New Technologies of Coal Gasification under development as part of the NCBiR Strategic Programme
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):375–390
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As part of the project "Development of Coal Gasification Technology for High-efficiency Fuels and Energy Production", the Scientific-Industrial Consortium "Coal Gasification" is constructing two pilot plants. The first one is a pressurized CFB reactor for coal gasification with the use of CO2. The reactor will be equipped with the following process units: solid fuel preparation, tanks for compressed air and nitrogen, a steam generator, systems for syngas cooling, cleaning and conversion, a combustion chamber and a gas turbine. Based on the results obtained from that plant, the process design of a domestic demo plant will be prepared. It is predicted that the technology under development will be used in medium-power commercial plants, both in the chemical industry (hydrogen production) and in the energy industry (heat and power production in IGCC cogeneration systems). The second pilot plant will be used for Underground Coal Gasification (UCG) by means of air enriched with oxygen. It will be located at the Wieczorek Coal Mine, and the gasification will take place in the seam no. 501, with the thickness of about 5 metres, situated at the depth of about 400 metres. The resulting gas, after cooling and cleaning, will be used to produce heat for the coal mine. Based on the results obtained during the ca. 3-months-long test, the process design of a domestic demo plant will be developed. It is predicted that in the future the technology will be used for supplying power plants with the power of about 50 MW, operating on the local power and heat markets. The suggested UCG plants are designed for utilizing disused hard coal seams, and, in the case of seams which are still used, for the sections which, for technical or financial reasons, cannot be mined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Projekty nowych technologii zgazowania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR
węgiel, zgazowanie, instalacje pilotowe, projekt NCBiR
W ramach projektu finansowanego ze oerodków NCBiR p.t.: "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii", Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe "Zgazowanie węgla" buduje dwie pilotowe instalacje. Pierwszą z nich jest ciśnieniowy reaktor z cyrkulującym złożem fluidalnym do zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego. Instalacja ta wyposażona będzie w następujące układy węzeł przygotowania węgla, zbiorniki gazów technicznych, wytwornicę pary, układ chłodzenia, oczyszczania i konwersji gazów, komorę spalania oraz turbinę gazową. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowany zostanie projekt procesowy krajowej instalacji demonstracyjnej zgazowania węgla z wykorzystaniem reaktora CFB. Przewiduje się, że rozwijana technologia ciśnieniowego zgazowania węgla może znaleźć zastosowanie w instalacjach przemysłowych średniej mocy zarówno w przemyśle chemicznym (produkcja wodoru) jak i energetyce (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracyjnych układach IGCC). Druga instalacja pilotowa przeznaczona będzie dla podziemnego zgazowania węgla kamiennego powietrzem wzbogaconym w tlen. Zlokalizowana będzie w kopalni Wieczorek, a obiektem zgazowania będzie znajdujący się na głębokości 400 m pokład 501 o miąższości około 5 m. Uzyskany gaz, po schłodzeniu i oczyszczeniu będzie wykorzystany do produkcji ciepła na potrzeby własne kopalni. Dzięki wynikom trwającej około 3 miesiące próby pilotowej opracowany zostanie projekt procesowy krajowej instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W przyszłości przewiduje się wykorzystanie tej technologii w zakładach energetycznych o mocy rzędu 50 MW, zasilających lokalne rynki energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Proponowane instalacje podziemnego zgazowania przeznaczone są w pierwszej kolejności dla eksploatacji złóż węgla kamiennego w których zakończono już eksploatację, a także dla tych partii będących w eksploatacji pokładów, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie nadają się do wydobycia tradycyjnymi metodami.
 
REFERENCES (14)
1.
Gasification Technologies; Gasification Markets and Technologies — Present and Future, An Industry Perspective. U.S. Department of Energy Report, June 2002.
 
2.
GasificationWorld Database2007-Current Industry Status, Robust Growth Forecast, Departament of Energy USA, National Energy Technology Laboratory, dostępny www.netl.doe.gov/technologies/....
 
3.
Gasification Database (9/2007) DOE, NETL, dostępny: www.netl.doe.gov/technologies/....
 
4.
KREININ E.W., 2010 – Podziemnaja gazyfikacja ugliej. Osnowy teorii i praktyki innowacji. Wyd. „Taims”, Moskwa.
 
5.
COUCH G.R., 2009 – Underground Coal Gasification. IEA Clean Coal Centre.
 
6.
STAŃCZYK K, DUBIŃSKI J., CYBULSKI K., WIATOWSKI M., ŚWIADROWSKI J., KAPUSTA K., ROGUT J., SMOLIŃSKI A., KRAUSE E., GRABOWSKI J., 2010 – Podziemne zgazowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, str. 423–434.
 
7.
RAUK J., 1959 – Kształtowanie się kanału ogniowego w podziemnym zgazowaniu węgla kamiennego. Prace Głównego Instytutu Górnictwa Katowice, Wyd Górniczo-Hutnicze.
 
8.
CHMIELNIAK T., 2010 – Wybrane technologie energetyczne 2020+. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, Kraków, s. 77–90.
 
9.
STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA J., 2010 – Dylematy polskiej polityki energetycznej czyli wybrane problemy do rozwiązania. XXIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej p.t. Dylematy polskiej polityki energetycznej. Zakopane 2009, Cz. 2, s. 63–76.
 
10.
BEDNARZ J., 2009 – Węgiel gwarancją bezpieczeństwa politycznego Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, s. 13–28.
 
11.
BARCHAŃSKI B., 2010 – A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 11–29.
 
12.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2009 – Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji węgla. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, s. 645–658.
 
13.
KARCZ A., CHMIELNIAK T., ŚCIĄŻKO M., STRUGAŁA A., 2009 – Porównanie emisji CO2 związanej z wytwarzaniem wodoru na drodze zgazowania i pirolizy węgla. Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, s. 243–262.
 
14.
BURMISTRZ P., CHMIELNIAK T., KARCZ A., ŚCIĄŻKO M., 2010 – Analiza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji CO2 przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell i Texaco, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 63–76.
 
ISSN:1429-6675