Energy fuels on the small consumer market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):361-373
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Households are important group of hard coal and gas consumers. Paper presents domestic consumption and prices of these fuels in households by voivodships in the years of 2004-2009. The highest consumption of these fuels are concentrated in three voivodships: Slaskie, Mazowieckie and Wielkopolskie; on average 36% hard coal consumption (or 3 million tons per year) and 42% gas consumption (or 45,7 PJ/yr). The highest consumption per capita is recorded in voivodships: Zachodniopomorskie, Wielkopolskie and Mazowieckie. In 2004-2009, domestic coal and gas prices (gross) for households varied in the range of 17,64-28,75 PLN/GJ and 27,39-62,59 PLN/GJ (appropriately). Comparison of gas price for households shows, that domestic price is lower by 20-30% then price recorded in EU. Whereas hard coal price for domestic households is two times higher than average import coal price for West European market (spot CIF ARA).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców
węgiel, gaz, gospodarstwa domowe, zużycie, ceny
Gospodarstwa domowe są istotnym konsumentem węgla kamiennego i gazu ziemnego. W artykule przedstawiono zużycie tych dwóch surowców w poszczególnych województwach w kraju, a także ich ceny dla gospodarstw domowych w latach 2004-2009. Największe zużycie ogółem skoncentrowane jest w gospodarstwach domowych trzech województw: śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, na które przypada 36% średniego zużycia węgla (tj. 3,1 mln ton/rok) oraz 42% zużycia gazu (tj. 45,7 PJ/rok).Wprzeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej węgla zużywa się w województwach: śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, zaś gazu - w zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. W analizowanych latach, ceny (brutto) węgla dla gospodarstw domowych w Polsce oscylowały w zakresie od 17,64 do 28,75 zł/GJ, zaś gazu - od 27,39 do 62,59 zł/GJ. Krajowi użytkownicy gazu w gospodarstwach domowych mogli go kupić w cenie o 20–30% niższej niż przeciętni użytkownicy w gospodarstwach Unii Europejskiej. W przypadku węgla natomiast ceny na rynku krajowym (dla tej grupy odbiorców) są dwukrotnie wyższe od przeciętnych cen węgla importowanego na rynki zachodnioeuropejskie (na bazie spot CIF ARA).
 
REFERENCES (14)
1.
GRUDZIŃSKI Z., 2009 – Relacje cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Przegląd Górniczy Nr 11–12, s. 9–14. Wyd. ZG SITG Katowice.
 
2.
LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 12., z. 2/2, s. 343–354, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
LORENZ U., 2009 – Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego. Polityka Energetyczna t. 13., z. 2: 311–324, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
MATUSIAK B. E., 2011 – Liberalizacja rynku gazu w krajach Unii Europejskiej. Rynek Energii nr 3(94), s. 21–25, Wyd. Kaprint, Lublin.
 
5.
ARE – Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii, miesięcznik, wybrane numery za lata 2004–2009.
 
6.
Zużycie paliw i nośników energii. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2005–2010.
 
7.
Gospodarka mieszkaniowa. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2005–2010.
 
8.
Infrastruktura komunalna w 2009. Wyd. GUS, Warszawa 2010, ss. 24.
 
9.
Ochrona Środowiska. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2005–2010.
 
10.
Rocznik statystyczny 2009. Wyd. GUS, Warszawa 2010, Rok LXIX, ss. 916.
 
11.
Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym.
 
12.
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (www.mf.gov.pl).
 
13.
Eurostat (www.epp.eurostat.ec.europa.eu).
 
14.
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top