European electricity supply system of XXI century and balance of its energy sources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):9–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the presented work, the options of electricity system development in European countries are analysed assuming that considerable number of electric energy sources, erected in 1950-1980, has been shut down. The decisions on the choice of energy sources for newly constructed power stations will determine the safety of energy supply, prices of electricity and environmental conditions in European countries for the next 40- 50 years. Coal, gas, nuclear and renewable energy sources were considered with regard to prices, availability and environmental impact. The consequences of resignation from nuclear power in Europe are also presented. On this background, conditions of electricity supply system in Poland were analysed. The analyses were performed on the assumption that in the perspective of 40-50 years Polish economy will reach the medium level of EC countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektroenergetyka europejska XXI wieku na tle bilansu surowców energetycznych
elektroenergetyka, energia elektryczna, energia jądrowa, energochłonność, PKB
W artykule zostały przeanalizowane opcje rozwoju elektroenergetyki w krajach europejskich po wycofaniu z eksploatacji znacznej liczby bloków energetycznych zbudowanych w latach 1950-1980. Podejmowane w latach 2010-2030 decyzje wyboru surowców energetycznych dla nowo budowanych elektrowni będą rzutować na perspektywę bezpieczeństwa energetycznego tych krajów, cen energii elektrycznej oraz na stan środowiska przez następne 40-50 lat. Przeanalizowane zostaną scenariusze wykorzystania w elektroenergetyce paliw stałych, gazu, paliwa jądrowego oraz energii odnawialnej, z uwzględnieniem perspektyw cenowych tych surowców, ich dostępności oraz konsekwencji środowiskowych. Przedstawiono konsekwencje sugerowanej w wielu analizach rezygnacji z energetyki jądrowej. Na tym tle zostaną przeanalizowane uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce. Analizy przeprowadzono przy założeniu rozwoju gospodarczego kraju umożliwiającego osiągnięcie w perspektywie kilkudziesięciu lat średniego poziomu PKB/Ma Unii Europejskiej.
ISSN:1429-6675