Ecological, economic and technical factors deciding about the role of coal in fuel-energy balances
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2002;5(1):5–41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the countries possessing and mining indigenous coal reserves, competing with liquid fuels, ratio- nalisation of extraction and preparation processes is indispensable - leading to ever safer exploitation of the reserves cost reduction and coal fuel quality improvement while observing minimisation of e damages to the natural environment. The up-to-date visualisation of coal via the picture of the mine is incorrect and needs adjustment, but it is not enough to engage only the coal consumers to those considerations. Coal should be discussed on and regarded in a complete fuel cycle including "extraction - preparation - transport - storage - utilisation" with taking into account of impact upon the environment by particulate elements of the coal cycle as well as needs and requirements of that environment. Coal importing countries and those with remote coal reserves the coal supply criteria are limited to optimisation of supplies quality and profitability of purchases. The most important tasks, not only for the coal industry, include, among others: * expansion and deepening of the mine's production profile from extraction to productive one, * improvement of transport, storage and fuel mixing processes, * increase in economic and ecological process of coal fuels application at customers, * initiating of new utilisation areas of coal fuel and thermal energy generated on their base. In order to minimise CO2 emission and emissions of other harmful gases coming from combustion processes it is advisable to optimise coal quality in a greater degree by formation of coal mixtures, production of smokeless fuel, propagation of coal dust and coal-water suspensions application, production of clean coal and common combustion of coal with organic wastes as well as application of highly efficient burners and gaseous-vapour systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne czynniki decydujące o roli węgla w bilansach paliwowo-energetycznych
węgiel kamienny, bilans paliwowo-energetyczny, ecology, economy
W krajach posiadających i eksploatujących własne złoża węgla, konkurujące z paliwami płynnymi, nieodzowna jest racjonalizacja procesów wydobywczych i wzbogacających - prowadząca do coraz bezpieczniejszej ich eksploatacji, obniżania kosztów i poprawy jakości paliw węglowych, przy równoczesnym przestrzeganiu minimalizacji szkód w środowisku. Dotychczasowe patrzenie na węgiel poprzez pryzmat kopalni jest niewłaściwe i wymaga skorygowania, ale wciągnięcie do tych rozważań tylko użytkownika nie wystarczy. O węglu należy mówić i działać w pełnym cyklu paliwowym, obejmującym "wydobycie - wzbogacanie - składowanie - transport - składowanie - wykorzystanie", z uwzględnieniem skutków oddziaływania na środowisko poszczególnych węzłów cyklu węglowego oraz potrzeb i wymogów tego środowiska. W krajach importujących lub posiadających bardzo oddalone źródła węgla, kryteria zaopatrzenia w węgiel sprowadzają się do optymalizacji jakości dostaw i opłacalności zakupów. Do najważniejszych zadań, nie tylko dla górnictwa, należą miedzy innymi: * rozszerzenie i pogłębienie zmiany profilu produkcyjnego kopalń z wydobywczego na produktowy, * doskonalenie procesów transportu, magazynowania i zestawiania paliw, * spotęgowanie procesów ekonomicznego i ekologicznego stosowania paliw węglowych u odbiorców, * inicjowanie nowych obszarów stosowania paliw węglowych i energii cieplnej wytwarzanej na ich bazie. Dla minimalizacji emisji CO2 i innych szkodliwych gazów pochodzących z procesów spalania węgla, wskazane jest w większym stopniu optymalizowanie jakości węgla poprzez tworzenie mieszanek węglowych, produkcję paliw bezdymnych, rozpowszechnienie stosowania pyłu węglowego i suspensji węglowo-wodnych, produkcję czystego węgla i wspólne spalanie węgla z odpadami organicznymi oraz stosowanie wysokosprawnych palenisk i układów gazowo-parowych.
ISSN:1429-6675