Problems related to forecasting of electric energy consumption in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):101–115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Talking about forecasting of electric energy consumption we shall consider the issue in different categories. In terms of forecasting period, the short-term, medium-term and long-term forecasts can be distinguished. The forecasts may be classified in the terms of structure, voltage, tariff, area or in the nodes of the network for different voltage levels [2,6]. Each of these specifications has its own peculiarities, requires different models, different input data, the accuracy assessment may be different as well as the aims of the short-term and long-term forecasts. The knowledge of long-term forecasts is necessary for reasonable use of resources in the electric power engineering system as well as for planning of its development. In the paper the attention was focused on another important aspect of modeling, in particular modeling of electric energy consumption. The decision to be taken is: to model using the process data only, i.e. time series, or to develop an econometric model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy związane z prognozowaniem zużycia energii elektrycznej w Polsce
szeregi czasowe, model prognostyczny, elektroenergetyka, długoterminowe prognozowanie, krótkoterminowe prognozowanie
Mówiąc o prognozowaniu zużycia energii elektrycznej można rozważać ten problem w różnych kategoriach. W podziale czasowym będą to najczęściej prognozy krótko, średnio i długookresowe. Chociaż podkreślić należy wyraźnie względność tego podziału. Horyzont roczny dla potrzeb Giełdy będzie prognozą długoterminową, dla innego odbiorcy - krótkookresową. Można wyróżnić prognozy w podziale strukturalnym, napięciowym, taryfowym, terytorialnym czy też w węzłach sieci na różnych poziomach napięć [2],[6]. Każdy z tych podziałów ma swoją specyfikę, wymaga różnych modeli, różnych danych wejściowych, różnić może się oceną dokładności prognoz, odmienne na ogół są też cele prognoz krótkoterminowych i długoterminowych. Znajomość prognoz długoterminowych jest niezbędna głównie dla celów racjonalnego prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego, a także do planowania jego rozwoju. W artykule skoncentrowano się na jeszcze jednym, ważnym aspekcie modelowania w ogóle, a w szczególności energii elektrycznej. Chodzi tu o podjęcie decyzji: modelować z wykorzystaniem jedynie procesu, czyli szeregu czasowego, czy tez budować model przyczynowo - skutkowy.
 
REFERENCES (9)
1.
CIEŚLAK M. i in., 2000 - Prognozowanie Gospodarcze. Metody i Zastosowania, PWN, Warszawa.
 
2.
DĄSAL K., 2003 - Metoda doboru wejść w prognozowaniu krótkoterminowym obciążeń systemu elektroenergetycznego dla modelu rozkładu kanonicznego wektora losowego. Praca doktorska Politechnika Częstochowska.
 
3.
GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A., 1982 - Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa.
 
4.
HELLWIG Z., 1998 - Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
 
5.
MALKO J., 1995 - Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
6.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAŁ K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 - Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa.
 
7.
Badania Systemowe „EnergSys" Sp. Z o.o.: RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. SYNTEZA. Warszawa Wersja z 10.06.2008.
 
8.
Ministerstwo Gospodarki.: Polityka Energetyczna Polski do 2030 Roku. Raport Projekt, wersja 3.2. Warszawa, wrzesień 2007.
 
9.
Instytut Ochrony Środowiska.: Czwarty Raport Rządowy Dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmiana Klimatu. Warszawa 2006.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675