Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuels
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology, Kraków
2
AGH University od Science and Technology, Kraków
Publication date: 2019-03-29
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):97–112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes the risk factors related to the energy use of alternative fuels from waste. The essence of risk and its impact on economic activity in the area of waste management were discussed. Then, a risk assessment, on the example of waste fractions used for the production of alternative fuel, was carried out. In addition, the benefits for the society and the environment from the processing of alternative fuels for energy purposes, including, among others: reducing the cost of waste disposal, limiting the negative impact on water, soil and air, reducing the amount of waste deposited, acquisition of land; reduction of the greenhouse effect, facilitating the recycling of other fractions, recovery of electricity and heat, and saving conventional energy carriers, were determined. The analysis of risk factors is carried out separately for plants processing waste for alternative fuel production and plants producing energy from this type of fuel. Waste processing plants should pay attention to investment, market (price, interest rate, and currency), business climate, political, and legal risks, as well as weather, seasonal, logistic, technological, and loss of profitability or bankruptcy risks. Similar risks are observed in the case of energy companies, as they operate in the same external environment. Moreover, internal risks may be similar; however, the specific nature of the operation of each enterprise should be taken into account. Energy companies should pay particular attention to the various types of costs that may threaten the stability of operation, especially in the case of regulated energy prices. The risk associated with the inadequate quality of the supplied and stored fuels is important. This risk may disrupt the technological process and reduce the plant’s operational efficiency. Heating plants and combined heat and power plants should also not underestimate the non-catastrophic weather risk, which may lead to a decrease in heat demand and a reduction in business revenues. A comprehensive approach to risk should protect enterprises against possible losses due to various types of threats, including both external and internal threats.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Identyfikacja czynników ryzyka związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem paliw alternatywnych
odpady, odzysk energii, paliwa alternatywne, ryzyko, elektrociepłownie, ciepłownie, energia elektryczna i cieplna
W artykule dokonano analizy czynników ryzyka związanego z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów. Omówiono kwestie istoty ryzyka oraz jego wpływu na działalność gospodarczą w obszarze zagospodarowania odpadów. Następnie dokonano oceny ryzyka na przykładzie frakcji odpadów stosowanych do produkcji paliwa alternatywnego. Wskazano również korzyści, jakie przynosi społeczeństwu i środowisku przetwarzanie ich w celach energetycznych, w tym m.in.: obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie negatywnego wpływu na wody, glebę i powietrze; zmniejszenie ilości i wielkości składowanych odpadów; pozyskanie terenów; zmniejszenie efektu cieplarnianego; ułatwienie recyklingu pozostałych frakcji; odzysk energii elektrycznej i cieplnej; oszczędność konwencjonalnych nośników energii. Analiza czynników ryzyka jest przeprowadzona oddzielnie dla zakładów przetwarzających odpady na paliwa alternatywne oraz zakładów wytwarzających energię z tego rodzaju paliw. Zakłady przetwarzające odpady powinny zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, rynkowe (cenowe, stopy procentowej, walutowe), koniunkturalne, polityczno-prawne i społeczne, a także ryzyko: pogodowe, sezonowe, logistyczne, technologiczne, utraty rentowności czy upadłości. Podobne ryzyka występują też w działalności zakładów energetycznych, ponieważ funkcjonują one w tym samym otoczeniu zewnętrznym. Również ryzyka o pochodzeniu wewnętrznym mogą być podobne, jednak należy uwzględniać specyfikę działalności każdego zakładu. W przedsiębiorstwach energetycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie różnego rodzaju kosztów, które może zagrozić stabilności funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacji regulowanych cen energii. Ważne jest ryzyko związane z nieodpowiednią jakością dostarczanych i przechowywanych paliw, które może zakłócić proces technologiczny i zmniejszyć wydajność pracy zakładu. Ciepłownie i elektrociepłownie nie powinny też bagatelizować ryzyka pogodowego niekatastroficznego, którego konsekwencją jest spadek popytu na ciepło i zmniejszenie wpływów z działalności gospodarczej. Kompleksowe podejście do ryzyka powinno uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi stratami z tytułu różnego rodzaju zagrożeń, płynących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i tkwiących wewnątrz zakładów produkcyjnych.
 
REFERENCES (27)
1.
Borys, G. 1996. Credit risk management in a commercial bank (Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym). Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw (in Polish).
 
2.
Cyranka, M. and Jurczyk, M. 2016. Energy, economic and legal determinants for cogeneration energy recovery from municipal waste (Uwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracji). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 19, issue 1, pp. 99‒116 (in Polish).
 
3.
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (22.11.2008. EN. Official Journal of the European Union).
 
4.
Do H. 2014 – Risk Management of Oil Refinery, The University of Texas at Austin.
 
5.
EC-DGE 2003 – Refuse derived fuel, current practice and perspectives. Final Report. European Commission – Directorate General Environment.
 
6.
Iwaszczuk N. et al. 2013 – Iwaszczuk, N., Łamasz, B. and Orło wska-Puzio , J. Hedge option strategies in foreign trade (Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym). The AGH University of Science and Technology Press, Kraków (in Polish).
 
7.
Jajuga, K. 1998. Financial investments (Inwestycje finansowe). The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław (in Polish).
 
8.
Jajuga, K. 2009a. Introduction to financial investments (Wprowadzenie do inwestycji finansowych). KNF – Polish Financial Supervision Authority, CEDUR (the Education Centre for Market Participants), Warsaw (in Polish).
 
9.
Jajuga, K. 2009b. Risk management (Zarządzanie ryzykiem). Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw (in Polish).
 
10.
Hilber et al. 2007 – Hilber, T., Maier, J., Scheffknecht , G., Agranioti s, M., Grammelis, P., Kakaras, E., Glorius, T., Becker, U., Derichs, W., Schi ffer, H.P., De Jong , M. and Torri, L. 2007. Advantages and Possibilities of Solid Recovered Fuel Co-combustion in the European Energy Sector. Journal of the Air & Waste Management Association vol. 57, pp. 1178–1189.
 
11.
Holton, G.A. 2004. Defining Risk. Financial Analysts Journal 60(6), pp. 19–25.
 
12.
Klojzy-Karczmarczyk et al. 2015 – Klojzy-Karczmarczyk, B., Makoudi , S. and Staszczak, S. 2015. Estimation of Waste Mass Directed to the Treatment in the Biological Stage of Mechanical Biological Treatment (MBT) (Szacowanie masy odpadów kierowanych do przetwarzania w części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP)). Rocznik Ochrony Środowiska vol. 17, pp. 1162–1177 (in Polish).
 
13.
Klojzy-Karczmarczyk, B. and Staszczak, J. 2017. Estimation of the mass of energy fractions in municipal waste produced in areas of different developmental character (Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarach o różnym charakterze zabudowy). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 20, iss. 2, pp. 143–154 (in Polish).
 
14.
Krawczyk, P. and Szczygieł, J. 2013. Refuse derived fuel as a fuel for CHP plant in a heating plant conditions (Analiza uwarunkowań stosowania paliwa alternatywnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach przedsiębiorstwa ciepłowniczego). Rynek Energii no. 6, pp. 91–96 (in Polish).
 
15.
Multimedialna encyklopedia powszechna PWN (Multimedia Encyclopedia of PWN). Edition 2003 (DVD-ROM).
 
16.
Preś, J. 2007. Weather risk management (Zarządzanie ryzykiem pogodowym). Warsaw: Wydawnictwo CeDeWu (in Polish).
 
17.
Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2015 on the acceptance of waste to landfills (Journal of Laws, 2015, item 1277).
 
18.
Sobolewski et al. 2007 – Sobolewski, A., Wasielewski, R. and Stelmach, S. 2007. Utilization of solid recovered fuels in power industry (Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 10, iss. 2, pp. 379–390 (in Polish).
 
19.
Soin, K. and Collier, P. 2013 – Risk and risk management in management accounting and control. Management Accounting Research 24 (2), pp. 82–87.
 
20.
Szczepański, J. and Szyszko, L. 2007. Corporate finance (Finanse przedsiębiorstwa). Warsaw: PWE (in Polish).
 
21.
The Act of 14 December 2012 on waste – uniform text (Journal of Laws of 2018, item 21).
 
22.
Walendziewski J. et al. 2017 – Walend ziewski, J., Kułażynski, M. and Surtma, A. 2017. Determining the potential of waste and their types for the production of solid alternative fuels (Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych), Wrocław, [Online] http://www.energia.dczt.wroc.p... %20odpad%C3%B3w.pdf [Accessed: 2019-01-05] (in Polish).
 
23.
Wasielewski, R. and Bałazińska, M. 2018. Energy recovery from waste in the aspect of qualifications of electricity and heat as coming from renewable energy sources and to participate in the emissions trading system (Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal vol. 21, iss. 1, pp. 129–142 (in Polish).
 
24.
Wasielewski, R. and Tora, B. 2013. Utilization of solid recovered fuels in power industry (Zastosowanie paliw wtórnych w energetyce), [Online] http://e-czytelnia.abrys.pl/do... [Accessed: 2019-01-05] (in Polish).
 
25.
Williams C.A. et al. 2002 – Williams, C.A., Smith, M.L. and Young, P.C. 2002. Risk Management and Insurance (Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia), Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN (in Polish).
 
26.
Winkler-Drews, T. 2009. Price risk management (Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny). Warsaw: PWE (in Polish).
 
27.
[Online] http://www.eczabrze.fortum.pl/... [Accessed: 2019-01-05].
 
ISSN:1429-6675