Financial management and risk management issues in energy trading sector
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(2):129–152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents outline of main issues of financial management and risk management in power and natural gas trading sector. Energy market development, deregulation and crisis after Enron demise forced energy companies to implement advanced financial and risk management tools used earlier by mature financial sector. Basic role plays implementation of statistical and econometric methods in management of energy purchase and supplies. Similar methods should be used in trade credit risk management. Another issue is to rebuild confidence and to facilitate rising capital through creation in companies transparent and efficient accounting systems. Other section of the paper deals with issues of clearing system, which helps in liquidity creation and balances energy supply. The last section deals with issues of rising capital in energy trading sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem w sektorze handlu energią
energetyka, handel energią, zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem
W artykule przedstawiono zarys głównych problemów zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem w handlu energią elektryczną i gazem ziemnym. Rozwój rynku energetycznego, deregulacja i kryzys wywołany aferą Enronu wymusiły na firmach sektora stosowanie zaawansowanych metod finansowych i zarządzania ryzykiem wykorzystywanych już wcześniej na dojrzałych rynkach finansowych. Podstawową rolę odgrywa wprowadzenie statystyczno-ekonometrycznych metod zarządzania ryzykiem dla portfela kontraktów na dostawy i sprzedaż energii i jej nośników. Podobne metody muszą również być użyte w odniesieniu do ryzyka związanego z kredytem handlowym. Osobną rolę w podniesieniu wiarygodności sektora i możliwości pozyskiwania kapitałów odgrywa stworzenie w spółkach przejrzystego i sprawnego systemu sprawozdawczości finansowej. Omówiono także zagadnienia budowy systemu clearingu służącego zwiększeniu płynności i zapewnieniu równowagi w zakresie dostaw energii. Na zakończenie przedstawiono metody i możliwości pozyskiwania kapitałów przez spółki sektora energetycznego.
 
REFERENCES (19)
1.
BARONE R., KENNEDY J., 2002 - Capital Structure Is Yital Link to Financial Risk (Part 4). Power and Gas Marketing, January/February.
 
2.
BARONE R.M., SMITH S.G., KENNEDDY J., SHIPMAN T. A., HSIEH T., 2002a - Updated Approach for Rating U. S. Energy Trading and Marketing Firms. Part l. Power and Gas Marketing, July/August, p. 24, 26.
 
3.
BARONER.M., SMITH S.G., KENNEDDY J., SHIPMAN T.A., HSIEH T., 2002b - Updated Approach for Rating U. S. Energy Trading and Marketing Firms. Part 2. Power and Gas Marketing, November/December.
 
4.
BUCKNALL D., 2002 - Is Credit at Fault? The Impact of Credit Management on Energy Trading and Liquidity. Power and Gas Marketing, Vol. 2, No. 6 (November/December), p. 40-42.
 
5.
BUTLER C., 2000 - Tajniki Yalue at Risk. LIBER, Warszawa.
 
6.
COHEN F., 2003 - Changing Energy Marketplace Offers Challenges and Opportunities. Power and Gas, Vol. 3, No. 3, p. 20--22.
 
7.
CORBY P., 2002a - Combating Price Volatitlity in the Natural Gas Market. Power and Gas Marketing, March/April.
 
8.
CORBY P., 2002b - Natural Gas Buyers Cut Costs with Dollar Cost Optimization. Power and Gas Marketing, Vol. 2, No. 5 (September/October), p. 32.
 
9.
MCMAHON R., KRANENBURG R., 2002 - "Clearing" the Way for Power Trading. Power and Gas Marketing, Vol. 2, No. 6 (November/December), p. 27-28.
 
10.
FREEDENTHAL C., 2002a - Analysts Played Major Role in Enron Rocket Fizzle, Blowout! Power and Gas Marketing, January/February.
 
11.
FREEDANTHAL C., 2002b - New Accounting Practices Work When Done Properly and Fully. Power and Gas Marketing, May/June, p. 32-33.
 
12.
JĘDRUSIK S., PALIŃSKI A., 2001 - Analiza porównawcza modeli wartości narażonej na stratę (VAR) dla portfela akcji, w: Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Wydział Zarządzania AGH Kraków, s. 162-163.
 
13.
KALISZEWSKI L, 2002 - Ryzyko w obrocie energią, www.cire.pl/ryzyko.
 
14.
KENNEDY J., 2002b - The Risk of Using Round-Trip Trades. Power and Gas Marketing, Vol. 2, No. 4 (July/August), p. 27.
 
15.
RlCHTER R., 2003 - Energy Yenture Capital Seekers Continue to Starve at Investment's Funding Feast. Power and Gas, Winter 2003, p. 20-22.
 
16.
RiskMetrics - Technical Document (1996). Fourth Edition. J. P. Morgan/Reuters, New York.
 
17.
RUDEK R., 2002b - Debt: from Wallflower to Homecoming Queen Power and Gas Marketing, Vol. 2, No. 4 (July/August), p. 28.
 
18.
VASEY G., 2003 - Credit Risk Management: Where Does It Goes From Here Power and Gas, Vol. 3, No. 2, p. 18-21.
 
19.
WOODWARD R. S., MUNOZ C., 2003 - The Capital Market & Its Foundation of Trust: Separating the Lemons from the Non-Lemons. Power and Gas, Vol. 3, No. 2, p. 24, 26-27.
 
ISSN:1429-6675