Analysis of electricity production in France and Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):143-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper describes the structure of electricity production in France and Poland. It includes a comparison of five-year periods from 2000 until 2010, and analysis of changes which occurred in electricity generation in both countries. These countries have been chosen intentionally to contrast their widely differing generation structures. In Poland electricity is generated mainly from coal, whereas France relies primarily on nuclear power. In spite of the protests of environmentalists or Germany's gradual withdrawal of nuclear energy, France continues to invest in nuclear reactors. A new reactor, Flamanville 3, is being constructed as an EPR unit with 1,600 MW of installed capacity. The start of its commercial operations has been delayed due to hugely increasing costs initially estimated at EUR 3.3 billion and currently projected to amount to EUR 8.5 billion. For years, coal accounted for a more than 90% share of Poland's electricity production. It currently accounts for 87%, which is still a significant figure. According to government sources, coal will remain an essential commodity in Polish electricity production for many years to come. Both Poland and France have, however, to introduce renewable energy sources (RES) into their energy mix, as required by EU regulations. France so far has been less decisive than, for example, Germany in implementing RES into its energy mix. Wind power was even banned from French coastal areas for purposes oflandscape conservation. This situation has changed, and France continues to develop its wind potential on the north coast. There are also solar power stations under construction in France. In Poland, renewable energy sources account for an increasing share of electricity production as well. By 2020, green energy in Poland will have to achieve a share of fifteen percent of total electricity production. As of 31 December 2012, 288 concessions have been granted to build RES in Poland, including 229 to build wind power stations (Report .... 2013). The share of wind energy grew from 1.74% in 2011 to 2.53% in 2012. This is the most dynamically growing segment of renewables in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza struktury produkcji energii elektrycznej we Francji i w Polsce
energia elektryczna, produkcja, węgiel, gaz ziemny, energetyka jądrowa, OZE
W artykule przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej we Francji oraz w Polsce. Dokonano porównania okresów pięcioletnich od 2000 do 2010 roku oraz przeanalizowano zmiany jakie zachodziły w strukturze wytwarzania energii elektrycznej tych państw. Celowo wzięto pod uwagę państwa o zupełnie odmiennej strukturze wytwarzania. W Polsce energia elektryczna wytwarzana jest głównie z węgla, a we Francji z atomu. Pomimo protestów ekologów i wycofywaniu się z energetyki jądrowej Niemiec, Francja nadal inwestuje w reaktory jądrowe. Budowany jest obecnie kolejny reaktor Flamanville-3 o mocy 1600 MW w nowoczesnej technologii EPR. Przesunięto jednak termin oddania go do użytku ze względu na znaczący wzrost kosztów, które oszacowano początkowo na 3,3 mld euro, a obecnie przewiduje się, że zamkną się kwotą 8,5 mld euro. Polska tradycyjnie wytwarza energię elektryczną z węgla. Przez lata energia elektryczna wytwarzana z węgla przekraczała 90%, obecnie wynosi 87%, co nadal jest znaczną wielkością. Z informacji podawanych przez źródła rządowe wynika, że węgiel pozostanie jeszcze przez wiele lat głównym surowcem do wytwarzania energii elektrycznej. Obydwa kraje muszę jednak zgodnie z wymaganiami Unii wprowadzać do swojego miksu energetycznego odnawialne źródła energii (OZE). Francja do tej pory nie tak zdecydowanie, jak na przykład Niemcy, wdrażała OZE w swoim kraju. Energetyka wiatrowa na wybrzeżu była wręcz zakazana ze względu na ochronę krajobrazu. Teraz jednak sytuacja się zmieniła i Francja rozbudowuje swój potencjał wiatrowy na północnym wybrzeżu. Budowane są również we Francji elektrownie słoneczne. W Polsce udział OZE w produkcji energii elektrycznej też się zwiększa. Polska musi do 2020 roku osiągnąć 15% udział zielonej energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Według stanu na 31 grudnia 2012 roku wydano w Polsce 288 koncesji na budowę OZE, w tym 229 na budowę elektrowni wiatrowych (Sprawozdanie... 2013). Udział energii z wiatru zwiększył się z 1,74% w 2011 roku do 2,53% w 2012 roku. Jest to najdynamiczniej rozwijający się segment OZE w Polsce.
 
REFERENCES (38)
1.
ACCE (http://www.acce.apsl.edu.pl/) dostęp 18.07.2013 r.
 
2.
Atom we Francji też droższy niż OZE (http://www.energiawiatru.eu).
 
3.
BEDNORZ J., 2012 - Dekarbonizacja Unii Europejskiej zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3. s. 181-195.
 
4.
BP Statistical Review 2013.
 
5.
CIEPIELA D., 2012 - Włosi chcą zwiększyć zużycie węgla w energetyce. Wirtualny Nowy Przemysł (http://energetyka.wnp.pl).
 
6.
EdF, Électricité de France. Chiffres clés 2012. (http://presentation.edf.com) dostęp 21.07.2013 r.
 
7.
EU Energy in figures 2012.
 
8.
Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa....) dostęp 18.07.2013 r.
 
9.
Francuski rząd zmienia politykę w zakresie fotowoltaiki (http://gramwzielone.pl).
 
10.
Francuzi: tylko atom daje przewidywalność cen energii (http://www.wnp.pl) dostęp 17.07.2013 r.
 
11.
Gispley (http://gisplay.pl/google-maps) dostęp 15.07.2013 r.
 
12.
Global Sustainable Electricity Partnership. Électricité de France. (http://www.globalelectricity.o...) dostęp 21.07.2013 r.
 
13.
Globenergia (http://www.globenergia.pl) dostęp 18.07.2013 r.
 
14.
Google (http://www.world-nuclear.org/) dostęp 17.07.2013 r.
 
15.
GUS. Główny Urząd Statystyczny. Polska w liczbach 2013. (http://www.stat.gov.pl).
 
16.
HOŁDYŃSKA M., OLKUSKI T., 2009 - Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz źródła zaopatrzenia w uran. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 193-204.
 
17.
IEA Key World Energy Statistics. 2012.
 
18.
IAEA (http://www.iaea.org/pris/Count...) dostęp 18.07.2013 r.
 
19.
IEO: Do końca 2013 r. moc zainstalowana w PV może wzrosnąć do 24 MW (http://www.reo.pl^ieo-do-konca...) dostęp 18.07.2013 r.
 
20.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej - Agencja Rynku Energii S.A., Biuletyn Miesięczny Nr 12/2012.
 
21.
INSEE 2013 - Institut'u national de la statistique et des études économique. (http://www.insee.fr/) dostęp 15.07.2013 r.
 
22.
JURDZIAK L., 2012 - Czy grozi nam ubóstwo? Analiza potencjalnych skutków unijnej polityki walki z globalnym ociepleniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 23-50.
 
23.
Lemonde (http://www.lemonde.fr/planete/...) dostęp 15.07.2013 r.
 
24.
MACIEJEWSKI Z., 2005 - Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 205-215.
 
25.
MACIEJEWSKI Z., 2011 - Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 249-259.
 
26.
Newsweek (http://swiat.newsweek.pl/rapor...- jadrowych,87887,1,1.html) dostęp 15.07.2013 r.
 
27.
OLKUSKI T., 2010 - Uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne wytwarzania energii elektrycznej w kraju i na świecie. Przegląd Górniczy nr 7, s. 39-45.
 
28.
PGE, Polska Grupa Energetyczna S.A. (http://www.gkpge.pl) dostęp 21.07.2013 r.
 
29.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, grudzień 2010 r.
 
30.
PIETRUSZKO S., 2012 - Perspektywy i bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Czysta Energia nr 1(125).
 
31.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Listopad 2009 r.
 
32.
POPŁAWSKI T., 2012 - Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 293-304.
 
33.
Powstaje potężny park solarny we Francji (http://energetycznie.com.pl/14...).
 
34.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 
35.
Solary: unijne cło podcina skrzydła polskim firmom (http://www.nettg.pl/news/11226...) dostęp 18.07.2013 r.
 
36.
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. Nr 2.
 
37.
STALA-SZLUGAJ K., 2013 - Nowe elektrownie na węgiel kamienny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy nr 3, s. 149-155.
 
38.
WIŚNIEWSKI i in. 2009 - WIŚNIEWSKI G., MICHAŁOWSKA-KNAP K., DZIAMSKI P., INISZK--POPŁAWSKA A., REGULSKI P., 2009 - Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Raport wykonany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa [W:] Szczerbowski R., Chomicz W., 2012 - Generacja rozproszona oraz Smart Grid w budownictwie przemysłowym niskoemisyjnym. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 97-110.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top