Proposals on the balancing of renewable energy from utilization of solid recovered fuels
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):331–341
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Solid recovered fuels are more frequently considered as a really interesting source of energy, because they are characterized by stable physico-chemical parameters compared to non-processed wastes. Application of solid recovered fuels (SRF) in combustion or co-combustion processes for energy production allow for saving of natural recourses of fossil fuels and also decreasing of greenhouse gases (including CO2) emission. Elaboration of mechanisms which allow for treating the part of energy produced using SRF as a renewable energy will be the chance for dissemination of solid recovered fuels utilization in energy production industry. Publication presents the proposition of the system for energy balance elaboration and certification which is produced in installation where solid recovered fuels are utilized. The proposition of the system is based on existing system of balancing and certification of renewable energy produced by biomass co-combustion. The key-point of the proposed system is reliable determination of biomass content in SRF. This aspect is very important and in fact can be decisive about development of the SRF market, especially taking into account the possibilities of renewable energy production. For the biomass content in solid recovered fuels the methodology elaborated by European Committee for Standardization has been proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Propozycje w zakresie bilansowania energii odnawialnej z wykorzystaniem stałych paliw wtórnych
stałe paliwa wtórne, energetyka, energia odnawialna, bilansowanie
Stworzenie mechanizmów umożliwiających zaliczenie części energii wytwarzanej z wykorzystaniem stałych paliw wtórnych do energii odnawialnej jest jednym z podstawowych warunków upowszechnienia tych paliw w energetyce. Przedstawiono propozycję systemu bilansowania energii wytwarzanej w instalacjach energetycznych współspalających stałe paliwa wtórne wytwarzane z odpadów. Propozycja oparta jest o istniejący system bilansowania i certyfikacji energii odnawialnej ze współspalania biomasy. Dla określenia zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych zaproponowano metodykę badawczą opisaną w Specyfikacjach Technicznych CEN.
 
REFERENCES (11)
1.
Van TUBERGEN J., GLORIUS T., WAEYENBERGH E., 2005 - Classification of Solid Recovered Fuels, ORFA.
 
2.
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15359:2006 Solid recovered fuels - Speciflcations and classes.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. Nr 261, póz. 2187 wraz z późn. zm.).
 
4.
Polityka energetyczna Polski do roku 2025 (Monitor Polski z dnia 22 lipca 2005).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 16, póz. 124).
 
6.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, póz. 628 z późn. zm.).
 
7.
SOBOLEWSKI A., WASIELEWSKI R., DRESZER K., STELMACH S., 2006 - Technologie otrzymywania i kierunki zastosowań paliw alternatywnych otrzymywanych z odpadów. Przemysł Chemiczny, 8-9, s. 1080-1084.
 
8.
SOBOLEWSKI R., WASIELEWSKI R., 2007 - Uwarunkowania dla produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce Praca zbiór, pod red. M. Ściążko, J. Zuwała, M. Pronobis, Wyd. IChPW Zabrze, s. 311-323.
 
9.
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15440:2006 Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content.
 
10.
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15403:2006 Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash content.
 
11.
Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15400:2006 Solid recovered fuels - Methods for the determination of calorific value.
 
ISSN:1429-6675