Natural gas in the European and Polish energy safety strategies - current status and future prospects
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):47–70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the role and importance of natural gas to the world and national economy, comparing to other energy minerals, focusing in particular on its increased role in ensuring energy safety of the country and the importance of diversification of supply. The authors analysed the current status of natural gas usage and presented some forecasts of its hture consumption. The necessity to adapt the Polish law to be in line with the European directives was highlighted, as was the need to construct new gas pipelines, which is the only way to meet the forecasted gas demand quota.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gaz ziemny w strategii bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski - stan aktualny i perspektywy
surowce energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne, baza zasobowa, gaz ziemny, LNG
W artykule omówiono rolę oraz znaczenie gazu ziemnego w gospodarce narodowej i na świecie na tle innych surowców energetycznych, ze szczególnym podkreśleniem rosnqcego maczenia tego surowca w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dywersyfikacji dostaw. Autorzy dokonali oceny bieżącego stanu wykorzystania gazu ziemnego pod różnymi postaciami jako nośnika energii pierwotnej oraz zestawili perspektywy jego wykorzystania w przyszłości. Zwracają uwagę na konieczność harmonizacji prawa polskiego z dyrektywami unijnymi oraz konieczność rozwoju ukladów gazociągowych będących warunkiem realizacji prognozy sprzedaży w latach przyszłych.
 
REFERENCES (15)
1.
ELE S., SPRUNT E.S., 2006 — Natural Gas - Image vs, Reality. Journal of Petroleum Technology, February 2006.
 
2.
Report of Programme Committee B IGU. Strategy, Economy and Regulation. 23d World Gas Conference, Amsterdam 2006.
 
3.
SIEMEK J., NAGY S., RYCHLICKI S., 2003 — Estimation of natural gas consumption in Poland based on the logistic - curve interpretation. Applied Energy 75.
 
4.
Fundamentals of Oil and Gas Industry, 2005 Petroleum Economist.
 
5.
Project 006588 Energy Corridor Optimization for European Markets of Gaś, Electricity and Hydrogen, OME, 2006. Six Framework Programme Scientific Support Policy (3.2).
 
6.
European gas - volatility lies ahead. SPE Review, Aberdeen and London Section of the SPE Issue 203, December 2006.
 
7.
Raport roczny PGNiG S.A. 2004.
 
8.
Raport roczny PGNiG S.A. 2005.
 
9.
RADECKI S., 2005 — Możliwości i warunki zwiększenia krajowej bazy zasobowej ropy naftowej i gazu ziemnego. II Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników SITPNiG. Bóbrka.
 
10.
EGBERTS P., 2004 — Balancing and supply in a gas network using VOS. Netherlands Institute voor Toegepaste Geow etenschappen TNO.
 
11.
STERN J., 2002 — Security of European natural gas supplies. Royal Institute of Interrnational Affairs, London, UK.
 
12.
22nd World Gas Conference, Tokyo, Japan 2003. Report of IGU Working Committee 9 Gas Prospects, Strategies and Economics.
 
13.
23nd World Gas Conference, Amsterdam, Netherland 2006, Report of Programme Committee B. Strategy, Economy and Regulation.
 
14.
International Gas Union, Statistical Data, 2003.
 
15.
Energy Corridor Optimisation for European Markets of Gas, Electricity and Hydrogen. EU Sixth Framework Programme Scientific Support Policy OME, October 2006.
 
ISSN:1429-6675