Steam coal price indices on the spot market – possibility of using experience in construction of a domestic coal market index
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):241–253
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Price indices (markers) are commonly used in the steam coal trade around the world. They represent the unit price of coal of a defined quality and specified delivery conditions. Indices refer to specific markets (main coal hubs around the world) and perform a price information function in each market. Indices are calculated on the basis of spot transactions, but are often used as a reference price in term contracts concluded both on physical and financial markets (over-the-counter). This paper presents coal indices, calculated by four leading companies (IHS McCloskey, Argus Media Group, Platts, and globalCOAL), demonstrating similarities and distinctions between applied methodologies. It also outlines the author’s concept for determining a steam coal index for the domestic (Polish) market. It contains elements (prices) representing coal producers and the main group of users (power sector), as well as transport and import, assigning them appropriate weights. The results of the model’s calculations are then summarized. Emphasis has been placed on the need for further research, allowing for the fine tuning of the methodology in such way that the obtained product could become a financial instrument, enabling protection of coal market participants against price changes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot -możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego
węgiel energetyczny, indeksy cen, rynek spot
Wskaźniki (indeksy) cen są coraz powszechniej stosowane w handlu węglem energetycznym na świecie. Przedstawiają one jednostkową cenę węgla o określonej jakości i o sprecyzowanych warunkach dostawy. Indeksy odnoszą się do konkretnych rynków (głównych węzłów handlu węglem na świecie) i pełnią funkcj? informacyjną o poziomie cen na tym rynku. Indeksy określane są na podstawie transakcji na rynku spot, lecz często są wykorzystywane jako cena referencyjna w kontraktach terminowych, zawieranych zarówno na rynku fizycznym, jak i finansowym (w handlu pozagiełdowym OTC). W artykule przedstawiono indeksy cen węgla, obliczane przez cztery wiodące firmy (IHS McCloskey, Argus Media Group, Platts oraz globalCOAL). Wskazano podobieństwa i różnice w stosowanych metodologiach. Zaprezentowano autorską koncepcję wyznaczania indeksu węglowego dla rynku krajowego. Uwzględniono w niej elementy (ceny) reprezentujące producentów węgla oraz główną grupę użytkowników, a także transport oraz import, nadając im odpowiednie wagi. Zamieszczono wynik przykładowych obliczeń. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszych badań, które pozwoliłyby uściślić metodologię w taki sposób, aby uzyskany produkt stał się instrumentem finansowym, umożliwiającym zabezpieczanie się uczestników rynku węgla przed zmianami cen.
 
REFERENCES (9)
1.
Argus Coal Daily International: Methodology and specification guide. April 2012 (www.argusmedia.com).
 
2.
globalCOAL® Methodology – Version 1e – DES ARA Index™, RB Index™, NEWC Index™ (www.globalcoal.com).
 
3.
GRUDZIŃSKI Z., 2005 – Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 319–330, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
IHS McCloskey: Coal marker price methodology and specification. May 2012 (www.ihs.com).
 
5.
LORENZ U., 2006 – Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 583–596, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
6.
LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 311–324, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Platts: Coal – Methodology and specification guide. July 2012 (www.platts.com).
 
8.
ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI J., JADWISZCZOK J., JADWISZCZOK A., JADWISZCZOK A., 2006 – Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii – przykłady zastosowań. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 103–142, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
www.djmbp.esdm.go.id (strona internetowa indonezyjskiego Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych, MEMR).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675