Carbon dioxide emission from fuel combustion and industrial processes in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(1):203-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Industrial sectors responsible for large amount of CO2 emissions in Poland are characterized. On the basis of official statistics, figures from local administration and industrial institutions the authors presents: magnitude of emissions from selected categories, sub-categories and sectors of industry (in accordance with methodology of IPCC), concentration of CO2 in combustion gases and those emitted by industry. A special attention was paid to those sectors of industry which may be the first to act as a source of carbon dioxide for underground storage in the nearest future.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja CO2 ze spalania paliw oraz procesów przemysłowych w Polsce
dwutlenek węgla, źródła emisji, gazy przemysłowe, gazy spalinowe, podziemne składowanie dwutlenku węgla, Polska
Scharakteryzowano sektory przemysłowe w Polsce emitujące znaczne ilooeci CO2. Woparciu o oficjalne opracowania statystyczne, dane z jednostek administracji samorządowej oraz zakładów przemysłowych, przedstawiono: wielkość emisji z wybranych kategorii, subkategorii i sektorów przemysłu (w metodologii IPCC) oraz zawartooeć CO2 w gazach spalinowych i przemysłowych. Zwrócono uwagę na sektory przemysłowe, które w najbliższej przyszłości, w pierwszej kolejności, mogą stanowić w Polsce źródło dwutlenku węgla dla celów podziemnego magazynowania.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top