Energy balance and certification systems for power plants producing energy from renewable
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):283–297
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Evaluation of energy balance systems for renewable energy (electricity and heat) produced in combustion plants requires individual approach resulting from the specific technological features of plant arrangement. This paper describes the basic process layouts of biomass combustion plants. For the described plants the calculation algorithms were presented and briefly commented on. EU CO2 trading plan makes the procedures for CO2 calculations very important, especially for biomass combustion plants. Countries that emit a greater amount of CO2 than their allowance of permits would have to buy permits from countries that have permits to spare. Thus the methodology of emission calculation for biomass combustion plants (including co-combustion of coal and biomass) was included in the paper. The paper also covers the proposal of standard procedures for biomass combustion plants certification. Certification documentation should be required by The Energy Regulatory Authority of Poland. Such documentation will be a base for issuing a license for production and trade of energy (electricity and heat) based on renewable energy sources (including biomass).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System bilansowania i certyfikacji dla instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych
energia odnawialna, koncesjonowanie energii odnawialnej, certyfikacja instalacji
Opracowanie systemu bilansowania ilości energii odnawialnej produkowanej w obiektach energetycznych wymaga podejścia uwzględniającego indywidualne cechy poszczególnych jednostek wytwórczych. W artykule zdefiniowano podstawowe warianty technologiczne pracy obiektów energetycznych spalających biomasę dla produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dla opisanych wariantów technologicznych przedstawiono algorytmy obliczeniowe wraz z krótkim komentarzem. Możliwość handlu uprawnieniami do emisji sprawia, iż szczególnego znaczenia nabierają procedury pozwalające na wyznaczenie wielkości emisji CO2 dla instalacji energetycznego wykorzystania biomasy. W artykule przedstawiono także metodykę wyznaczania emisji CO2 w obiektach energetycznych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na zachowanie ich spójności z algorytmami bilansowymi dla energii odnawialnej. Artykuł zawiera propozycje standardowych procedur uwierzytelnienia stopnia przygotowania instalacji do produkcji i rozliczania energii wytwarzanej w procesach energetycznego przetwarzania odnawialnych zasobów energii. Proces uwierzytelniania nazwany jest w niniejszej pracy certyfikacją. Dokumentacja certyfikująca sporządzona dla konkretnego producenta energii oraz obejmująca szczegółowe wymagania techniczno-technologiczne i pomiarowe będzie stanowiła podstawę wydania koncesji na produkcję energii w odnawialnych źródłach.
ISSN:1429-6675