Gasification of municipal solid wastes
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):305–316
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fraction of bio-resoluble biomass and plastics in municipal solid wastes decides about possibility of incineration of municipal solid wastes. Such incineration is a problematic issue from natural environment and social point of view. Acceptable technologies of incineration should be selected. An article contains the justification of purposefulness of solid wastes gasification choice and formed gas fuel combustion. There are references to issues associated with legal requirements, collective opposition and objection, features of incineration process of homogeneous fuels and fuels composed of various substances. Renewable energy aspect is raised up in the article as well as carbon dioxide emission limits. Gasification technology is presented and technical, ecological and economic results of that technology are described. It is pointed out that selection of incineration technology results from physical features of combustion process not from lobbying of industrial enterprises.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zgazowanie odpadów komunalnych
odpady komunalne, zgazowanie, prawo, energia odnawialna
Frakcja biomasy biorozkładalnej oraz tworzyw sztucznych w odpadach komunalnych decyduje o możliwości spalania odpadów komunalnych. Spalanie to jest problematyczne w aspekcie środowiskowym i społecznym. Należy wybrać akceptowalne technologie spalania. W artykule uzasadniono celowość wyboru technologii zgazowania odpadów i spalania paliwa formowanego gazowego. Odniesiono się do kwestii wymagań prawnych, sprzeciwu społecznego, cech procesu spalania paliw jednorodnych oraz paliw z różnorodnej substancji występującej losowo. Poruszono aspekt energii odnawialnej, limitów emisji CO2. Przedstawiono technologię zgazowania oraz rezultaty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne wyboru tej technologii. Wskazano, że wybór przedmiotowej technologii wynika z istoty fizykalnej procesu spalania a nie lobbingu firm przemysłowych.
 
REFERENCES (9)
1.
Dyrektywa Rady Europejskiej nr 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryterium oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu -znowelizowane na dzień 1.08.07.
 
3.
Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca dyrektywę Rady %/61/WE.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Dz.U. z dnia 14 marca 2007 r.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Dz.U. z dnia 31 stycznia 2006 r. [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U. z dnia 15 czerwca 2007r.
 
6.
SARRE P., 2006 - Odgazowanie materiału organicznego ze zgazowaniem karbonizatu i częściowym reformingiem gazu wytlewnego - Technologia RATech/ICSO.
 
7.
STENGLER E., 2007 - Energy - no time to waste. Power Engineering International June 2007.
 
8.
WOJCIECHOWSKA U., 2006 -Unijny plan działania w sprawie biomasy. Czysta Energia 1/2006.
 
9.
NIKODEM W., 2005 - Spójność gospodarki energetycznej z gospodarką odpadami w gminie w zakresie wytwarzania paliw formowanych. Wyd. IGSMiE PAN, Polityka Energetyczna t. 8, i. spec.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675