Electricity generation cost in dispersed sources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):473–486
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analyses of discounted unit costs of electricity generation in small scale power plants and combined heat and power (CHP) plants (dispersed sources) that use renewable energy sources (RES) or fired with natural gas. There is analysed the The electricity generation costs are analyzed in the following types of small scale power plants and CHP plants: a) wind power plant, b) small scale water power plant, c) CHP plant with simple cycle gas turbine fired with natural gas, d) CHP plant with gas engine fired with natural gas, e) CHP plant with Organic Rankine Cycle (ORC) integrated with direct biomass combustion, f) CHP plant with back-pressure steam turbine integrated with direct biomass combustion, g) CHP plant with gas engine integrated with biological biomethane generator, h) CHP plant with simple cycle gas turbine integrated with biomass gasification, i) CHP plant with gas engine integrated with biomass gasification and j) CHP plant with fuel cell integrated with biomass gasification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty wytwarzania energii elektrycznej w źródłach rozproszonych
gaz ziemny, biomasa, elektrownia małej mocy, elektrociepłownia małej mocy, jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej
W referacie jest przedstawiona analiza jednostkowych, zdyskontowanych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych), wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) oraz opalanych gazem ziemnym. Analizowane są koszty wytwarzania energii elektrycznej w następujących rodzajach elektrowni i elektrociepłowni małej mocy: a) elektrowni wiatrowej, b) elektrowni wodnej małej mocy, c) elektrociepłowni z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym, opalanej gazem ziemnym, d) elektrociepłowni z silnikiem gazowym, opalanej gazem ziemnym, e) elektrociepłowni ORC (Organic Rankine Cycle), opalanej biomasą, f) elektrociepłowni parowej opalanej biomasą, g) elektrociepłowni z silnikiem gazowym zintegrowanej z biologicznym generatorem biometanu, h) elektrociepłowni z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy, i) elektrociepłowni z silnikiem gazowym zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy, j) elektrociepłowni z ogniwem paliwowym zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy.
 
REFERENCES (10)
1.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2009. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2010.
 
2.
BINI R., DUVIA A., SCHWARZ A., GAIA M., BERTUZZI P., RIGHINI W., 2004 – Operational Results of the First Biomass CHP Plant in Italy Based on Organic Rankine Cycle Turbogenerator and Overwiev of a Number of Plants in Operation in Europe Since 1998. Proceedings of Secondo World Biomass Conference, Rome, p. 1716–1721.
 
3.
BOLHAR-NORDENKAMPF M., PRÖLL T., AICHERNIG C., HOFBAUER H., 2004 – Techno Economical Assessment Of Combined Heat And Power Production From Biomass. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 2105–2108.
 
4.
TEISLEV B., 2004 – Wood-Chips Updraft Gasifier Based Combined Heat and Power. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1772–1774.
 
5.
JUNGMEIER G., SCHWAIGER H., PANOUTSOU C., HILLRING B., FLYKTMAN M., GERARD MM., KRAJNE N., MIHAILOV N., AKGUN F., BRUTON C., 2004 – Survey of Existing CHP Plants With Solid Biomass in Europe. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1741–1744.
 
6.
ZAPOROWSKI B., SZCZERBOWSKI R., WRÓBLEWSKI R., 2008 – Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła małej mocy wykorzystujących energię biomasy. Archiwum Energetyki nr 2, s. 215–223.
 
7.
ZAPOROWSKI B., 2009 – Rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Archiwum Energetyki t. XXXIX, nr 1, s. 227–238.
 
8.
ZAPOROWSKI B., 2008 – Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 531–542.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Dz.U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1314.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3.11.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2006 r., Nr 205, poz. 1510.
 
ISSN:1429-6675