Energy recovery from waste in the aspect of qualifications of electricity and heat as coming from renewable energy sources and to participate in the emissions trading system
R. Wasielewski 1  
,  
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):129–142
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the qualification of heat and electricity produced in plants using waste as a fuel. It also touches the issues related with possibilities of participation in the emissions trading system. Basics for such considerations are the content of biodegradable fractions in waste, which are treated as “biomass” based on the definitions set out in relevant legislation. For settlement of the purposes, it is necessary to determine the content of biodegradable fractions in waste. Two ways of settling the share of energy from renewable energy sources were introduced. The first is based on the direct measurement of the share of the biodegradable fraction in the tested waste. The second is involved with certain types of waste. Thus, the share of the biodegradable fraction is determine by the flat-rate value. The applicable auction system does not give a guarantee of financial support for electricity produced from renewable energy sources, even when it is classified as such. The company selling heat to end users is obliged to purchase heat from renewable energy sources including thermal treatment plants using municipal waste. The maximum level that the company is obliged to purchase is equal to customers demand. Both, municipal waste incineration and hazardous waste incineration plants are exempt from the obligations provided in the Act on the emission trading system. This only applies to those waste incineration plants, which only incinerate municipal waste or hazardous waste and whose object of activity is processing waste, not the production of heat. When an installation uses alternative fuel it is not automatically excluded from participation in the system of emission trading. The emission factor equal to 0 can be used for the biodegradable fraction of alternative fuel. For the remaining alternative fuels, they must be assigned an emission factor determined on the basis of laboratory tests. To demonstrate that the alternative fuels contains biomass, they should be analyzed in laboratory testing. Energy recovery from waste containing biodegradable fractions should be carried out with maintaining formal and legal requirements for waste incineration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
odpady, odzysk energii, frakcja biodegradowalna, odnawialne źródła energii, emisja gazów cieplarnianych
W artykule przedstawiono zagadnienia kwalifikacji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach wykorzystujących odpady jako nośnik energii, a także możliwości uczestnictwa tych instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Podstawy klasyfikacyjne stanowi zawartość w odpadach frakcji biodegradowalnej, traktowanej jako „biomasa” na podstawie definicji zamieszczonych w odpowiednich aktach prawnych. Dla celów rozliczeniowych konieczne jest określenie zawartości frakcji biodegradowalnej w odpadach. Wprowadzono dwa sposoby rozliczania udziału energii z odnawialnego źródła energii w termicznie przekształcanych odpadach: dzięki bezpośredniemu pomiarowi udziału frakcji biodegradowalnej w badanych odpadach lub (w odniesieniu do niektórych rodzajów odpadów) z uwzględnieniem wartości ryczałtowej udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w tych odpadach. Obowiązujący system aukcyjny nie daje potencjalnemu inwestorowi gwarancji uzyskania wsparcia finansowego dla wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE, pomimo że może być tak zaklasyfikowana. Przedsiębiorstwo sprzedające ciepło odbiorcom końcowym ma obowiązek zakupu ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i z OZE w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa. Spalarnie odpadów komunalnych oraz spalarnie odpadów niebezpiecznych są wyłączone z obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy to jedynie tych spalarni odpadów, które spalają wyłącznie odpady komunalne (lub niebezpieczne) i których celem działania jest przetworzenie odpadów, a nie produkcja ciepła. Energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych przez instalację nie wyłącza jej automatycznie z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Dla tej części paliw alternatywnych, które stanowią frakcję biodegradowalną prowadzący instalację może zastosować współczynnik emisji równy 0. Dla pozostałej części paliwa alternatywnego należy przypisać współczynnik emisji różny od 0 opierając się na wynikach badań laboratoryjnych. Aby wykazać, że paliwo alternatywne zawiera biomasę, należy przeprowadzić badania laboratoryjne określające jej zawartość w paliwie. Odzysk energii z odpadów zawierających frakcje biodegradowalne powinien być prowadzony z zachowaniem wymagań formalno-prawnych dla termicznego przekształcania odpadów.
 
REFERENCES (10)
1.
Bałazińska, M. i Wasielewski, R. 2014. Komunalne osady do kotła. Energetyka Cieplna i Zawodowa 6, s. 26–29.
 
2.
EC-DGE 2003 – Refuse derived fuel, current practice and perspectives. Final Report. European Commission – Directorate General Environment.
 
3.
Hilber i in. 2007 – Hilber, T., Maier, J., Scheffknecht, G., Agraniotis, M., Grammelis, P., Kakara, T., Glorius, Becker, U., Derichs, W., Schiffer, H.P., De Jong, M. i Torri, L. 2007. Advantages and Possibilities of Solid Recovered Fuel Co-combustion in the European Energy Sector. Journal of the Air & Waste Management Association 57, 1178 s.
 
4.
Jagustyn i in. 2014 – Jagustyn, B., Wasielewski, R. i Skawińska, A. 2014. Podstawy klasyfikacji odpadów biodegradowalnych jako biomasy. Ochrona Środowiska 4, s. 45–50.
 
5.
Manders, J.L.C. 2008. The renewable energy contribution of „Waste to energy” across Europe, CEWEP.
 
6.
Pająk, T. 2008, Odpady jako biomasa i odnawialne źródło energii w świetle obowiązującego prawa. Czysta Energia 11, s. 10–11.
 
7.
Sobolewski i in. 2007 – Sobolewski, A., Wasielewski, R. i Stelmach, S. 2007, Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 10 (2), s. 379–390.
 
8.
Wasielewski, R. i Sobolewski, A. 2015. Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła. Przemysł Chemiczny 4, s. 1000–1005.
 
9.
Wasielewski i in. 2013 – Wasielewski, R., Stelmach, S. i Jagustyn, B. 2013. Sewage sludge as a renewable energy carrier and CO2 zero emission biomass in co-combustion with coal. Environment Protection Engineering Vol. 39, 2, s. 145–152.
 
10.
Wielgosiński, G. i in. 2017 – Wielgosiński, G., Namiecińska, O. i Salandra, P. 2017. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w świetle nowych planów gospodarki odpadami. Nowa Energia 2, s. 25–30.
 
ISSN:1429-6675