Energy from renewable sources - general rules of environmental protection
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(1):35–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The prospected development of renewable power industry in Poland - in relation to integration with European Union - invokes the reflection upon the development of unconventional energy acquisition meeting the requirements of the constitutional rule of sustainable development. This paper is an attempt to solve this problem in relation to Skierniewice region, located in the central Poland. In association with environmental conditions four land categories (N, S, L, S/L) were designated and the types of power plant (solar, wind, biomass, biogas and geothermal) were defined for each land category. In the case of geothermal waters the 3-step ecological preferences were proposed to indicate the location of geothermal power plants (a, b, g) alongside with protected or requiring protection natural environment areas and applying the data about resources available for exploitation (two objects - openings in Sierniewice and Mszczonow). The expected spatial demand for geothermal energy was taken into consideration and potential places of new power plants locations were indicated. Different technological solutions, including adapting the existing industrial infrastructure, also were suggested
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ogólne zasady ochrony środowiska przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
ochrona środowiska, energia odnawialna, region skierniewicki, obiekty pozyskiwania energii, biomasa, obiekty pozyskiwania energii słonecznej, obiekty pozyskiwania energii wiatru, obiekty pozyskiwania energii biomasy, obiekty pozyskiwania energii biogazu, obiekty pozyskiwania energii geotermalnej
Przewidywany rozwój w Polsce energetyki odnawialnej, w związku z procesem integracji z Unią Europejską, skłania do zastanowienia się nad sposobem rozwijania energetyki niekonwencjonalnej w zgodzie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł jest próbą rozwiązania tego problemu w odniesieniu do regionu skierniewickiego, położonego w centralnej Polsce. Wskazano tu cztery kategorie terenu (N, S, L, S(N)) i określono dla nich typy obiektów pozyskujących energię z nośników odnawialnych (energii: słonecznej, wiatru, biomasy, biogazu i geotermalnej) przy uwzględnieniu realiów środowiskowych. W przypadku wód geotermalnych zaproponowano trójstopniowe ekopreferencje dla lokalizacji ciepłowni geotermalnych (a, b, g) w odniesieniu do obszarów przyrodniczych chronionych lub wymagających ochrony oraz korzystając z danych o zasobach eksploatacyjnych tych wód (dwa obiekty reperowe - otwory w Skierniewicach i Mszczonowie). Uwzględniono także spodziewany przestrzenny popyt na energię geotermalną i wskazano miejsca potencjalnych nowych lokalizacji obiektów udostępniających tę energię. Zasugerowano również sposób skorzystania w nich z różnych rozwiązań technicznych, m.in. adaptujących istniejącą infrastrukturę techniczną.
ISSN:1429-6675