Competitiveness of brown and hard coal-based power generation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):157–171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hard and brown coals dominate the fuel-mix of the Polish power sector. The structure of fuel consumption has not changed significantly in the recent years. The decrease in electricity consumption and production influenced particularly brown coal-based power plants in 2009. A significant increase in renewable electricity production was mostly a result of biomass co-firing. Although the electricity consumption decreased, the prices in long-term contracts increased. As a result the prices for final consumers increased (mostly because of a rise in the wholesale electricity price, since distribution charges stayed almost at the same level). On the other hand the spot prices decreased considerably. The price of hard coal purchased by the power sector was 72% higher when compared to brown coal (in GJ) in 2009.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego
energia elektryczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny
Węgiel kamienny i brunatny to dwa paliwa dominujące w Polskiej elektroenergetyce. Struktura zużycia paliw zmieniła się w niewielkim stopniu w ostatnich latach. W roku 2009 nastąpił spadek produkcji i zużycia energii elektrycznej. Tę sytuację najbardziej odczuły elektrownie na węglu brunatnym. Duży wzrost produkcji energii elektrycznej wystąpił w OZE, co było wynikiem dynamicznego wzrostu współspalania biomasy z węglem. Mimo spadku zużycia energii nastąpił wzrost cen energii elektrycznej, ale dotyczyło to tylko rynku długoterminowego, natomiast na rynku spot ceny wyraźnie spadły. Także ceny dla końcowych odbiorców wyraźnie wzrosły, co było wynikiem wzrostu cen energii elektrycznej, gdyż usługi dystrybucyjne wzrosły w niewielkim stopniu. Ceny węgla kamiennego w dostawach do energetyki w 2009 roku były wyższe o 72% od cen węgla brunatnego w przeliczeniu na GJ.
 
REFERENCES (16)
1.
GABRYŚ H., 2009 – Elektroenergetyka polska 2009. Energetyka, listopad 2009.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2009 – Relacje cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Przegląd Górniczy nr 11–12, s. 9–14. Wyd. ZG SITG, Katowice.
 
3.
KOTOWSKI W., 2010 – Kryzys nie ima się wiatru …. Energia Gigawat nr 7.
 
4.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2009 – Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie Nr 156. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103.
 
5.
MIKOŁAJUK H., 2010 – Sprzedaż i wyniki finansowe elektroenergetyki w roku 2009. Rynek Energii nr 2 (87).
 
6.
Praca zbiorowa pod red. Grudziński Z., Lorenz U., 2008 – Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 255.
 
7.
ARE – Informacja statystyczna o energii elektrycznej (miesięcznik), numery z lat 2008–2009.
 
8.
ARE – Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego (kwartalnik), numery z lat 2008–2009.
 
9.
ARE – Sytuacja w elektroenergetyce (kwartalnik), numery z lat 2008–2009.
 
10.
Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd.
 
11.
Biuletyn URE – Sprawozdanie z działalności Prezesa URE, nr 3(71) 2010.
 
12.
Platts – CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts, The McGraw Hill Companies, England.
 
13.
Platts – ICR (International Coal Report). Wyd. Platts, The McGraw Hill Companies, England.
 
14.
Raporty miesięczne z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (dane operatywne), www.pse-operator.pl.
 
15.
www.tge.pl, Towarowa Giełda Energii.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675