Analysis of electricity production costs in the nuclear power plants
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):465–476
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the survey of technologies applied in modern nuclear power plants. Cost analysis of the nuclear power plants is worked out. The decision-making model of an investment under uncertainty is presented. The model is applied to calculation of the critical price of electricity. If the current price of electricity is greater than the critical value then the construction of the nuclear power plant is a profitable investment. Some results of calculation are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych
elektrownia jądrowa, koszty wytwarzania, inwestycja
W artykule zaprezentowano przegląd technologii stosowanych w nowoczesnych elektrowniach jądrowych. Przeanalizowano koszty wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych typów reaktorów. Przedstawiono model decyzyjny inwestycji w warunkach ryzyka i wykorzystano go do wyznaczenia krytycznej (progowej) wartości ceny energii elektrycznej, powyżej której opłaca się inwestować w budowę elektrowni jądrowej. Przedstawiono rezultaty własnych oszacowań.
 
REFERENCES (13)
1.
CELIŃSKI Z., 2004 - Energetyka jądrowa w świecie (stan obecny i perspektywy). Raport Energetyki.
 
2.
CELIŃSKI Z., STRUPCZEWSKI A., 1984 - Podstawy energetyki jądrowej. WNT, Warszawa.
 
3.
CIE Centrum Informatyki Energetyki, 1995 - Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej, Warszawa.
 
4.
Commission of the European Communities, 2007 - An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.1.2007, COM.
 
5.
DIXIT A.K., PINDYCK R.S., 1994 - Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
 
6.
GOLEC T., RAKOWSKI J., ŚWIRSKIJ., 2004 - Perspektywy postępu technicznego w wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego z uwzględnieniem efektu środowiskowego. Elektroenergetyka nr 1 (48), s. 16-26.
 
7.
KOCOT H., KORAB R., 2007 - Koszty zewnętrzne technologii elektroenergetycznych - metodyka wyznaczania. XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej REE'07, Kazimierz Dolny, 9-11 maja, s. 167-174.
 
8.
MIT, 2003 - The Future of Nuclear Power, Massachusetts Institute of Technology, ISBN 0-615-12420-8.
 
9.
MUSIAŁ K., - Porównanie technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. „Ener-goprojekt Katowice" S.A.
 
10.
Poradnik inżyniera elektryka, 1997 - WNT, Warszawa.
 
11.
SOWIŃSKI J., 2006 - Ocena konkurencyjności inwestycji w sferze wytwarzania energii elektrycznej w warunkach niepewności. Przegląd Elektrotechniczny 9, s. 89-91.
 
12.
The Royal Academy of Engineering, 2004 - The Costs of Generating Electricity, ISBN 1-903496-11-X.
 
13.
TOLLEY G.S., JONES D.W. i in., 2004 - The Economic Future of Nuclear Power. The University of Chicago.
 
ISSN:1429-6675