Emissivity of the operation of electric cars in the context of the strategic goals of the development of electromobility in Poland and the Netherlands
,
 
 
 
More details
Hide details
1
doktorant w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
2
asystent w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):99–115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Technical progress has come to the point in which the energy sector has become an extremely important element of the global market. Sustainable development and the intelligent distribution of natural resources will determine access to energy, the demand of which will only rise. A key sector to every economy is of course the transportation market: is the transformation from traditional propulsion by petrol sources to electrical solutions a good direction to pursue? In this article, the authors describe electromobility issues as an economical growth factor. Moreover, there is an attempt to define perspectives and barriers for development in the sector according to actual changes being made in international law. The paper talks about Electromobility Development Strategies in Poland and the Netherlands, where the process has already gone very far. Considerations are being made based on actual data referring to emissivity factor and assumptions, targets and methods to achieve them in order to limit CO2 emission into the atmosphere. The article also underlines the role of low-emissivity in transportation as part of the creation of demand, which will directly influence sales volume in the electrical vehicles market, as in ecological ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisyjność dwutlenku węgla przez samochody elektryczne w kontekście strategicznych celów rozwoju elektromobilności w Polsce i Holandii
elektromobilność, emisyjność, rozwój elektromobilności, Polska, Holandia
Postęp technologiczny dotarł do miejsca, w którym niezwykle istotnym, a wręcz kluczowym elementem rynku globalnego jest rynek energetyczny. Zrównoważony rozwój i inteligentna, przemyślana dystrybucja zasobów naturalnych determinować będzie dostęp do energii, na którą popyt będzie jedynie wzrastał. Należy więc pochylić się nad podstawowym segmentem każdej gospodarki – transportem. Czy transformacja sektora transportu polegająca na odejściu od pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi na rzecz samochodów elektrycznych jest prawidłowym kierunkiem rozwoju? W niniejszym artykule autorzy podejmują problematykę związaną z elektromobilnością jako czynnikiem rozwoju gospodarczego, pod kątem istotnych elementów strategii rozwoju elektromobilności Polski i Holandii, to jest w państwie, gdzie proces transformacji jest w zdecydowanie bardziej zaawansowanym stadium. Rozważania oparte są na aktualnych danych dotyczących poziomu wartości współczynnika emisyjności oraz założeniach i metodach realizacji celów ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Podkreślono także rolę niskoemisyjności w transporcie w kontekście kreowania popytu w sektorze, który bezpośrednio kształtować będzie wolumen sprzedaży pojazdów elektrycznych jako najbardziej ekologicznych.
 
REFERENCES (29)
1.
Air Quality Standards. [Online] Dostępne w: https://www.government.nl/topi... [Dostęp: 30.06.2017].
 
2.
Beesen Van Der i in. 2013 – Beesen Van Der, P., Fruianu, M., Reitsma, S. i Williams-Jacobse, J. 2013. We are Holland a pilot area ready to market e-mobility. NL Agency 2013, s. 7.
 
3.
CleanTechnica 2017 – Swedish EV Battery Study Sucks [Online] Dostępne w: https://cleantechnica.com/2017... [Dostęp: 30.06.2017].
 
4.
European Automobile Manufacturers’ Association 2015/2016 – Trends in fuel type of new cars between 2015 and 2016, by country [Online] Dostępne w: http://www.acea.be/statistics/... [Dostęp: 30.06.2017].
 
5.
European Automobile Manufacturers’ Association 2016 – CO2 based motor vehicle taxes in the EU, s. 5.
 
6.
European Automobile Manufacturers’ Association 2017 – Alternative fuel vehicle registrations: +37.6% in first quarter of 2017 [Online] Dostępne w: http://www.acea.be/press-relea... [Dostęp: 30.06.2017].
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia… 2016 – Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., Warszawa 2016 [Online] Dostępne w: http://stat.gov.pl/files/gfx/p... [Dostęp: 30.06.2017].
 
8.
IEA Netherlands 2017 – [Online] Dostępne w: https://www.iea.org [Dostęp: 30.06.2017].
 
9.
IEA Poland 2017 – [Online] Dostępne w: https://www.iea.org [Dostęp: 30.06.2017].
 
10.
KOBiZE Data… – Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce [Online] Dostępne w: http://www.kobize.pl/pl/articl... -dla-projektow-ji-realizowanych-w-polsce [Dostęp: 30.06.2017].
 
11.
Kom(2011) 112 Wersja Ostateczna – komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. [Online] Dostępne w: http://www.europarl.europa.eu/... [Dostęp: 30.06.2017].
 
12.
Komisja Europejska, Plan… 2011 – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Luksemburg 2011 – [Online] Dostępne w: https://ec.europa.eu/transport... [Dostęp: 30.06.2017].
 
13.
Konstytucja Królestwa Holandii 2003 – Źródło: Konstytucja Królestwa Holandii. Tłum. Andrzej Głowacki. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2003 [Online] Dostępne w: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/... konst/holandia.html [Dostęp: 30.06.2017].
 
14.
Ministerstwo Energii… – Plan na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” [Online] Dostępne w: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/fo... [Dostęp: 30.06.2017].
 
15.
Ministerstwo Gospodarki… – Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, Warszawa 2010, [Online] Dostępne w: http://www.ebb-eu.org/legis/Ac... [Dostęp: 30.06.2017].
 
16.
Ministerstwo Środowiska… – Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Warszawa 2003 r. [Online] Dostępne w: https://www.mos.gov.pl/g2/big/... [Dostęp: 30.06.2017].
 
17.
Moskwik, K. i Wasilewski, G. 2016. Elektromobilność zmniejszy emisję CO2 w Polsce (ANALIZA) [Online] Dostępne w: http://biznesalert.pl/moskwikw... [Dostęp: 30.06.2017].
 
18.
Munnix, S. 2015. E-mobility in The Netherlands: [Online] Dostępne w: https://www.iea.org/media/work... s. 18 [Dostęp: 30.06.2017].
 
19.
Nederland Elektrisch – [Online] Dostępne w: http://nederlandelektrisch.nl/... [Dostęp: 30.06.2017].
 
20.
Netherlands Enterprise Agency Data – [Online] Dostępne w: http://english.rvo.nl/ [Dostęp: 30.06.2017].
 
21.
Netherlands Enterprise Agency, MIA – MIA (Environmental Investment Rebate) and Vamil (Arbitrary depreciation of environmental investments) [Online] Dostępne w: http://english.rvo.nl/subsidie... [Dostęp: 30.06.2017].
 
22.
New Energy Outlook 2017 – Bloomberg New Energy Finance [Online] Dostępne w: https://about.bnef. com/new-energy-outlook/ [Dostęp: 30.06.2017].
 
23.
Nyteknik 2017 – Nu blir elbilen ännu grönare [Online] Dostępne w: https://www.nyteknik.se/opinio... [Dostęp: 30.06.2017].
 
24.
Raport ONZ… 2014 – Raport ONZ: World Urbanization Prospects 2014 [Online] Dostępne w: http://urbnews.pl/raport-onz-w... [Dostęp: 30.06.2017].
 
25.
Rijkswaterstaat Environment – Ministry of Infrastructure and the Environment, Air. Dutch policy and regulations for air quality [Online] Dostępne w: http://rwsenvironment.eu/subje... [Dostęp: 30.06.2017].
 
26.
Romare, M. i Dahllöf, L. Ivl 2017. Swedish Environmental Research Institute The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries. A Study with Focus on Current Technology and Batteries for light-duty vehicles, Mia Romare, Lisbeth Dahllöf, IVL Swedish Environmental Research Institute.
 
27.
The Government of the Netherlands, Environmental Management Act- [Online] Dostępne w: https://www. government.nl/topics/environment/contents/roles-and-responsibilities-of-central-government/environmental-management-act [Dostęp: 30.06.2017].
 
28.
World Bank Data, CO2 Emissions From Transport… [Online] Dostępne w: http://data.worldbank.org/indi... [Dostęp: 30.06.2017].
 
29.
World Bank Data, Population Density… [Online] Dostępne w: http://data.worldbank.org/indi... [Dostęp: 30.06.2017].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675