Brown coal price level in relation to prices of electric energy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):131–145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
2002 was the last year in which prices of brown coal were approved officially. Relieving prices of hard coal, since 2003, from the obligatory approval of the President of the Energy Regulatory Office created grounds for free negotiations of the price level and inclusion of the relationships between price and quality and between coal mines and power plants. The situation of individual producers of brown coal in Poland is varied, which results from organisational changes and restructuring of the power generating sector. The paper presents a proposal to determine the basis price level of brown coal in comparison to the prices of electric energy. The level of base prices of brown coal should depend on the market prices of electric energy. The proposals to determine the level of brown coal base prices as compared to the prices of electric energy and the results of simulations of brown coal prices at the given electric energy prices have been also included. Simulations carried out acknowledge the close relation in the mine - power plant system. According to the calculation results, while determining the price level, the possibilities of both producers generating electric energy should be taken into consideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Poziom cen węgla brunatnego w odniesieniu do cen energii elektrycznej
węgiel brunatny, parametry jakościowe, ceny bazowe
Rok 2002 był ostatnim rokiem kiedy ceny węgla brunatnego były zatwierdzano w sposób urzędowy. Uwolnienie cen węgla brunatnego od 2003 r. z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE, stworzyło możliwość bardziej swobodnego negocjowania poziomu ceny oraz uwzględnienia związku między ceną a parametrami jakościowymi pomiędzy kopalnią a elektrownią. Sytuacja poszczególnych producentów węgla brunatnego w Polsce jest zróżnicowana co jest to wynikiem zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. W referacie przedstawiono propozycje określania poziomu cen bazowych węgla brunatnego w porównaniu do cen energii elektrycznej. Poziom cen bazowych węgla brunatnego powinien być uzależniony od rynkowych cen energii elektrycznej. W referacie przedstawiono propozycje określania poziomu cen bazowych węgla brunatnego w porównaniu do cen energii elektrycznej oraz wyniki symulacji poziomu cen węgla brunatnego przy zadanych poziomie cen energii elektrycznej. Przeprowadzone symulacje potwierdzają ścisłe powiązanie w układzie kopalnia - elektrownia. Wyniki obliczeń wykazują, że przy ustalaniu poziomu ceny powinno się wziąć pod uwagę możliwości obu wytwórców wytwarzających w końcowym efekcie energię elektryczną.
 
REFERENCES (17)
1.
GAWLIK L., GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U., 2007 - Wybrane problemy produkcji i wykorzystania węgla brunatnego. Górnictwo i geoinżynieria. Rok 31, z. 2. Wyd. AGH, Kraków, s. 241-252.
 
2.
GŁADYŚ H., MATLA R., 1990 - Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa. 311 s.
 
3.
GRUDZIŃSKI Z., 2006a - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 521-534.
 
4.
GRUDZIŃSKI Z., 2006b - Tendencje zmian cen energii elektrycznej w latach 2002-2005. Polityka Energetyczna t. 9, z. 1, s. 45-60.
 
5.
GRUDZIŃSKI Z., BLASCHKE S., LORENZ U., 2007 - Formuły indeksacyjne dla cen węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 483-496.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z., 2005 - Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112. Wrocław, s. 255-263.
 
7.
GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U., 2007 - Kształtowanie cen węgla brunatnego w warunkach rynkowych -zarys problemu. Przegląd Górniczy nr 5 (1014), s. 32-36.
 
8.
JURDZIAK L., 2005 - Kształtowanie się cen węgla brunatnego w warunkach ich regulacji i zatwierdzeń. Górnictwo odkrywkowe 4-5, s. 84-93.
 
9.
LORENZ U., 1999 - Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 64. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 84 s.
 
10.
MURAS Z., 2002 - Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania ceny węgla brunatnego. Biuletyn URE 2.
 
11.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej. Biuletyny miesięczne 2000-2006. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
 
12.
Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z lat 1999-2003.
 
13.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Biuletyn URE z lat 1999-2003.
 
14.
Statystyka energetyki polskiej (rocznik) ARE, numery z lat 2001-2007.
 
15.
Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego (kwartalnik) - ARE, numery z lat 2003-2007.
 
16.
Sytuacja w Elektroenergetyce (kwartalnik) - ARE, numery z lat 2003-2007.
 
ISSN:1429-6675