Formulas for indexing brown coal prices
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):483–496
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents proposals of formulas for indexing brown coal prices in the complex: coal mine - power plant. Indexing formulas show, how the coal price should change with time and what factors impact the change. Some solutions have been proposed, taking into consideration both coal producers' and consumers' point of view. Following factors have been considered: share of fixed and variable costs in coal mine, inflation rate, electricity prices, share of coal costs in electricity generation costs, rate of fuel consumption per unit of energy produced etc.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Formuły indeksacyjne dla cen węgla brunatnego
węgiel brunatny, formuły cenowe, indeksacja cen
W referacie przedstawiono propozycje formuł indeksacyjnych dla cen węgla brunatnego dla układów kopalnia-elektrownia. Formuły indeksacyjne mają wskazać, jak powinna się zmienić cena węgla wraz z upływem czasu oraz jakie czynniki powinny mieć na to wpływ? Zaproponowano kilka rozwiązań, wychodzących zarówno z punktu widzenia producentów, jak i odbiorców węgla. Rozważono wpływ takich czynników jak: udział kosztów stałych i zmiennych w kopalni, inflacja, ceny energii elektrycznej, udział kosztów zakupów węgla w koszcie wytwarzania energii elektryczne, ilość zużywanego paliwa na jednostkę wytworzonej energii itp.
 
REFERENCES (6)
1.
GAWLIK L., KASZTELEWICZ Z., 2005 - Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego "Konin" od poziomu jego sprzedaży. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 231-242.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z., 2005 - Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 255-263.
 
3.
GAWLIK L., 2006 - Analiza wyniku na bieżącej produkcji węgla na przykładzie kopalń. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 505-520.
 
4.
GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U., 2007 - Kształtowanie cen węgla brunatnego w warunkach rynkowych - zarys problemu. Przegląd Górniczy nr 5 (1014). Wyd. ZG SITG Katowice, s. 32-36.
 
5.
Sytuacja w Elektroenergetyce, (kwartalnik) - wyd. ARE, numery z lat 2003-2007.
 
6.
Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego (kwartalnik) - wyd. ARE, numery z lat 2003- 2006.
 
ISSN:1429-6675