ORIGINAL PAPER
Consequences of the energy policy in member states of the European Union – the renewable energy sources targets
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Luiza Julita Ossowska   

Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology, Kwiatkowskiego 6E, 75-343, Koszalin, Poland
Submission date: 2019-04-29
Final revision date: 2019-05-13
Acceptance date: 2019-05-14
Publication date: 2019-06-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(2):21–32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to discuss and assess the diversification of renewable energy sources consumption in European Union member states. The time scope covers 2005 and 2015. The data comes from Eurostat. The analysis was based on synthetic indicators – using a non-standard method. Synthetic indicators were assessed based on three simple features such as: the share of renewable energy in energy consumption in 2015, the difference between the share of renewable energy in energy consumption in 2015 and in 2005 (in percentage points), deficit/surplus in the 2020 target reached in 2015 (in percentage points). The European Union member states were divided into four diversified group in terms of renewable energy sources consumption (first class – a very high level, second class – quite a high level, third class – quite a low level, fourth class – a very low level). Then the divided groups were analyzed according to the share of renewable energy sources in the primary production of renewable energy and the consumption of individual renewable energy sources. During the research period renewable energy consumption increased in the European Union, but individual member states are characterized by a diverse situation. The type of energy used depends largely on national resources. The countries of Northern Europe are characterized by a greater share of renewable energy sources in consumption. Biomass is the most popular renewable source of energy in the European Union. Depending on the conditions of individual countries – it is agricultural and forest biomass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konsekwencje polityki energetycznej w państwach Unii Europejskiej – cele w zakresie odnawialnych źródeł energii
polityka energetyczna, energia odnawialna, państwa Unii Europejskiej
Celem artykułu jest omówienie i ocena zróżnicowania konsumpcji odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. Zakres czasowy obejmuje 2005 i 2015 rok. Dane pochodzą z Eurostatu. Analizę przeprowadzono w oparciu o syntetyczny miernik rozwoju, używając metody bezwzorcowej. Miernik syntetyczny wyznaczono na podstawie trzech cech prostych: udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii w 2015 roku, różnica udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii pomiędzy 2005 a 2015 rokiem (w punktach procentowych), deficyt/nadwyżka w zakresie osiągnięcia w 2015 roku celu wskaźnikowego wyznaczonego na 2020 rok (w punktach procentowych). Państwa UE zostały podzielone na cztery grupy zróżnicowane pod względem konsumpcji odnawialnych źródeł energii (pierwsza klasa – bardzo wysoki poziom, druga klasa – wysoki poziom, trzecia klasa – dość niski poziom, czwarta klasa – bardzo niski poziom). Następnie podzielone grupy zostały przeanalizowane pod kątem udziału odnawialnych źródeł energii w pierwotnej produkcji energii odnawialnej i zużycia poszczególnych odnawialnych źródeł energii. W badanym okresie zużycie energii z OZE wzrosło w Unii Europejskiej, ale poszczególne państwa członkowskie charakteryzują się zróżnicowaną sytuacją. Rodzaj wykorzystywanej energii w dużej mierze zależy od zasobów krajowych. Większym udziałem odnawialnych źródeł energii w konsumpcji charakteryzują się kraje Europy Północnej. Najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w krajach Unii Europejskiej jest biomasa. W zależności od warunków poszczególnych krajów – jest to biomasa rolnicza i leśna.
 
REFERENCES (36)
1.
Blazquez et al. 2018 – Blazquez, J. Nezamuddin, N. and Zamrik, T. 2018. Economic policy instruments and market uncertainty: Exploring the impact on renewables adoption. Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, pp. 224–233.
 
2.
Ciechanowicz, W. 1997. Energy, environment and economy (Energia, środowisko i ekonomia). Warszawa: PAN, p. 13.
 
3.
EC 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy (COM/2010/0639 final).
 
4.
EC 2011. World and European Energy and Environment Transition Outlook. Studies and Reports. Brussels: European Commission, pp. 64–69.
 
5.
EC 2015. The European Union leading in renewables. COP21. Brussels: European Commission, pp. 1–28.
 
6.
EC 2017. Renewable Energy Progress Report 56, Brussels: European Commission, p. 10.
 
7.
Eurostat 2017. Energy, transport and environment indicators. 2017 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 51.
 
8.
Eurostat Database. [Online] http://ec.europa.eu/eurostat/d... [Accessed: 2019-01-25].
 
9.
Fischer, S. 2014. The EU’s new energy and climate: policy framework for 2030. SWP Comments 55, pp. 1–8.
 
10.
Fridleifsson, I.B. 2001. Geothermal energy for the benefit of the people. Renewable and Sustainable Energy Reviews 5, pp. 299–312.
 
11.
Gökgöz, F. and Güvercin, M.T. 2018. Energy security and renewable energy efficiency in EU. Renewable and Sustainable Energy Reviews 96, pp. 226–239.
 
12.
Ijadi Maghsoodi et al. 2018 – Ijadi Maghsoodi, A. Ijadi Maghsoodi, A. Mosavi, A. Rabczuk, T. and Zavadskas, E.K. 2018. Renewable Energy Technology Selection Problem Using Integrated H-SWARA-MULTIMOORA Approach. Sustainability 10, pp. 4481–4498.
 
13.
Jabłoński, W. and Wnuk, J. 2009. Management of renewable energy sources. Economic and technical aspects (Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne). Sosonowiec: Humanitas Publishing House, p. 29 (in Polish).
 
14.
Janiszewska, D. and Ossowska, L. 2015. Diversification of agricultural conditions for the production of renewable energy from biomass in European Union countries (Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy w krajach Unii Europejskiej). Problemy Rolnictwa Światowego 15(2), pp. 75–84 (in Polish).
 
15.
Janiszewska, D. and Ossowska, L. 2016. Diversification of agricultural functions in the European Union countries based on selected features (Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech). Problemy Rolnictwa Światowego 16(2), pp. 134–144 (in Polish).
 
16.
Kościk, B. 2012. Legal regulations in the field of renewable energy sources (Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii). [In:] Kołodziej, B. and Matyka, M. ed. Renewable energy sources in Poland. Agricultural energy resources (Odnawialne źródła energii w Polsce. Rolnicze surowce energetyczne). Poznań: PWRiL, p. 50.
 
17.
Miciuła, I. 2015. Energy policy of the European Union until 2030 as part of sustainable development (Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 42(2), pp. 57–67 (in Polish).
 
18.
Nada, Kh. and Alrikabi M.A. 2014. Renewable Energy Types. Journal of Clean Energy Technologies 2(1), pp. 61–64.
 
19.
Ossowska, L. and Janiszewska D. 2016. Diversity of forest functions in European Union countries (Zróżnicowanie funkcji lasów w krajach Unii Europejskiej). Problemy Rolnictwa Światowego 16(3), pp. 292–300 (in Polish).
 
20.
Oztig, L.I. 2017. Europe’s climate change policies: The Paris Agreement and beyond. Energy Sources Part B 12(10), pp. 917–924.
 
21.
Pach-Gurgul, A. 2012. The single electricity market in the European Union in the context of Poland’s energy security (Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski). Warszawa: Difin, pp. 82–98 (in Polish).
 
22.
Pach-Gurgul, A. 2014. Renewable energy of the European Union in the conditions of economic crisis (Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 27, p. 138 (in Polish).
 
23.
Panwar et al. 2011 – Panwar, N.L. Kaushik, S.C. and Kothari, S. 2011. Role of renewable energy sources in environmental production: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, pp. 1513–1524.
 
24.
Parysek, J. and Wojtasiewicz, L. 1979. Methods of regional analysis and methods of regional planning (Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego). Warszawa: PWN, pp. 25–26 (in Polish).
 
25.
Paska, J. and Surma, T. 2013. The energy policy of Poland against the background of the European Union’s energy policy (Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej). Energy Policy Journal 16(4), pp. 7–19 (in Polish).
 
26.
Prandecki, K. 2014. Theoretical foundations of sustainable energy (Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki). Studia Ekonomiczne 166, pp. 238–241 (in Polish).
 
27.
Pudełko, R. 2013. Assessment of the potentials of side and waste biomass in the EU-27 and Switzerland and their regionalization (Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 I Szwajcarii oraz ich regionalizacja). Puławy: IUNG-PIB, p. 154 (in Polish).
 
28.
Reuter et al. 2017 – Reuter, M. Patel, M.K. and Eichhammer, W. 2017. Applying ex-post index decomposition analysis to primary energy consumption for evaluating progress towards European energy efficiency targets. Energy Efficiency 6, pp. 1381–1400.
 
29.
Ringel, M. and Knodt, M. 2018. The governance of the European Energy Union: efficiency, effectiveness and acceptance of the Winter Package 2016. Energy Policy 112, pp. 209–220.
 
30.
Saerbeck, R. and Bianchi, M. 2008. Evaluation of renewable energy. Projects in Europe. Synthesis Report, p. 1.
 
31.
Si et al. 2018 – Si, S. Lyu, M. Lin Lawell, C-Y.C. and Chen, S. 2018. The effects of energy-related policies on energy consumption in China. Energy Economics 76, pp. 202–227.
 
32.
WEC 2014. Climate Change: Implications for the Energy Sector. Fifth Assessment Report. University of Cambridge: World Energy Council, p. 4.
 
33.
Wojciechowski, S. and Wojtkowski, D. 2015. Methodology and research results (Metodologia i wyniki badań). [In:] Woźniak, K. ed. Analytical tools in economic sciences (Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych). Kraków: Mfiles, p. 111.
 
34.
Wojtkowska-Łodej, G. 2014. Climatic and energy challenges and the European Union’s policy (Wyzwania klimatyczne i energetyczne a polityka Unii Europejskiej). Energy Policy Journal 17(2), pp. 39–52 (in Polish).
 
35.
Wysocki, F. 2010. Taxonomic methods in recognizing economic types of rural agriculture (Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa obszarów wiejskich). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pp. 151–152 (in Polish).
 
36.
Wysocki, F. and Lira, J. 2003. Descriptive statistics (Statystyka opisowa). Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu, pp. 173–175 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675