Benefits of vertical integration of lignite mines and power plants
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):147–164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Possibility of optimisation of joint activity of a lignite mine and a power plant through selection of the ultimate pit maximising joint profits is threaten by conflict of interests of both sides of bilateral monopoly, existing asymmetry of information and opportunism of both sides. Vertical integration eliminates this threat bringing many different positive effects in form of liquidation of double marginalization problem and reduction of operational risk through integrated risk management within energy producers groups. Essential matter for investors deciding about new mines and power stations erection and financial institutions supporting such projects is first of all reduction of risk of carrying loss by integrated producer in relationship to such risk of the mine or the power station considered as separate entities. Thanks to integration also risk of excavation of big ultimate pits is also reduced, what assures better utilization of lignite resources. Thanks to it vertical integration does not create any threat for electric energy recipients, because the ultimate pit optimal for the integrated producer is bigger than optimal only for the mine.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Korzyści z integracji pionowej kopalń węgla brunatnego i elektrowni
bilateralny monopol, optymalizacja Lerchsa-Grossmanna, wykorzystanie zasobów, gra o sumie zerowej, ryzyko operacyjne, zintegrowane zarządzanie ryzykiem
Możliwość optymalizacji wspólnych działań kopalni węgla brunatnego i elektrowni poprzez wybór wyrobiska docelowego maksymalizującego łączny zysk jest zagrożona sprzecznością interesów obu stron bilateralnego monopolu, istniejącą asymetrią informacji oraz ich oportunizmem. Integracja pionowa niweluje to zagrożenie przynosząc wiele innych pozytywnych efektów w postaci likwidacji problemu nakładania podwójnych marż oraz redukcji ryzyka operacyjnego poprzez zintegrowane zarządzanie ryzykiem w grupach energetycznych. Istotną sprawą dla inwestorów decydujących o budowie nowych kopalń i elektrowni oraz instytucji finansowych obsługujących takie projekty jest przede wszystkim redukcja ryzyka poniesienia straty przez zintegrowanego producenta w stosunku do ryzyka kopalni i elektrowni działających osobno. Dzięki integracji zmniejsza się też ryzyko przy eksploatacji większych wyrobisk, co zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów. Dzięki temu integracja pionowa nie stwarza zagrożenia dla odbiorców energii, gdyż wyrobisko docelowe optymalne dla zintegrowanego producenta będzie większe niż optymalne tylko dla kopalni
 
REFERENCES (32)
1.
BADASYAN N., GOEREE K.K., HARTMANN M., HOLT Ch., MORGAN J., ROSENBLAT T., SERVATKA M., YANDELL D., 2005 - Vertical integration of successive monopolists: A classroom experiment. [In:] Internet, http://faculty.haas.berkeley.e....
 
2.
BLAIR R.D., KASERMAN D.L., 1987 - A notę on bilateral monopoly and formuła price contracts. The American Economic Review, June 77, 3.
 
3.
CHURCH J., WARE R., 2000 - Industrial organization: A strategic approach. [In.] Irwing McGraw-Hill.
 
4.
HUSTRULID W., KUCHTA M, 2006 - Open pit minę planning and Design, Talor and Francis.
 
5.
JOSKOW P., 1987 - Contract duration and relationship-specific nwestments: Empirical evidence fror coal markets. The American Economic Review, Mar 1987, 77, 1.
 
6.
JOSKOW P., 2003 - Vertical integration. December 2, 2003 (Revised), Forthcoming, Handbook o New Institutional Economics, Kluwer.
 
7.
JURDZIAK L., 2004a - Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralna monopol w ujęciu klasycznym. Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc. ISSTv 0370-0798, s. 103-112.
 
8.
JURDZIAK L., 2004b - Tandem lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine planning and equipment selection 2004. XIII International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection., A.A.Balkema, Taylor & Francis Group, London, s. 673-679.
 
9.
JURDZIAK L., 2004c - Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia i elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe 7-8, s. 103-110.
 
10.
JURDZIAK L., 2005a - Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? [W:] Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40).
 
11.
JURDZIAK L., 2005b - Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny - energetyka -środowisko. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje nr 34, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc, ISSN-0324-9670 s. 299-308.
 
12.
JURDZIAK L., 2006 - Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka nr 2, s. 91-100.
 
13.
JURDZIAK L., 2007 - Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń i teorii gier. Monografia, s. 307, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
14.
JURDZIAK L., 2008a - Bilateral monopoly of a lignite minę and a power plant in the short run. The 21 st World Mining Congress, Kraków, IX 2008 (przyjęty na konferencję).
 
15.
JURDZIAK L., 2008b - Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. Econimic evaluation and risk analysis of mineral projects. International Mining Forum. Taylor and Francis, s. 73-83.
 
16.
JURDZIAK L., 2008c - Problem podwójnej marży w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni. Górnictwo i geologia X, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2008 (złożony do druku).
 
17.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2004 - Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc. ISSN 0370-0798, s. 113-125.
 
18.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2008a - Method of identification of mineable lignite reserves in the bilateral monopoly of an open pit and a power plant. Economic evaluation and risk analysis of mineral projects. Taylor and Francis, s. 85-94.
 
19.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2008b - Studium optymalizacji scenariuszy technologicznych kopalni węgla brunatnego Legnica. Górnictwo Odkrywkowe (złożony).
 
20.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2007 - Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. spec, 131-150.
 
21.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008 - Wpływ niepewności dotyczącej nałożonych restrykcji na emisję C02 na opłacalność produkcji prądu elektrycznego z węgla brunatnego. XXII Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" pt. „Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii, X 2008 (zgłoszony na konferencję).
 
22.
KAWALEC W., 2004 - Short-term scheduling and blending in lignite open-pit mine with BWEs. Mine Planning and Equipment Selection, A.A Balkema Publishers.
 
23.
KERKVLIET J., 1991 - Efficiency and Vertical Integration: The Case of Mine-Mouth Electric Generating Plants, Journal of Industrial Economics, XXXIV, 5, 467-468.
 
24.
KUCIŃSKI J., 2008 - System zarządzania ryzykiem operacyjnym - kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w grupach energetycznych. Prezentacja z V Kongresu Nowego Przemysłu, SAS Institute Polska, 2-3.06, Warszawa. .
 
25.
LEE T.D., 1984 - Planning and mine feasibility study - An owner perspective. Proceedings of the 1984 NWMA Short Course „Mine Feasibility-Concept to Completion". (G.E. McKelvey, compiler) Spokane, WA. .
 
26.
LERNER A.P., 1934 - The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. Review of Economic Studies. 1(3), 157-175.
 
27.
MOTTA M., 2004 - Competition Policy - Theory and Practice. Cambridge University Press.
 
28.
PEPALL L., RICHARDS D.J., NORMAN G., 2005 - Industrial organization: Contemporary theory and practice. [In:] Thomson South-Western. '.
 
29.
PORTER M.E., 1992 - Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
30.
SAMUELSON W.F., MARKS S.G., 1998 - Ekonomia menedżerska. PWE.
 
31.
SIMON H., 1996 - Zarządzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. SPENGLER J.J., 1950 - Vertical integration and antitrust policy. Journal of Political Economy, 58(4), 347-352.
 
32.
WILLIAMSON O.E., 1998 - Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukow PWN, Seria: Przedsiębiorczość, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675