Nowe wyzwania dla nauki górniczej w świetle przyszłych potrzeb polskiej gospodarki
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):71–91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Historically mining has been a base of economic and civilization development worldwide. Poland seems to be goodexample. Current situation is very alike however, not everybody has the same feeling being fascinated with more "trendy" and more mediumistic trade branches. Thus, to make mining of the 21-st century relatively more popular and modem, permanent progress in mining science and fast transfer of new technology and new solutions to the mining industries are necessary to implement. This assignments are very important challenges which realization creates the mining scene influenced by closed relation between mining science and mining "reality". Mining in general is a mixture of many diverse and joint faculty arising from integrated production systems of different mineral materials predominated by sustainable development. Based on future needs of Polish economy, especially with reference to raw materials mining, the priority tendencies of researches have been defined as a mining science respond to challenges in the future in that field. The result achieved, in majority, would form effectiveness and competitiveness of Polish mining and thus, it's future existence. Simultaneously, very important role would play interdisciplinary efforts among processing and refining of raw materials causing their increasing usage in production processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe wyzwania dla nauki górniczej w świetle przyszłych potrzeb polskiej gospodarki
górnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy polskiego górnictwa, badania naukowe
Górnictwo od wieków stanowiło podstawę rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wielu krajów na świecie. Polska jest tego bardzo dobrym przykładem. Podobnie jest także dzisiaj, chociaż nie wszyscy zadają sobie z tego sprawę, często zafascynowani innymi bardziej nowoczesnymi i bardziej medialnie nośnymi gałęziami przemysłu. Dlatego aby górnictwo w XXI wieku stawało się również przemysłem coraz bardziej nowoczesnym, niezbędny jest ciągły rozwój nauki górniczej i szybki transfer nowych rozwiązań do górniczych zakładów wydobywczych. Te zadania to ważne wyzwanie dla współczesnej nauki górniczej, bowiem przemysł górniczy i nauka górnicza to bardzo silnie powiązane ze sobą obszary i od ich wzajemnego współdziałania zależą przyszłe losy górnictwa. Górnictwo to wiele powiązanych ze sobą specjalności wchodzących w skład zintegrowanych systemów produkcyjnych różnego rodzaju surowców mineralnych, które dzisiaj są podporządkowane wymogom strategii zrównoważonego rozwoju. W oparciu o analizę przyszłych potrzeb polskiej gospodarki, szczególnie w sferze górnictwa surowców mineralnych, gwarantujących zarówno bezpieczeństwo energetyczne jak i surowcowe, sformułowane zostały priorytetowe kierunki badań będące odpowiedzią nauki górniczej na wyzwania w tym zakresie. Od ich rozwiązania zależeć będzie w dużej mierze efektywność i konkurencyjność polskiego górnictwa, a tym samym możliwość jego istnienia w kolejnych dziesięcioleciach. Do nich należy zaliczyć, między innymi, rozwiązania: -umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie złóż surowców mineralnych, -poprawiające bezpieczeństwo i komfort pracy górniczej, -ograniczające oddziaływanie działalności górniczej na środowisko naturalne. Również istotne znaczenie będą miały, często interdyscyplinarne prace w sferze przetwórstwa surowców mineralnych, prowadzące do wyraźnego zwiększenia obszaru ich wykorzystania w gospodarce.
 
REFERENCES (18)
1.
BIAŁY W., 2004 — Nowoczesne strugi węglowe. Przegląd Górniczy, nr 7-8. Katowice.
 
2.
BURTON E., FRIEDMANN J., UPADHYE R., 2006 — Best practices in underground gasification Lawrence Livermore National Laboratory.
 
3.
Directional Drilling in Coal. 2005. DTI, Great Britain.
 
4.
DUBIŃSKl J., 2003 — Rola nauk górniczych w rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Przegląd Górniczy nr 10, str. 13-18.
 
5.
DUBIŃSKl J., 2004 — Technologie eksploatacji węgla możliwe do zastosowania w polskim górnictwie węgla kamiennego zapewniające jego zrównoważony rozwój. Mat. Międzynarodowej Konferencji nt. „Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski", wyd. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej i Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice, str. 117-135.
 
6.
DUBIŃSKl J., TUREK M., PRUSEK S., 2005 — Technologie wydobywania węgla - stan aktualny i perspektywy. Przegląd Górniczy nr 7-8, Katowice, str. 2-10,.
 
7.
DUBIŃSKl J., DRZĘŹLA B., 2005 — Problemy zrównoważonego rozwoju w polskim górnictwie węgla kamiennego. Sympozja i Konferencje nr 65. Warsztaty Górnicze 2005 z cyklu „zagrożenia naturalne w górnictwie". Wyd. PAN, Kraków, str. 105-117.
 
8.
DUBIŃSKI J., KRZYSTOLIK P., ROSZKOWSKI J., TAJDUŚ A., TRUTWIN W., 2005 — Górnictwo węgla w Polsce - analiza stanu i kierunki rozwoju. Prace Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Tom I, Kraków, str. 167-182.
 
9.
DUBIŃSKI J., TAJDUŚ A., 2007 — Rola paliwa węglowego jako źródła energii pierwotnej Przegląd Górniczy nr 2. Katowice, str. 9-16.
 
10.
DUBIŃSKI J., TAJDUŚ A., ROGUT J, 2007 — Górnictwo węglowe jako siła napędowa rozwoju zaawansowanych technologii XXI wieku. Kwartalnik AGH „Górnictwo i Geoinżynieria" z. 2, str. 603-613.
 
11.
KARBOWNIK A. ,2007 — Zasoby węgla kamiennego w Polsce. Karbo nr 2, Katowice, str. 71-72.
 
12.
PROBIERZ K., 2000 — Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy; zagrożeniem ? Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2000/2001 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wyd. Politechniki Śląskiej.
 
13.
Review of the feasibility of underground coal gasification in the UK. 2005. DTI, Great Britain.
 
14.
STAŃCZYK K. i in., 2005 — Rozwój gospodarki wodorowej w oparciu o węgiel kamienny. Praca statutowa GIG, nr 130030.
 
15.
STAŃCZYK K., KAPUSTA K., 2007 — Podziemne zgazowanie węgla. Karbo, nr 2 Katowice str. 98-102.
 
16.
Stan bezpieczeństwa i Higieny pracy w górnictwie w 2006 roku, 2007. Raport Wyższego Urzędu Górniczego, Wyd. WUG, Katowice.
 
17.
STRZEMIŃSKI J., 2002 — Wybieranie cienkich pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego; stan aktualny i perspektywy na przyszłość, mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 3, Katowice.
 
18.
TRUTWIN W., DUBIŃSKI J., DRZĘŹLA B., DZIURZYŃSKI W., SIEMEK J., TAJDUŚ A., 2007 - Metody i technologie wydobywania i przetwarzania surowców oraz problemy zapewnienia bezpieczeństwa w górnictwie. [W:] Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Wyd. VII Wydział PAN, Warszawa, str. 245-307.
 
ISSN:1429-6675