Kinds of products generated by power engineering and utilization possibilities of their in underground mining technologies
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):391–402
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Environment protection and economy considerations forces changes in coal combustion and desulfurization processes. It causes production of new kinds of waste material. Volatile ash coming from power engineering in form of hydromixture are utilized in underground mining technologies for many years. In every case the main component of the mixtures was volatile ashes coming from different coal combustion installations. Application of hydromixtures made on the basis of power plant waste in mine workings contributes to natural environment protection and has positive effect on the following problems connected with exploitation of mines: limitation of surface deformations thanks of consolidating filling application (mainly in ore mines) and other filling methods of empty space making by exploitation, limitation of the fine-grained waste quantity on the surface, better utilization of deposit (the consolidating filling application allows to eliminate pillars and reduce their dimensions), improvement of climatic conditions and reduction of gases outflow from cavings, fire prevention realized by grouting of cavings and building of backfill plugs and dams.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rodzaje produktów wytwarzanych w energetyce zawodowej i możliwości ich wykorzystania w podziemnych technologiach górniczych
górnictwo, zagospodarowanie odpadów energetycznych, ochrona środowiska
Pozyskiwanie energii w Polsce oparte jest przede wszystkim na spalaniu węgla zarówno kamiennego jak i brunatnego. Działalność ta powoduje powstawanie znacznych ilości odpadów w postaci żużli, popiołów lotnych i produktów odsiarczania. Stosowane obecnie różne metody odsiarczania w zakładach energetycznych skutkują powstawaniem odpadów różniących się pod względem fizycznym i chemicznym. Jednym z kierunków ich odzysku jest przemysłowe wykorzystanie w podziemnych technologiach górniczych. W referacie przedstawiono rodzaje obecnie stosowanych przez energetykę zawodową metod odsiarczania i rodzaje powstających odpadów oraz zaprezentowano możliwości ich wykorzystania dla określonych technologii górniczych wraz z podaniem kryterii ich stosowania.
 
REFERENCES (15)
1.
DULEWSKI J., 2007 - Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami w przemyśle wydobywczym. Szkoła Eksploatacji Górniczej, Szczyrk 19-23.02.2007.
 
2.
PLEWA F., MYSŁEK Z., 2001 - Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
3.
WARYCH J., 1992 - Oczyszczanie gazów, procesy i aparatura. Wyd. Naukowo-Techniczne. W Praca zbiorowa wykonana przez Eko-Efekt sp. zo.o. NFOŚiGW - Warszawa, Biuro Studiów, Projektów i realizacji Inwestycji BIPROKWAS - Gliwice, Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego odział w Gliwicach. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie: "Utylizacja gipsu syntetycznego z instalacji odsiarczania spalin". Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego O/Gliwice, listopada 1993 r.
 
4.
KUCOWSKI J., LAUDYN D., PRZEKWAS M., 1995 - Energetyka a ochrona środowiska. Wyd. Naukowo-Techniczne.
 
5.
KANAFEK J., FOJCIK E., 1998 - Wykorzystanie popiołów lotnych w górnictwie - aspekty techniczne. Ochrona Środowiska, Prawo i Polityka, nr 1/11/98, Wrocław.
 
6.
POPCZYK M., 2002 - Ekologiczne i górnicze aspekty przemysłowego wykorzystania odpadów energetycznych i poflotacyjnych w podziemiach kopalń. Praca doktorska, Gliwice.
 
7.
MAZURKIEWICZ M., PIOTROWSKI Z., TAJDUŚ T., 1997 - Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
8.
BABCZYŃSKI W., 2001 -Modelowanie wymywalności substancji chemicznych z podziemnych składowisk odpadów. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Wydz. Górnictwa i Geologii.
 
9.
PALARSKI J., 2001 - Chemiczne i fizyczne właściwości materiałów mineralnych i produktów odpadowych, służących do wypełniania wyrobisk i izolacji składowisk odpadów. Monografia pt: "Jakość Środowiska Techniki i Technologie" Biblioteka KOMEKO.
 
10.
CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F., 2001 - Materiały w budownictwie geotechnicznym. Tom I - Materiały w budownictwie podziemnym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
11.
CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F., 2001 - Materiały w budownictwie geotechnicznym. Tom II - Klasyczne materiały wiążące oraz materiały z surowców uciążliwych dla środowiska. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
12.
CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F., 2001 - Materiały w budownictwie geotechnicznym. Tom III - Materiały i konstrukcje do utrzymania oraz likwidacji wyrobisk podziemnych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
13.
Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 póz. 628 z dnia 20.06.2001 r) z późniejszymi zmianami.
 
14.
PLEWA F., POPCZYK M., MYSŁEK Z., 2006 - Możliwości wykorzystania w technologiach górniczych popiołów lotnych z procesu półsuchego odsiarczania spalin. XII Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika 2006, Gliwice-Ustroń 17-20.10.
 
15.
PLEWA F. POPCZYK M., MYSŁEK Z., 2007 - Optymalizacja składu mieszaniny odpadów przemysłowych stosowanych w technologii doszczelniania zrobów zawałowych. Szkoła Eksploatacji Górniczej, Szczyrk 19-23.02.
 
ISSN:1429-6675