Forecasting the financial level of risk for a system of a lignite mine and a power station
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):205–216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents preliminary outcomes of financial risk analysis for planned construction of a lignite mine and a power station near Legnica. Based on quality and quantitative data from the deposit exploration and parameters of the planned mine and the power station from the Foresight project the model of their operation has been built in the Excel spreadsheet. It has been used to generate cash flows in following years of operation of this system. Uncertain parameters (quality, cost and price) were treated as random variables with selected probability distributions and the @Risk program was used for generating many variants of the project development by application of Monte Carlo simulations. The results show the financial risk, which can be measured as the probability of losses. This risk increases together with the increase of variability of cash flows although the expected NPV value remains constant. The important outcome from the analysis is the substantial reduction of risk of losses when the investment is treated as joint operation instead of separate enterprises of building the mine and the power plant separately. The outcomes have only general character and can not be used for profitability evaluation of considered project due to the objective of the approach was presentation of the methodology of risk analysis based on cash flows variability but not the precise prognosis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowanie poziomu ryzyka finansowego dla układu kopalni węgla brunatnego i elektrowni
górnictwo węgla brunatnego, bilateralny monopol, energetyka, ryzyko finansowe, symulacje Monte Carlo
Artykuł prezentuje wstępne wyniki analizy ryzyka finansowego planowanej budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni w okolicy Legnicy. W oparciu o dane jakościowe i ilościowe z rozpoznania złoża i parametry planowanej kopalni i elektrowni z projektu Foresight zbudowano w arkuszu Excel model ich funkcjonowania. Posłużył on do wygenerowania przepływów finansowych w kolejnych latach działania tego układu. Niepewne parametry (jakościowe, kosztowe i cenowe) potraktowano jako zmienne losowe o dobranych rozkładach i wykorzystano program @Risk do wygenerowania wielu wariantów przebiegu przedsięwzięcia poprzez zastosowanie symulacji Monte Carlo. Uzyskane wyniki pokazują ryzyko finansowe, które może być mierzone, jako prawdopodobieństwo niepowodzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ryzyko to zwiększa się wraz ze wzrostem zmienności przepływów pieniężnych pomimo tego, że oczekiwana wartość NPV pozostaje niezmienna. Rezultatem analizy jest istotna redukcja ryzyka inwestycji traktowanej jako wspólne przedsięwzięcie zamiast dwóch przedsięwzięć budowy kopalni i elektrowni realizowanych osobno. Przedstawione wyniki mają jedynie poglądowy charakter i nie mogą być wykorzystane do oceny opłacalności projektu, gdyż celem pracy było przedstawienie metody analizy ryzyka na bazie zmienności przepływów finansowych, a nie precyzyjne prognozy.
 
REFERENCES (9)
1.
JAJUGA K., 2007 – Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
2.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008a – Conditional and Monte Carlo simulation – the tools for risk identification in mining projects. Economic evaluation and risk analysis of mineral projects. Taylor and Francis Group, s. 61–72.
 
3.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2007 – Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. spec.
 
4.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008b – Identyfikacja czynników ryzyka w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni. Górnictwo i Geologia X. Oficyna Wydawnicza Pol. Wroc. s. 99–113.
 
5.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008c – Monte Carlo simulation in a risk analysis the bilateral monopoly model of lignite mine and power plant. IV Int. Conference Coal 2008 in Belgrad (October 2008).
 
6.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2009a – Risk Assessment in the Value Creation Chain of Electric Energy Production from Lignite based on Cash Flows Variability Estimation (tł. Ocena ryzyka w łańcuchu tworzenia wartości produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego na podstawie szacowania zmienności przepływów pieniężnych). Raport nr I-11/2009/P-002 z uczestnictwa w konferencji Summer Risk Congress, 16 June 2009 Monachium (niepublik.).
 
7.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008d –Wpływ niepewności dotyczącej nałożonych restrykcji na emisję CO2 na opłacalność produkcji prądu elektrycznego z węgla brunatnego. Materiały konferencyjne Ustroń.
 
8.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2009b – Wykorzystanie symulacji do oceny ryzyka niepowodzenia przedsięwzięć górniczych. Referat zgłoszony na konferencjê Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. Krynica 23–25 wrzesień 2009 r.
 
9.
Praca zbiorowa 2008 – Scenariusze Rozwoju Technologicznego Przemysłu Wydobycia i Przetwórstwa Węgla Brunatnego. Projekt celowy – Foresight. Raport i sprawozdanie końcowe z realizacji projektu – opracowany przez Poltegor-Instytut.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675