Fuels for Power Generators in Present and Future offer of Kompania Węglowa SA
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):431–442
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As of 01.01.2008 new values of admissible SO2 emission will be in force in Poland in conformity with Decree of the Minister of Environment from 20 December 2005 on emission standards from installations in 2007-2015 (O.J. Nr 260 item. 2181). Increasing requirements with regard to reduction of harmful substances emission to atmosphere, irrespective that they concern directly coal consumers, they are also extremely important for coal producers. In case of boilers not equipped with sulphur removal installations they determine about changes in quality requirements of combusted coals. Kompania Węglowa S.A. undertook activities focused on the objective of balancing the quality of coal produced with new requirements of the market in order to adjust its products offer to the expectations of the customers. Such activities are indispensable as to rationally utilize existing sulphur removal installations and quality parameters of Polish coals in order to gain maximum reduction in sulphur dioxide emission to atmosphere. In the herein presented article we wish to concentrate on a number of issues connected with our products offer and production capability of Kompania Węglowa S.A. with the view to meet the expectations of Polish Heating Plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Paliwa dla energetyki w obecnej i przyszłej ofercie Kompanii Węglowej SA
emisja SO2, ochrona środowiska, oferta produktowa, parametry jakościowe węgli
Z dniem 01.01.2008 roku w Polsce będą obowiązywały nowe wartości dopuszczalnych pułapów emisji SO2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji w latach 2007-2015 [1]. Wzrastające wymagania w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, mimo iż dotyczą bezpośrednio użytkowników węgla, są również niezmiernie ważne dla producentów węgla. W przypadku kotłów nie wyposażonych w instalacje odsiarczające determinują one bowiem zmiany wymogów jakościowych spalanego węgla. Kompania Węglowa S.A. podjęła działania, mające na celu zbilansowanie jakości produkowanego węgla z nowymi potrzebami rynku, aby dostosować ofertę produktową do wymagań klientów. Niezbędne są takie działania, aby racjonalnie wykorzystywać istniejące instalacje odsiarczające oraz parametry jakościowe polskich węgli w celu maksymalnego obniżenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery. W niniejszym artykule poruszono szereg zagadnień związanych z ofertą produktową oraz możliwościami wydobywczymi Kompanii Węglowej S.A. pod kątem spełnienia oczekiwań klientów.
 
REFERENCES (6)
1.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji w latach 2007-2015. (Dz.U. Nr 260 poz. 2181).
 
2.
Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 
3.
Dyrektywa Nr 2001/80WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.11.2001r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.
 
4.
Koncepcja realizacji wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/80WE z dnia 23.11.2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw oraz postanowień zapisanych w Traktacie o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - opracowanie Ministerstwo Środowiska luty 2007 r.
 
5.
Instytut Ochrony Środowiska. KASHUE "Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2005".
 
6.
BP Statistical Review of Word Energy fuli report 2005.
 
ISSN:1429-6675