Coal and natural gas in power production for Poland and the EU
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):201–213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper examines the important role of coal and natural gas in the electricity generation industries of Poland and the European Union. It summarizes changes in the structure of the installed capacity of the EU countries from 2000–2011. The data provided includes approximate quantities of coal and natural gas reserves in the EU, highlighting the large coal reserves in Poland. The paper shows trends in coal and natural gas production in the EU, with particular attention paid to European leaders. Furthermore, it highlights the dependence on energy imports of selected EU countries in recent years. A comparison is made of the structure of natural gas sales in Poland and the EU, noting the share of gas consumed by the power generation sector. Consequently, the examination reviews the changes in the costs of power generation in Poland, taking into account changes in primary energy carriers (outlining the United States’ experiences with the impact of unconventional natural gas development on the increased use of gas as a fuel for power generation). Electricity prices in Poland were compared with the average prices in the EU (for households and medium-sized enterprises).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE
węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, energia elektryczna
W artykule przedstawiono znaczenie węgla i gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE. Przeanalizowano zmiany w strukturze mocy zainstalowanej UE w latach 2000-2011 oraz zmiany jakie zaszły w krajowej strukturze w ostatnich latach. Przybliżono stan zasobów węgla i gazu w UE, podkreślając przy tym wysoki poziom zasobów węgla w Polsce. Przybliżono tendencje w zakresie wydobycia węgla i gazu ziemnego w UE, ze wskazaniem europejskich liderów w tym zakresie. Porównano zmiany poziomu uzależnienia od importu nośników energii wybranych krajów UE w ciągu ostatnich lat. Dokonano porównania struktury sprzedaży gazu ziemnego w Polsce i UE ze szczególnym uwzględnieniem udziału gazu, który jest zagospodarowany w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. W dalszej części artykułu przeanalizowano zmiany w zakresie kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem zmian pierwotnych nośników energii (przybliżono także doświadczenia z USA w zakresie wpływu zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego na wzrost wykorzystania gazu w energetyce). Porównano ceny energii elektrycznej w Polsce ze średnimi cenami w UE (w grupie gospodarstw domowych i średnich przedsiębiorstw).
 
REFERENCES (18)
1.
Bank Światowy – Global Commodity Markets (http://econ.worldbank.org).
 
2.
BP 2012: BP Statistical Review of World Energy. June 2012; www.bp.com.
 
3.
The European Wind Energy Association (EWEA), 2012: Wind in Power: 2011 European Statistics. February; www.ewea.org.
 
4.
Energy Information Administration (EIA), 2012: Natural Gas Prices; http://www.eia.gov Eurostat, 2011 – Energy, transport and environment indicators.
 
5.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 – Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie energii. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 93–106.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., SZURLEJ A., 2011 – Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011.
 
7.
Przegląd Górniczy nr 7–8 9, s. 306–313, Wyd. SITG, Katowice.
 
8.
KALISKI M., SIEMEK J., SIKORA A., STAŒKO D., JANUSZ P., SZURLEJ A., 2009 – Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i bariery. Rynek Energii nr 4, s. 1–6.
 
9.
MACIEJEWSKI Z., 2011 – Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 249–259.
 
10.
MALKO J., 2011 – Klimatyczne aspekty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 273–290.
 
11.
MIKOŁAJUK H., 2012 – Wyniki finansowe elektroenergetyki – kryzysowe? Rynek Energii Elektrycznej REE 2012 w Kazimierzu Dolnym, 9 maja (www.cire.pl).
 
12.
Ministerstwo Gospodarki 2012: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Warszawa.
 
13.
Państwowy Instytut Geologiczny, 2012 – Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2011 r., , Warszawa 2012.
 
14.
RYCHLICKI S., STOPA J., 2010 – Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego szansą dla Polski. Profesjonalne Gazownictwo 2010, Wyd. AKNET-Press, s. 21–26.
 
15.
SIEMEK i in. 2011 – SIEMEK J., KALISKI M., RYCHLICKI S., SIKORA S., JANUSZ P., SZURLEJ A., 2011 – Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 27, iss. 4 s. 109–130.
 
16.
SIEMEK i in. 2011 – SIEMEK J., KALISKI M., JANUSZ P., SIKORA S., SZURLEJ A., 2011 – Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii nr 5, s. 118–124.
 
17.
TGE – Towarowa Giełda Energii – Raporty miesięczne. (PoIPX Monthly Report; numery: z lat 2010–2012).
 
18.
Urząd Regulacji Energetyki, 2012 – Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2011 r. Warszawa, marzec 2012 r.
 
ISSN:1429-6675