Energy and economic effectiveness analysis of small scale combined heat and power plants fired with biomass
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):367–378
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of small scale combined heat and power (CHP) plants directly fired with biomass, and integrated with biomass gasification. There were analysed the following CHP plants: CHP plant with back-pressure steam turbine, CHP plant with Organic Rankine Cycle, gas CHP plant with simple cycle gas turbine, gas CHP plant with steam injected gas turbine (STIG) and gas CHP plant with gas engine For these types of small scale CHP plants there were determined the quantities characterizing their energy and economic effectiveness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej elektrociepłowni małej mocy opalanych biomasą
biomasa, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna
W referacie jest przedstawiona analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła małej mocy z bezpośrednim spalaniem oraz zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy. Analizowane są układy: z turbiną parową przeciwprężną, z turbiną z czynnikiem organicznym (ORC), z silnikiem gazowym, z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym oraz z turbiną gazową pracującą z wtryskiem pary wodnej (STIG). Dla tych układów wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną i ekonomiczną.
 
REFERENCES (9)
1.
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
 
2.
ŚCIĄŻKO M., ZUWAŁA J., PRONOBIS M., 2006 - Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka nr 3, s. 207-220.
 
3.
JUNGMEIERG., SCHWAIGER H., PANOUTSOU C., HILLRING B., FLYKTMAN M., GERARD M.M., KRAJNEN, MIHAILOY N., AKGUN F., BRUTON C., 2004 - Survey of Existing CHP Plants With Solid Biomass in Europe. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1741-1744.
 
4.
BINI R., DUYIA A., SCHWARZ A., GAIA M., BERTUZZI P., RIGHINI W., 2004 - Operational Results of the First Biomass CHP Plant in Italy Based on Organic Rankine Cycle Turbogenerator and Overwiev of a Number of Plants in Operation in Europe Since 1998. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1716-1721.
 
5.
RAUCH R., HOFBAUER H., BOSCH K., SIEFERT l., AICHERNIG C., TREMMEL H., VOIGTLANDER K., KOCH R., LEHNER R., 2004 - Steam Gasification of Biomass at CHP Plant Guessing- Status of the Demonstration Plant. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1687-1690.
 
6.
TEISLEY B., 2004 - Wood-Chips Updraft Gasifier Based Combined Heat and Power. Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 1772-1774.
 
7.
Handbook Biomass Gasification. BTG biomass technology group, Enschede, The Netherlands, 2005.
 
8.
BOLHAR-NORDENKAMPF M., PRŐLL T., AICHERNIG C., HOFBAUER H., 2004 - Techno Economical Assessment Of Combined Heat And Power Production From Biomass, Proceedings of Second World Biomass Conference, Rome, p. 2105-2108.
 
9.
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21.12.2006 ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/183 z dnia 6.02.2007.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675