ORIGINAL PAPER
Challenges of the energy transition in Poland – deliberative democracy as a tool for activating the civil society
 
More details
Hide details
1
The Division of Strategic Research, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2023-04-18
 
 
Final revision date: 2023-05-31
 
 
Acceptance date: 2023-05-31
 
 
Publication date: 2023-12-19
 
 
Corresponding author
Olga Julita Janikowska   

The Division of Strategic Research, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Wybickiego 7a, 31-261 Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(4):45-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Polish political transformation of 1989 brought significant changes not only on the political and social levels but also on the economic level. The Polish economy, which until then had been a centrally planned economy, had to be rapidly changed into a free market economy. As a result of this, a lot of areas of the economy had to be transformed including the mining industry, especially hard-coal mining. In 1990, there were seventy-one mines in operation in Poland, employing nearly 400,000 people. The process of decommissioning these mines, which continues to this day, began in 1994. Walbrzych coal mines were among the first to be liquidated. Poland has long been dependent on coal for energy production, but the country is facing increasing pressure in the transition to cleaner and more sustainable energy sources in order to reduce carbon emissions and mitigate the effects of climate change in order to fulfil EU climate policy assumptions. Civil society organizations in Poland were associated with the political transformation, as the changes in the system has opened the doors for the social participation in decision-making processes. Civil society organizations in Poland have been actively pushing for policies and initiatives that promote renewable energy, energy efficiency, and the phasing out of coal. However, it should be underlined that the role of civil society in energy transformation is crucial as on the one hand, it should be an advocate of change, but on the other hand, civil society has to take an active part in the discussion on the challenges of the transformation, such a change in the employment structure which is an inevitable consequence of the energy transition. The scope of the paper is to provide a set of tools for the civil society participating in energy transformation processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyzwania transformacji energetycznej w Polsce. Demokracja deliberatywna jako instrument aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego
restrukturyzacja, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, transformacja energetyczna, sektor energii odnawialnej, transformacja ustrojowa
Polska transformacja ustrojowa w 1989 roku przyniosła istotne zmiany nie tylko na płaszczyźnie politycznej, społecznej, ale także gospodarczej. Polska gospodarka, która do tej pory była gospodarką centralnie planowaną, musiała zostać gwałtownie przekształcona w gospodarkę wolnorynkową. W związku z tym przeobrażeniom musiało ulec wiele dziedzin gospodarki, w tym górnictwo zwłaszcza węgla kamiennego. W 1990 roku w Polsce działało 71 kopalń, zatrudniających blisko 400 tysięcy osób. Trwający do dziś proces likwidacji kopalń rozpoczął się w 1994 roku. Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego były jednymi z pierwszych, które zostały zlikwidowane. Polska od dawna jest uzależniona od węgla w produkcji energii, ale kraj stoi w obliczu rosnącej presji na przejście na czystsze i bardziej zrównoważone źródła energii w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i złagodzenia skutków zmian klimatycznych, aby wypełnić założenia polityki klimatycznej UE. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce były związane z transformacją polityczną, ponieważ zmiany ustrojowe otworzyły drzwi dla społecznej partycypacji w procesach decyzyjnych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce aktywnie włączają się do debaty związanej z transformacją energetyczną. Podkreślić należy jednak, że rola społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie jest zróżnicowana. Z jednej strony wywierana jest presja na rządzących, związana z szybkim odejściem od węgla, z drugiej jednak strony społeczeństwo obywatelskie wyraża swój niepokój dotyczący zmian w  strukturze zatrudnienia, która jest nieuniknioną konsekwencją transformacji energetycznej. Celem artykułu jest zaproponowanie narzędzia pozwalającego zwiększyć społeczną partycypację w procesie transformacji energetycznej przy jednoczesnej budowie konsensusu społecznego.
 
REFERENCES (45)
1.
Ackerman, B. and Fishkin, J.S. 2002. Deliberation Day. Journal of Political Philosophy 10(2), pp. 129.
 
2.
Anderson-Gold, S. 2009. Cosmopolitanism and Democracy: Global Governance without a Global State. Social Philosophy Today 25(2), pp. 209–222.
 
3.
Antoszewski et al. 1993 – Antoszewski, A., Herbut, R. and Jednaka, W. 1993. Parties and party systems in Poland, the first phase of the transition to democracy (Partie i system partyjny w Polsce, pierwsza faza przejscia ku demokracji). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego (in Polish).
 
4.
Benhabib, S. 1994. Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy. Constellations 1(30), pp. 23–35.
 
5.
Bernhard, M. 1993. Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe. Political Science Quarterly 108(2), pp. 307–326, DOI: 10.2307/2152014.
 
6.
Bernhard, M. 2020. What do we know about civil society and regime change thirty years after 1989? East European Politics 36(3), pp. 341–362, DOI: 10.1080/21599165.2020.1787160.
 
7.
Berman, S. 1997. Civil Society and Political Institutionalization. American Behavioural Scientist; Thousand Oaks 40(5), pp. 562–74.
 
8.
Brauers, H. and Oei, P. 2020. The political economy of coal in Poland: Drivers and barriers for a shift away from fossil fuels. Energy Policy 144, DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111621.
 
9.
Bobbio, N. 1988. Gramsci and the Concept of Civil Society. [In:] Keane J. (ed.). Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, pp. 73–99.
 
10.
Chambers, S. 2003. Deliberative Democratic Theory. Annu. Rev. Polit. Sci. 6, pp. 307–26, doi: 10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538.
 
11.
Civil society in sustainable energy transitions. [Online]: https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2023-03-14].
 
12.
Cohen, L. and Arato, A. 1992. Civil Society and Political Theory. Cambridge, M.A: MIT Press. The World Bank. Defining civil society. [Online] http://go.worldbank.org/4CE7W0... [Accessed: 2023-03-10].
 
13.
Cook, M. 2000. Five arguments for deliberative democracy. Political Studies 48, pp. 947–969, DOI: 10.1111/1467-9248.002.
 
14.
Costa, S. 2005. Cosmopolitan Democracy: Conceptual Deficits and Political Errors. Rev. bras. Ci. Soc. 1 no.se São Paulo.
 
15.
Darby, S. 2006. Social learning and public policy: lessons from an energy-conscious village. Energy Policy 34(17), pp. 2929–2940, DOI: 10.1016/j.enpol.2005.04.013.
 
16.
Day, J. 2017. Poland Seizes Control of Civil Society Funding. Liberties. Eu. 2017. [Online] https://www.liberties.eu/en/ne... [Accessed: 2023-03-15].
 
17.
Dryzek, J.S. 2001. Legitimacy and Economy in Deliberative Democracy. Political Theory 29(5), pp. 651––669, DOI: 10.1177/0090591701029005003.
 
18.
Dryzek, J.S. 2008. Democratization as Deliberative Capacity Building. Comparative Political Studies 42(11), DOI: 10.1177/0010414009332129.
 
19.
Elstub, S. 2010. The Third Generation of Deliberative Democracy. Political Studies Review 8(3), pp. 291–307, DOI: 10.1111/j.1478-9302.2010.00216.
 
20.
Energy Policy of Poland until 2020. [Online] https://www.cire.pl [Accessed: 2023-03-15].
 
21.
Energy Policy of Poland until 2025. [Online] https://www.cire.pl/item,15970... [Accessed: 2023-03-15].
 
22.
Energy Policy of Poland until 2030. [Online] https://www.cire.pl/item,38932... [Accessed: 2023-03-10].
 
23.
European Union. Structural Change in Coal Phase-Out Regions. [Online] https://www.espon.eu/sites/def... [Accessed: 2023-03-10].
 
24.
Fishkin et al. 2000 – Fishkin, J.S., Luskin, R.C. and Jowell, R. 2000. Deliberative Polling and Public Consultation. Parliamentary Affairs 53(4), pp. 657–666, DOI: 10.1093/pa/53.4.657.
 
25.
Fishkin, J.S. 2003. Consulting the Public through Deliberative Polling. Journal of Policy Analysis and Management 22(1), pp. 128–133, DOI: 10.1002/pam.10101.
 
26.
Fishkin et al. 2004 – Fishkin, J.S., Rosell, S.A., Shepherd, D. and Amsler, T. 2004. ChoiceDialogues and deliberative polls: Two approaches to deliberative democracy. National Civic Review 93(4), pp. 55–63, DOI: 10.1002/ncr.71.
 
27.
Fishkin, J.S. and Goodin, R.E. 2005. Introduction: Population Political Theory. Journal of Political Philosophy 13(4), pp. 373–376, DOI: 10.1111/j.1467-9760.2005.00228.x.
 
28.
Fishkin, J.S. 2010. Response to Critics of When the People Speak: The Deliberative Deficit and What To Do About It. Good Society Journal 19(1), pp. 68–76, DOI: 10.1353/gso.0.0089.
 
29.
Fishkin, J.S. 2011. Making Deliberative Democracy Practical: Public Consultation and Dispute Resolution. Ohio State Journal On Dispute Resolution 26(4), pp. 611–626.
 
30.
Foley, M.W. and Edwards, B. 1996. The Paradox of Civil Society. Journal of Democracy 7(3), pp. 38–52, DOI: 10.1353/jod.1996.0048.
 
31.
Goodin, R.E. 2012. How Can Deliberative Democracy Get a Grip? Political Quarterly 83(4), pp. 806–811, DOI: 10.1111/j.1467-923X.2012.02356.x.
 
32.
Griffin, M. 2012. Deliberative Democracy and Emotional Intelligence: An Internal Mechanism to Regulate the Emotions. Studies in Philosophy & Education 31(6), pp. 517–538, DOI: 10.1007/s11217-011-9283-2.
 
33.
Gutmann, A. 1998. Deliberative Democracy. Liberal Education 84(1), pp. 10–27.
 
34.
Gutman, A. and Thomson, D. 2002. Deliberative democracy beyond process. The Journal of Philosophy 10(2), pp. 153–174, DOI: 10.1111/1467-9760.00147.
 
35.
Hauser, G.A. and Benoit-Barne, C. 2002. Reflections on Rhetoric, Deliberative Democracy, Civil Society, and Trust. Rhetoric & Public Affairs 5(2), pp. 261–275, DOI: 10.1353/rap.2002.0029.
 
36.
Jarosz, J. 2009. Legal and economics aspects of mine closure process of Polish hard coal mines (Prawne i ekonomiczne aspekty procesu likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej Akademii Nauk 75, Kraków, pp. 59–68 (in Polish).
 
37.
Keane, J. 1998. Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford. Stanford University Press.
 
38.
Koenig-Archibugi, M. 2011. Is global democracy possible? European Journal of International Relations 17(3), pp. 519–542, DOI: 10.1177/1354066110366056.
 
39.
Kumar, K. 1994. Civil Society Again: A Reply to Christopher Bryant’s Social Self-Organisation, Civility and Sociology. British Journal of Sociology 45(1), pp. 127–131, DOI: 10.2307/591529.
 
40.
Öberg, P. and Svensson, T. 2012. Civil Society and Deliberative Democracy: Have Voluntary Organisations Faded from National Public Politics? Scandinavian Political Studies 35(3), pp. 246–271, DOI: 10.1111/j.1467-9477.2012.00288.x.
 
41.
Putnam, R.D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton NJ: Princeton University Press.
 
42.
Social Agreement on the Transformation of the Coal Mining Sector and Selected Transformation Processes of the Silesian Province. [Online]: https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2023-03-14].
 
43.
Statistics Poland. 2020.The non-profit sector in 2020 Associations, foundations, faith-based charities, business, and professional associations.
 
44.
The Energy Policy of Poland until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 r.) [Online]: https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2021-07-06] (in Polish).
 
45.
United Nations. Paris Agreement. [Online] https://unfccc.int/sites/defau... [Accessed: 2023-01-20].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top