią – pojawiła się nawet propozycja wysyłania gazu przez litewski terminal LNG w Kłajpedzie. Gaz mógłby być przesyłany przez terytorium Białorusi.
 
REFERENCES (20)
1.
bP Statistical Review 2015; www.bp.com.
 
2.
CIRE [Online] Dostępne w: http://www.cire.pl/item,114026... [Dostęp: 3.07.2015].
 
3.
DEFENCE 24 (JK) [Online] Dostępne w: http://www.defence24.pl/237307... [Dostęp: 3.07.2015].
 
4.
EIA Natural Gas Weekly Update [Online] Dostępne w: http://www.eia.gov/naturalgas/... [Dostęp: 1.07.2015].
 
5.
Gross-Gołacka i in. 2013 – Gross-Gołacka, E., Lubiewa-Wieleżyński, W., Sikora, A.P., Szurlej, A. i Biały, R. 2013. Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego. Przemysł Chemiczny t. 92, nr 8, s. 1393–1398.
 
6.
Janusz i in 2014 – Janusz, P., Kaliski, M. i Szurlej, A. 2014. Role of underground gas storage in the EU natural gas market. AGH Drilling, Oil, Gas vol. 31, no. 1dod.: CD, s. 11–23.
 
7.
Kaliski i in. 2009 – Kaliski, M., Janusz, P. i Szurlej, A. 2009.Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna t. 83, nr 7–8, s. 2–5.
 
8.
NAFTOGAZ [Online] Dostępne w: http://www.naftogaz.com/ [Dostęp: 1.07.2015].
 
9.
Olkuski, T. 2010. Zmiana trendu w handlu polskim węglem. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2., s. 365–375.
 
10.
Olkuski, T. 2013. Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29., z. 3, s. 115–130.
 
11.
Olkuski, T. i Szurlej, A. 2015. Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju. Rynek Energii nr 3, s. 35–41.
 
12.
Sienkiewicz, H. 1884. Ogniem i mieczem. (O Bohunie i Ukrainie).
 
13.
Ruszel, M. 2015. Znaczenie ukraińskich gazociągów tranzytowych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni (redakcja naukowa). Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań.
 
14.
UKTRANSGAZ; [Online] Dostępne w: http://utg.ua [Dostęp: 1.07.2015].
 
16.
U.S. Energy Information Administration; http://www.eia.gov/.
 
17.
Siemek i in. 2011 – Siemek, J., Kaliski, M., Rychlicki, S., Sikora, S., Janusz, P. i Szurlej, A. 2011. Importance of LNG technology in the development of words`s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 27, z. 4, s. 109–130.
 
18.
Szurlej, A. i Janusz, P. 2013. Natural Gas Economy in the United States and European Markets. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 4, s. 77–94.
 
19.
Szurlej i in. 2014a – Szurlej, A., Kamiński, J., Janusz, P., Iwicki, K. i Mirowski, T. 2014. Rozwój energetyki gazowej w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii nr 6, s. 33–38.
 
20.
Szurlej i in. 2014b – Szurlej, A., Kamiński, J. i Suwała, W. 2014. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – wybrane zagadnienia. Rynek Energii nr 2, s. 47–53.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675