Price relations of coking coals and steam coals on the international markets
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):453–463
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents changes of coking coal and steam coal prices in international coal trade during 30 years. Relations between prices of different types of coal has been described against the background of events and processes taking place on the coal markets in the analyzed period. Unbalance of coal demand and supply always leads to variability of prices but dynamics of price changes in the last five years were surprisingly high. Some regularity of price relations between coking coals and steam coals has been typical for the coal markets for many years. Phenomena that world coal markets experienced during last years have resulted in significant fluctuations of these relations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Relacje cen węgli energetycznych i koksowych na rynkach międzynarodowych
rynki, węgiel koksowy, węgiel energetyczny, ceny
W artykule przedstawiono zmiany cen węgli koksowych i energetycznych w handlu międzynarodowym w długim horyzoncie czasowym obejmującym 30 lat. Opisano relacje między cenami różnych typów węgli na tle zjawisk zachodzących na rynku węglowym w analizowanym okresie. Zachwianie równowagi między popytem i podażą węgla zawsze prowadzi do zmienności cen, jednak dynamika tych zmian w okresie ostatnich pięciu lat była zaskakująco wysoka. Relacje między cenami węgli koksowych i energetycznych przez wiele lat cechowała pewna prawidłowość, jednak zjawiska jakich doświadczył światowy rynek węgla w ostatnich latach spowodowały znaczne wahania w tych zależnościach.
 
REFERENCES (10)
1.
LORENZ U., 2008 – Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski – wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 255–272.
 
2.
LORENZ U., 2009 –Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy nr 3–4, t. 65.
 
3.
OZGA-BLASCHKE U., 2007 – Międzynarodowy rynek węgla koksowego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 141. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 72.
 
4.
OZGA-BLASCHKE U., 2008 – Relacje cen węgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 671–682.
 
5.
OZGA-BLASCHKE U., 2009 – Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki stali, węgla koksowego i koksu. Przegląd Górniczy nr 3–4, t. 65. Wyd. ZG SITG Katowice.
 
6.
COCHRANE G., 2009 – Metallurgical Coal Markets Mar09 – www.coaltrans.com.
 
7.
Australian mineral statistics – www.abare.gov.au.
 
8.
Coal Information 2009 (with 2008 date). Wyd. IEA, Paryż.
 
9.
ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England.
 
10.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – McGraw Hill Companies, England.
 
ISSN:1429-6675