A review of renewable energy sources for electricity generation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):597–610
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Generating electricity from renewable energy sources (RES-E) has a high priority in the energy policy strategies at national and European level as well as at a global scale. The paper presents overview on classifications applied for the various RES-E according to two institutions; European Commision (Directorate-General Energy and Transport) and International Energy Agency (IEA). The paper also presents overview on economic and technical specifications for new RES-E plant and current situation of renewable energies in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej
odnawialne źródła energii, technologie OZE-E, koszty wytwarzania energii z OZE-E w Europie
W artykule przedstawiono przegląd odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej (OZE-E) według dwóch instytucji, króre zajmują się problematyką OZE; Komisji Europejskiej, a ściślej Dyrektoriatu Generalnego ds. Energii i Transportu oraz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA - International Energy Agency). Zaprezentowany przegląd ekonomicznych i technicznych warunków tworzenia źródeł OZE-E zgodny z ww. klasyfikacją daje możliwość porównania nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych, sprawności i czasu życia tych źródeł. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę wykorzystania biogazu do wytwarzania energii elektrycznej oraz osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych, których utylizację w najbliższych latach, zgodnie z założeniami, będzie się realizowało między innymi poprzez unieszkodliwiane termicznie w odpowiednich instalacjach. Artykuł zakończono przeglądem rodzajów OZE-E w Polsce, wielkością mocy zainstalowanej w źródłach oraz wielkością produkcji energii elektrycznej z OZE-E w 2005 roku.
 
REFERENCES (11)
1.
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
 
2.
RESCH G. i in. 2006 — Potentials and cost for renewable electricity in Europe — IEE project OPTRES. Report (D4) of the Intelligent Energy Europe project. Vienna University of Technology, Institute of Power Systems and Energy Economics, Energy Economics Group (EEG). Austria. Vienna, February.
 
3.
Prawo energetyczne 2006—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami (stan na dzień 23 czerwca 2006) .
 
4.
Materiały informacyjne Krajowej Agencji Poszanowania Energii. www.ozee.kape.gov.pl.
 
5.
BIEDERMANN F.et all., 2004 — Small-scale CHP Plant Based on a 75 kWel Hermetic Eight Cylinder Stirling Engine for Biomass Fuels. Development, Technology and Experiences. Proceedings of the 2nd Word Conference and Exhibition of Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Rome. Italy.
 
6.
DUDEK J., ZALESKA-BARTOSZ J., 2004 — Metody utylizacji gazu składowiskowego. Karbo nr 3, s. 158—163.
 
7.
KPGO 2006 — Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010. Ministerstwo Ochrony Środowiska. Warszawa 27.07.2006.
 
8.
WZOREK M., 2005 — Możliwości wykorzystania mączek kostnych oraz osadów ściekowych jako paliwa alternatywnego. Energetyczne wykorzystanie biomasy. Materiały pokonferencyjne. Opole, s. 85—91.
 
9.
PAJĄK T., ING E., 2005 — Współspalanie odpadów w energetyce — wybrane aspekty prawne, środowiskowe, technologiczne i uwarunkowania eksploatacyjne. I Konferencja Naukowo-Techniczna Energia Odnawialna — Paliwa Alternatywne, Zawiercie.
 
10.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. (poz. 323). Monitor Polski nr 31, poz. 342 i 343.
 
11.
JANOSZ-RAJCZYK M., 2004—Komunalne osady ściekowe—podział, kierunki zastosowań oraz technologie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania. Praca zamawiana na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675