ORIGINAL PAPER
The effect of energy transition on the labor market. A preliminary evaluation of Poland’s wind-energy industry
 
More details
Hide details
1
The Division of Strategic Research, Mineral and energy economy research institute of the polish academy of sciences, Poland
2
Sapienza University of Rome, Italy
CORRESPONDING AUTHOR
Olga Julita Janikowska   

The Division of Strategic Research, Mineral and energy economy research institute of the polish academy of sciences, Wybickiego 7a, 31-261, Krakow, Poland
Submission date: 2021-08-24
Final revision date: 2022-02-01
Acceptance date: 2022-02-04
Publication date: 2022-03-25
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(1):109–124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Anthropopression has become a factor of many negative environmental changes, including climate change. As a response to these changes, the European Union (EU) has already cut the GHG emission by 24% compared to 1990 levels. However, the goals are far greater since the Paris Agreement states that global warming should be kept down to near 2 degrees Celsius, ideally 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels. By 2050, the proportion of global energy produced from coal must decline by between 73 and 97 percent to accomplish this objective. The global employment structure would definitely be affected by this decarbonization in the long run. In this paper, we concentrate on a preliminary evaluation of Poland’s future job market. As Poland’s economy is still driven by coal, energy conversion will have a significant influence on the country’s economy. However, decarbonization is both an opportunity and a challenge for the future labor market. As per research findings, the transition to renewable power would be a net job creator with the potential for new quality workers in the renewable energy industry both directly in the construction and installation of renewable power plants and indirectly in the industry that supplies the items for the system. According to the preliminary investigation of Poland’s future labor market, the future of Polish energy is the cohesion of clean energy sources and decentralized energy, while offshore wind energy in the Baltic Sea can play an important role in the national energy transition, as well as contributing to the country’s energy security and reducing environmental pollution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ transformacji energetycznej na rynek pracy. Wstępna ocena potencjału sektora energii wiatrowej w Polsce
transformacja energetyczna, rynek pracy, SDG, energetyka wiatrowa, energia odnawialna
Antropopresja stała się czynnikiem wielu negatywnych zmian środowiskowych, w tym zmian klimatycznych. W odpowiedzi na te zmiany Unia Europejska (UE) już obniżyła emisję gazów cieplarnianych o 24% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Jednak cele są znacznie bardziej ambitne, Porozumienie Paryskie zakłada, ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 s.c. Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., udział globalnej energii produkowanej z węgla musi spaść o 73–97%. Ponieważ gospodarka Polski w dużej mierze opiera się na węglu, transformacja energetyczna będzie miała istotny wpływ na gospodarkę kraju. Tym samym dekarbonizacja może postrzegana być zarówno jako szansa, jak i znaczące wyzwaniem dla przyszłego rynku pracy. W dłuższej perspektywie dekarbonizacja z pewnością wpłynie na globalną strukturę zatrudnienia. Artykuł koncentruje się na wstępnej ocenie potencjału sektora energii wiatrowej w Polsce. Według wstępnej oceny przyszłego rynku pracy w Polsce, morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim może odegrać ważną rolę w krajowej transformacji energetycznej, stać się ważnym elementem rynku pracy, a także przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego kraju i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
 
REFERENCES (41)
1.
Alvarez et al. 2010 – Alvarez, G.C., Jara, R.M., Juliá, J.R.R. and Bielsa, J.I.G. 2010. Study of the Effects on employment of Public Aid to Renewable Energy Sources. Procesos De Mercado : Revista Europea de Economía Política VII(1), Primavera.
 
2.
Behrman, J. 1999. A Global Green New Deal, United Nations Environment Programme, Geneva. 1999.
 
3.
Bosetti et al. 2006 – Bosetti, V., Carraro, C., Galeotti, M., Massetti, E. and Tavoni, M. 2006. A World Induced Technical Change Hybrid Model. The Energy Journal, Special Issue on Hybrid Modeling of Energy-Environment Policies; Reconciling Bottom-up and Top-down, pp. 13–37.
 
4.
Bowen, A. and Stern, N. 2010. Environmental policy and the economic downturn. Oxford Review of Economic Policy 26(2), pp. 137–163.
 
5.
Burchard-Dziubińska, M. 2014. Implementation of the green economy as the European Union’s response to development difficulties (Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3(303), pp. 27–38 (in Polish).
 
6.
Collier, P. 2007. The bottom billion. Oxford University Press, Oxford.
 
7.
Deluga, W. 2007. Analysis of advantages barriers and consequences of the development of alternative sources of energy on the example of wind energy (Analiza korzyści, barier i następstw rozwoju alternatywnych źródeł energii na przykładzie energetyki wiatrowej). Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 23, pp. 39–45 (in Polish).
 
8.
EBRD: The Low Carbon Transition Report, EBRD, London, April 2011.
 
9.
EC: Facts and Figures: Links Between EU’s Economy and Environment, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 2007.
 
10.
EurObserv’ER. The State of Renewable Energies in Europe. [Online] https://www.isi.fraunhofer.de/... [Accessed: 2021-06-07].
 
11.
European Commission. Climate change impacts and adaptation in Europe. JRC Science for Policy. [Online] https://ec.europa.eu/jrc/sites... [Accessed: 2021-02-08].
 
12.
European Commission. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. [Online] https://ec.europa.eu/eu2020/pd... [Accessed: 2021-06-08].
 
13.
Fankhauser et al. 2008 – Fankhauser, S., Sehlleier, F. and Stern, N. 2008. Climate change, innovation and jobs. Climate Policy 80513(4), pp. 421–429, DOI: 10.3763/cpol.2008.0513.
 
14.
Fullerton, D, and Heutel G. 2010. Analytical General Equilibrium Effects of Energy Policy on Output and Factor Prices. NBER Working Paper No. 15788, February 2010.
 
15.
Fullerton, D. and Metcalf, G.E. 1997. Environmental taxes and the double-dividend hypothesis: did you really expect something for nothing? NBER Working Paper No. 6199, September 1997.
 
16.
Harris, J.R. and Todaro, M.P. 1970. Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. American Economic Review 60(1), pp. 126–142.
 
17.
Hatfield-Dodds et al. 2008 – Hatfield-Dodds, S., Turner, G., Schandl, H. and Doss, T. 2008. Growing the green collar economy: Skills and labour challenges in reducing our greenhouse emissions and national environmental footprint. Report to the Dusseldorp Skills Forum, CSIRO Sustainable Ecosystems.
 
18.
How Coal Country Can Adapt to the Energy Transition.[Online]: https://www.eesi.org/papers/vi... [Accessed: 2021-07-22].
 
19.
Hughes, G. 2011. The myth of green jobs. The Global Warming Foundation Report No. 3, London.
 
20.
IEA: World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, Paris, 2008.
 
21.
ILO and CEDEFOP: Skills for green jobs: a global view, ILO, Geneva, 2011.
 
22.
International Labour Organization (ILO). What is a Green Jobs? [Online] http://www.ilo.org/global/topi... jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm [Accessed: 2021-22-07].
 
23.
International Labour Organization. Greening with jobs – World Employment and Social Outlook 2018. [Online] https://ilo.org/global/ publications/books/WCMS_628654/lang–en/index.ht [Accessed: 2021--02-08].
 
24.
International Labour Organization. Science for Policy Report, EU coal regions: opportunities and challenges ahead. [Online] https://ilo.org/global/ publications/books/WCMS_628654/lang–en/index.ht [Accessed: 2021-02-08].
 
25.
Kiewra et al. 2019 – Kiewra, D., Szpor, A. and Witajewski-Baltvilks, J. 2019. Just coal transition in the Silesia Region. Implications for the labour market (Sprawiedliwa transformacja węglowa w regionie śląskim. Implikacje dla rynku pracy). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, pp. 32–39 (in Polish).
 
26.
OECD. Green Growth. [Online] https://issuu.com/oecd.publish... [Accessed: 2021-08-06].
 
27.
Paris Agreement. United Nations. [Online]: https://unfccc.int/sites/defau... [Accessed: 2021-07-20].
 
28.
Pietrzyk-Sokulska et al. 2015 – Pietrzyk-Sokulska, E., Uberman, R. and Kulczycka, J. 2015. The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(1), pp. 45–64, DOI: 10.1515/gospo-2015-0009.
 
29.
Poland: Up to eleven gigawatts offshore wind energy by 2040 [Online]:https://www.en-former.com/en/p... [Accessed: 2021-06-07].
 
30.
Polish approval for offshore wind farms aids coal transition. [Online]: https://ihsmarkit.com/research... [Accessed: 2021-06-07].
 
31.
Polskie Stowarzyszanie Energetyki Wiatrowej. A vision for the Baltic Sea. A vision for Poland. Development of Polish Energy Policy until 2030 (Wizja dla Bałtyku. Wizja dla Polski. Rozwój Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.) [Online]: https://www.cire.pl/item,38932... [Accessed: 2021-06-07] (in Polish).
 
32.
Polski Instytut Ekonomiczny. Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce. [Online] https://pie.net.pl/wp-content/... [Accessed: 2021-08-16].
 
33.
Raport o stanie Energetyki Wiatrowej w Basenie Morza Bałtyckiego. [Online] http://psew.pl/wp-content/uplo... [Accessed: 2021-05-08].
 
34.
Renewable energy in Poland. [Online] https://www.flandersinvestment... [Accessed: 2021-06-07].
 
35.
Shift to renewable energy eases key environmental burdens, EU says. [Online] https://www.reuters.com/articl... [Accessed: 2021-06-07].
 
36.
The Energy Policy of Poland until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 r.) [Online]: https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2021-07-06] (in Polish).
 
37.
The Transformation of the Polish Coal Sector GSI report. [Online] https://www.iisd.org/system/fi... [Accessed: 2021-07-06].
 
38.
United Nations. Sustainable Development Goals. [Online] https://sdgs.un.org/goals [Accessed: 2021-07-27].
 
39.
Vogt-Schilb, A. and Feng, K. 2019. The labor impact of coal phase down scenarios in Chile. Inter-American Development Bank Climate Change Division October 2019.
 
40.
Wasiuta, A. 2018. Labor market in Poland in the context of renewable energy sector development. Ekonomia i Środowisko 1(64), pp. 198–207.
 
41.
Wind energy is key to coal regions in transition and can support them cutting power sector emissions by half by 2030. [Online]: https://windeurope.org/newsroo... [Accessed: 2021-06-07].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675