Utilization of solid recovered fuels in power industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):379–389
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fuels produced from wastes are becoming more frequently used in European Union countries, including its utilization in power industry. Application of solid recovered fuels (SRF) in co-combustion with coal for energy production allow for saving of natural recourses of fossil fuels and also decreasing of CO2 emission. Publication presents some information concerning European solid recovered fuels production and utilization potential and also some examples of its practical implementation in power plants. Information concerning the new solid recovered fuels classification system elaborated by European Committee for Standardization is also presented. Based on the system elaborated by CEN it should be stated that solid recovered fuels can be produced using non-hazardous wastes only. SRF can be utilized in installations which fully fulfil technical requirements and emission standards binding for wastes combustion or co-combustion processes. Elaboration of mechanisms which allow for treating the part of energy produced using SRF as a renewable energy will be the chance for dissemination of solid recovered fuels utilization in European energy production sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce
stałe paliwa wtórne, energetyka, odzysk energii z odpadów
Przedstawiono dane dotyczące europejskiego potencjału wytwórczego oraz wykorzystania stałych paliw wtórnych wytwarzanych z odpadów, a także przykłady ich przemysłowych zastosowań w energetyce. Głównymi przyczynami rozwoju rynku tych nośników energii są korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające z ich zastosowania. Przedstawiono także informacje dotyczące nowego, jednolitego systemu klasyfikacji dla tzw. paliw SRF (solid recovered fuels), opracowanego przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Według systemu zaproponowanego przez CEN, paliwa SRF mogą być wytwarzane wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne i stosowane tylko w instalacjach spełniających wymagania techniczne i standardy emisyjne dla współspalania odpadów.
 
REFERENCES (10)
1.
Refuse derived fuel, current practice and perspectives - Final Report, European Commission-Directorate General Environment, 2003.
 
2.
Van Tubergen J., Glorius T., Waeyenbergh E. 2003 - Classification of Solid Recovered Fuels,ORFA,2005.
 
3.
Solid Recovered Fuels, Quality Assurance RAL - GZ 724 (2001).
 
4.
SFS 5875 - Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi. Laadunvalvontajärjestelmä (2000).
 
5.
UNI 9903-1 Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF) - Specifiche e classificazione e liberamente scaricabile al seguente indirizzo (2004).
 
6.
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15359:2006 Solid recovered fuels - Specifications andclasses.
 
7.
SOBOLEWSKI A., WASIELEWSKI R., DRESZER K., STELMACH S., 2006 - Technologie otrzymywania i kierunki zastosowań paliw alternatywnych otrzymywanych z odpadów. Przemysł Chemiczny, 8- 9, s. 1080- 1084.
 
8.
SOBOLEWSKI R., WASIELEWSKI R., 2007 - Uwarunkowania dla produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Praca zbiór, pod red. M. Ściążko, J. Zuwała, M. Pronobis, Wyd. IChPW Zabrze. s. 311-323.
 
9.
MAIER J., 2006 - Role and requirements of coal-fired power plants in a sustainable waste management system. Waste Management and Solid Recovered Fuels Potential in the Enlarged European Union. Workshop Proceedings, Larnaca (Cypr), 20-23 czerwca.
 
10.
VAN TUBERGEN J., 2006 - SRF: an important contribution to achieving environmental and energy-related goals. Waste Management and Solid Recovered Fuels Potential in the Enlarged European Union. Workshop Proceedings, Larnaca (Cypr), 20-23 czerwca.
 
ISSN:1429-6675