ORIGINAL PAPER
Issues related to the development of electromobility from the point of view of Polish utilities
 
More details
Hide details
1
Logistic Department, University of Szczecin, Poland
2
ENEA S.A., Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Wojciech Drożdż   

Logistic Department, University of Szczecin, Poland
Submission date: 2020-02-29
Final revision date: 2020-03-15
Acceptance date: 2020-03-16
Publication date: 2020-03-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(1):49–64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
At present, electromobility is a very dynamically developing segment and at the same time has many unknowns that enterprises that want to develop this area in their structures have to face. This article aims is to show the difficulties of electromobility development from the perspective of Polish energy groups which are closely related to this area, especially considering the obligations imposed on energy companies by the legislator. The electrification of transport has become a reality and in order to use its potential to develop new services or implement innovations and new technologies, it is necessary to identify development barriers and prepare a response plan. The authors of the article decided to show the formal and legal implications for the development of electromobility in Poland in first order, and then examine the development strategies of Polish energy groups in terms of electromobility and indicate explored areas related to it. The next section focuses on identifying the main barriers to the implementation of business models, classifying them according to the following factors: economic, operational, technical, social and legal. This presentation of the problem allows for an in-depth recognition of the issue and realizing that in order to achieve the goals set by the Legislator, close cooperation of all stakeholders is necessary both at the national and local level, while engaging energy groups, financial companies, electric vehicle manufacturers, and above all local government units in these activities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy rozwoju elektromobilności z perspektywy polskich grup energetycznych
paliwa alternatywne, sektor energetyczny, elektromobilność, czysty transport
Elektromobilność w chwili obecnej jest segmentem bardzo dynamicznie rozwijającym się i jednocześnie posiadającym wiele niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa chcące rozwijać ten obszar w swoich strukturach. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się problemów podczas rozwijania elektromobilności z perspektywy polskich grup energetycznych, które z tym obszarem są ściśle powiązane, chociażby przez nałożone obowiązki ustawowe. Elektryfikacja transportu stała się już faktem i aby wykorzystać jej potencjał na rozwój nowych usług czy wdrożenie innowacji i nowych technologii, należy zidentyfikować bariery rozwojowe i przygotować na nie gotowy plan odpowiedzi. Autorzy artykułu postanowili w pierwszej kolejności wykazać implikacje formalno-prawne dla rozwoju segmentu elektromobilności w kraju, a następnie zbadać strategie rozwoju polskich grup energetycznych pod kątem elektromobilności oraz wskazać eksplorowane obszary z tym związane. Kolejny podrozdział koncentruje się na wskazaniu głównych barier implementacji modeli biznesowych, klasyfikując je według następujących czynników: ekonomicznych, operacyjnych, technicznych, społecznych i prawnych. Takie przedstawienie problematyki pozwala na wnikliwe rozpoznanie zagadnienia i uświadomienie, że w celu osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów, niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich interesariuszy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, jednocześnie angażując w te działania grupy energetyczne, przedsiębiorstwa finansowe, producentów pojazdów elektrycznych, a przede wszystkim jednostki samorządów terytorialnych.
 
REFERENCES (30)
1.
Almoterm SA. Analysis of the state of development and current development trends in electromobility applications in Poland. Final report (Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce. Raport końcowy), p. 70 (in Polish).
 
2.
Bernaciak, P. 2020. What does fuel and energy concerns invest in? (W co inwestują koncerny paliwowo-energetyczne?) [Online] https://wysokienapiecie.pl/245... [Accessed: 2020-02-27] (in Polish).
 
3.
Besa. Deutschland vs. Poland in carsharing (Niemcy vs. Polska w carsharingu). [Online] https://autonaminuty.org/niemc... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
4.
Chojnacki, I. 2020. President of GreenWay Polska: Intervention construction of charging stations is the last resort (Prezes GreenWay Polska: Interwencyjna budowa stacji ładowania to ostateczność) [Online] https://www.wnp.pl/motoryzacja... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
5.
CIRE.PL. Electric car charging points are an investment in the future (Punkty ładowania samochodów elektrycznych są inwestycją w przyszłość). [Online] https://www.cire.pl/item,16932... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
6.
Derski B. 2020. PGE acquires 4Mobility carsharing. They will rent cars for minutes (PGE przejmuje carsharing 4Mobility. Będzie wynajmować auta na minuty).[Online] https://wysokienapiecie.pl/189... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
7.
European Alternative Fuels Observatory https://www.eafo.eu/vehicles-a... [as on 2020-02-21] https://leonardo-energy.pl/dop... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
8.
GreenWay Polska. Electric vehicle charging infrastructure, city guidelines (Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, wytyczne dla miast). pp. 15–17 (in Polish).
 
9.
GreenWay Polska. Electric vehicle charging infrastructure, city guidelines (Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, wytyczne dla miast). p. 23 (in Polish).
 
10.
Enea Group. Strategy for the development of the Enea Capital Group until 2030 with the perspective towards 2035. [Online] https://ir.enea.pl/pr/476441/z... [Accessed: 2020-02-20].
 
11.
Innogy 2017. Motorway to electromobility (Autostrada do elektromobilności). p. 16 (in Polish).
 
12.
Innogy launches the first in Warsaw and the largest in Poland all-electric car sharing (Innogy uruchamia pierwszy w Warszawie i największy w Polsce, w pełni elektryczny car sharing). [Online] https://www.innogy.pl/pl/dla-m... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
13.
Kłos, M. 2020. Electromobility in Poland – development of electromobility and related challenges for the power system (Elektromobilność w Polsce – rozwój elektromobilności i związane z tym wyzwania dla systemu elektroenergetycznego). [Online] https://www.muratorplus.pl/tec... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
14.
Krotoski, M. 2018. Are profits from electric car chargers acceptable? (Czy zyski z ładowarek samochodów elektrycznych są dopuszczalne?) [Online] https://moto-prawo.pl/zyski-z-... [Accessed: 2020-02-25] (in Polish).
 
15.
Kurzempa, A. 2018. The development of electromobility – what does it really mean? (Rozwój elektromobilności – co tak naprawdę oznacza?) Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 06/2018, p. 894 (in Polish).
 
16.
Mobile City i Smartride.pl. 07/2019. On the threshold of breakthrough – shared mobility in Poland (Na progu przełomu – współdzielona mobilność w Polsce). p. 82 (in Polish).
 
17.
Money.pl. 2020. PGZ and Autosan have an agreement with PGE, Tauron and Enea on the development of e-mobility (PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności). [Online] https://www.money.pl/gielda/pg... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
18.
PSPA 2018. Report – Electric vehicles as an element of power networks (Raport – Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych). pp. 15–19 (in Polish).
 
19.
Public Transport. Wrocław. Vozilla ends its activities (Vozilla kończy działalność). [Online] https://www.transport-publiczn... [Accessed: 2020--02-20] (in Polish).
 
20.
PWC. Five trends transforming the automotive industry. PWC Report pp. 6–8.
 
21.
Rudyszyn, P. 2020. Electromobility in industry (Elektromobilność w przemyśle). [Online] https://globenergia.pl/magazyn... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
22.
Scientific editing Wojciech Drożdż, 2018. Electromobility in urban development (Elektromobilność w rozwoju miast). Polish Scientific Publishers PWN, pp. 33–34 (in Polish).
 
23.
Szydłowski, K. 2020. Electromobility Act: what and for whom does it change? (Ustawa o elektromobilności: co i dla kogo zmienia?) [Online] https://www.teraz-srodowisko.p... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
24.
Tauron 2020. Pilot carsharing of electric vehicles is starting in Katowice (W Katowicach rusza pilotażowy carsharing pojazdów elektrycznych). [Online] https://media.tauron.pl/pr/412... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
25.
The Economic Advisers Team TOR. Electromobility in Poland – development perspectives, opportunities and threats (Elektromobilność w Polsce – perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia). The Economic Advisers Team TOR, Warszawa, p. 26 (in Polish).
 
26.
The European Copper Institute. Subsidies from the Low Emission Transport Fund to buy e-cars will not be as expected (Dopłaty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do zakupu e-aut nie będą takie, jak zakładano) (in Polish).
 
27.
The Ministry of State Assets 2020. Electromobility in Poland (Elektromobilność w Polsce). [Online] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
28.
The Ministry of State Assets. The government adopted the National Policy framework for the Alternative Fuel Infrastructure (Rząd przyjął krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych). [Online] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2020-02-20] (in Polish).
 
29.
The Ministry Development Funds and Regional Policy. Information about the Responsible Growth Strategy (Informacje o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju). [Online] https://www.gov.pl/web/fundusz... [Accessed 2020-02-20] (in Polish).
 
30.
Witkowski, Ł. and Wiśniewski, J. 2018. The Electromobility and Alternative Fuels Act. Warszawa: PSPA the Polish Alternative Fuels Association, pp. 34–35.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675