Attempts of synergy of environmental and energy policy in municipalities
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(1):5–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Recently, the Polish legislature were introduced two legal acts related to energy efficiency and municipal waste management. These are the Energy Efficiency Act and the Act on maintaining cleanliness and order within municipalities. Legislative work is underway on the draft law on renewable energy sources and the draft amendment on Waste Law. These acts are related to the implementation of the Polish legal regulations related to existing EU directional documents (i.e. programs and strategies), a binding document (i.e. directives), and climate, energy and environmental policy. Analysis of these documents at the legislative level of the European Union and the implementation of its provisions under national conditions indicate a correlation of legislation on renewable energy, energy efficiency and municipal waste management. This article analyzes the documents referred to in the national models of waste management in terms of the provisions of the amended Act on cleanliness and order within the municipality together with legislation on energy efficiency and renewable energy. Using economic and ecological mechanisms defined in the analyzed regulations and specific socioeconomic changes in Poland, the article proposes modification of the waste management system, as defined in the National Waste Management Plan for a region inhabited by 150-300 thousand people. The solution represents the optimal economic direction for the development of integrated municipal waste management in Polish municipalities. It simultaneously allows Poland to achieve the ecological objectives imposed by the European Union.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba synergii polityki ekologicznej i energetycznej w gminach
gospodarka odpadami komunalnymi, efektywność energetyczna, zintegrowany system gospodarki odpadami, energia odnawialna z odpadów
W ostatnim czasie do ustawodawstwa polskiego zostały wprowadzone dwa akty prawne związane z efektywnością energetyczną oraz gospodarką odpadami komunalnymi. Są to: ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projektem zmiany ustawy o odpadach. Wymienione akty prawne stanowią implementację do polskiego porządku prawnego regulacji prawnych wynikających z obowiązujących w Unii Europejskiej dokumentów kierunkowych (tj. programów i strategii), dokumentów o charakterze wiążącym (tj. dyrektyw) oraz polityki klimatyczno_energetycznej i polityki ekologicznej. Analiza wymienionych dokumentów na poziomie legislacyjnym Unii Europejskiej oraz implementacji ich zapisów w warunkach krajowych wskazuje na wystąpienie współzależności części przepisów w zakresie energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszym artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy wskazanych w dokumentach krajowych modeli gospodarki odpadami komunalnymi w ujęciu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kontekście wprowadzanych przepisów o efektywności energetycznej i energetyce odnawialnej. Wykorzystując mechanizmy ekonomiczne i ekologiczne zdefiniowane w analizowanych przepisach oraz specyficzne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce, zaproponowano modyfikację modelu gospodarki odpadami, zdefiniowanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, dla regionów zamieszkałych przez 150-300 tysięcy mieszkańców. Wskazane rozwiązanie stanowi optymalny ekonomicznie kierunek dla budowy zintegrowanych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w polskich gminach. Jednocześnie pozwala Polsce na osiągnięcie nałożonych przez Unię Europejską celów ekologicznych.
 
REFERENCES (10)
1.
BIAŁECKA B., HAUSNER J., 2012a – Założenia do budowy systemu wspierającego wdrażanie Czystych Technologii Węglowych (CTW). Monografia pod redakcją W. Białego i J. Kaźmierczaka „Systemy wspomagania w inżynierii produkcji”, s 169–179.
 
2.
BIAŁECKA B., HAUSNER J., 2012b – Analiza procesu wdrażania Czystych Technologii Węglowych w Polsce. Górnictwo i Środowisko nr 2, Wydawnictwa GIG, s. 33–48.
 
3.
GABRYŚ A., SUDOMIR D., 2011 – Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11. Ernst&Young, Warszawa, s. 5–9.
 
4.
NETKA K., 2010 – Wspólna polityka energetyczna UE. Środowisko z. 7, s. 4–6.
 
5.
PIASKOWSKA-SILARSKA M., 2012 – Analiza możliwości pozyskania energii z odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna 4, s 325–335.
 
6.
NIKODEM W., 2006 – Spójność gospodarki energetycznej z gospodarką odpadami w gminie – paliwa formowane. Energetyka i Ekologia (nr listopad 2006), s. 855–861.
 
7.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.
 
8.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 
9.
GOMUŁA S., PIASKOWSKA-SILARSKA M., 2010 – Odpady komunalne jako odnawialny surowiec energetyczny – problemy i uwarunkowania związane z jego wykorzystaniem. Polityka Ekologiczna 2, s 173–179.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38).
 
ISSN:1429-6675