Emission free power plant?
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):611–619
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Power and thermal power plants make significant emission sources of such substances as: CO, SO2, NOx, particulate matter, greenhouse gases like N2O and CO2. For many years power industry all over the world has tried to reduce and perhaps even to eliminate totally in the future pollution emission to atmosphere. The paper presents the most important emission kind originating from power industry as well as their reduction recommended by IPPC Reference Document, it also presents an idea of Zero Emission Fossil Fuel Power Plants worked out by EU.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektrownia bez emisji?
energetyka, emisja, ograniczenia emisji, elektrownia bez emisji stosująca paliwo konwencjonalne
Elektrownie i elektrociepłownie są źródłem emisji do atmosfery: SO2, NOx, CO, pyłu zawieszonego, gazów cieplarnianych takich jak: N2O i CO2. Od wielu lat energetyka na całym świecie stara się ograniczyć a w przyszłości może nawet wyeliminować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W artykule przedstawiono najważniejsze rodzaje emisji z energetyki i możliwości ich ograniczenia zalecane przez Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania IPPC oraz ideę Zero Emission Fossil Fuel Power Plants.
 
REFERENCES (16)
1.
A Vision for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants. Report by the Zero Emission Fossil Fuel Power Plants Technology Platform. Report no EUR 22043, 2006.
 
2.
Emitor 1998, Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych. Agencja Rynku Energii, Warszawa 1998.
 
3.
Emitor 2005, Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych. Agencja Rynku Energii, Warszawa 2006.
 
4.
GÖTTLICHER G., PRUSCHEK R., 1997—Comparison of CO2 removal systems for fossil-fuelled power plant processes. Energy Conversion and Management, vol. 38, p. S73—S78.
 
5.
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. European Commission. July 2006.
 
6.
MARZEC A., 2001 — Nadmierna emisja dwutlenku węgla towarzysząca spalaniu kopalnych surowców energetycznych i możliwości jej redukcji. Materiały XV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. „Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002—2030”. Zakopane, 14—17 października 2001 r. Sympozja i Konferencje nr 52. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 235—244.
 
7.
MAZURKIEWICZ M., MOKRZYCKI E., PIOTROWSKI Z., POMYKAŁA R., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2005 — Sekwestracja CO2 i możliwości jego współlokowania w zrobach kopalń podziemnych z popiołami. Przeg. Górn. nr 12, s. 42—49.
 
8.
MAZURKIEWICZ M., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., MOKRZYCKI E., PIOTROWSKI Z., POMYKAŁA R., 2005 — Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt specjalny. s. 527—538.
 
9.
Ochrona środowiska 1998. Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1998.
 
10.
Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Praca zbiorowa pod red. M. Ściążko i H. Zielińskiego. Wyd. IChPW i IGSMiE, Zabrze-Kraków, 2003.
 
11.
THAMBIMUTHU K. i in., 2002—CO2 capture and reuse. Proceedings of IPPCWorkshop Carbon Capture and Storage. Regina.
 
12.
TOPPER J., HENDERSON C., 2005 — Advanced Technologies Towards Zero Emissions from coal_fired plant and their introduction in EU Member States. Materiały Międzynarodowej Konferencji: „Polityka i strategia zrównoważonego rozwoju energetyki krajów Europy środkowo-wschodniej”, Warszawa.
 
13.
Towards zero emission coal-fired power plants. Profiles PF 05-08. www.iea-coal.org.uk.
 
14.
ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., MAZURKIEWICZ M., MOKRZYCKI E., PIOTROWSKI Z., 2004 — Utylizacja ditlenku węgla poprzez mineralną karbonatyzację. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny, s. 541—555.
 
15.
ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., MOKRZYCKI E., MAZURKIEWICZ M., PIOTROWSKI Z., 2006 — Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design 84(A9), p. 843—846.
 
16.
Zintegrowane Zapobieganie Zanieczyszczeniom i ich Kontrola (IPPC). Streszczenie Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania. Maj 2005.
 
ISSN:1429-6675