Globalisation in energy sector - selected problems
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):167–180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Globalisation is defined as activity related to on involving entire world or at last substantial its part. Globalisation related to decision making process plays important role in areas security of energy supply and come out as a catastrophic failure or black-out. Another global issue is pollution prevention and control treated as a chance of sustainable development of energy sector. EU documents: IPPC directive and accompanying reference brochure BREF refer among others for large combustion plants (LCP). In the paper case studies of thread and chance for energy sector are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Globalizacja w energetyce - wybrane problemy
energetyka, globalizacja, szanse, zagrożenia
Globalizacja definiowana jest jako formy działania odnoszące się do całego świata lub co najmniej jego istotnej części. Globalizacja, procesów decyzyjnych odgrywa ważną rolę w dziedzinach bezpieczeństwa dostaw energii i przejawiających się w postaci awarii katastrofalnych (black-out'ów) w elektroenergetyce. Innym problemem o wymiarze globalnym jest zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, traktowane jako szansa zrównoważonego rozwoju sektora energetyki. Dokumenty UE: dyrektywa IPPC i załączniki BREF, odnoszą się między innymi do wielkich obiektów energetycznych (LCP). W artykule przedstawione są przypadki zagrożeń i szans dla elektroenergetyki.
 
REFERENCES (17)
1.
Global Energy Network Institute, 2004 — A compelling global strategy for peace and sustainable development. GENI Reports.
 
2.
MALKO J., 2004 — Metoda SWOT w analizie strategicznej rozwoju elektroenergetyki. Wokół Energetyki nr 6(22).
 
3.
WHITLOW D., 2004 — How to avoid the nightmare sceario. Enr. Pow. News.
 
4.
US Department of Energy — Final Report on the August 14, 2003, Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations. US — Canada System Outage Task Force, DOE, Washington, Apr. 2004.
 
5.
US Department of Energy — The Elecstric Power Ontages in the Western United States. DOE/PO-050, Washington, Aug. 1996.
 
6.
US Department of Energy — Grid 2030 — A National Vision for Electricity Second 2000 Years. DOE Report, Washington Aug. 2003.
 
7.
MALKO J., 2003 — Black-out czyli zdarzenia katastrofalne w krytycznych systemach infrastrukturalnych. Wokół Energetyki nr 5(15).
 
8.
BLACKABY N. — EU acts to keep the lights on. PEI, March 2004.
 
9.
The Boston Consulting Group — Keeping the Ligts On — Navigating Choices in European Power Generation. BCE Report, Boston 2003.
 
10.
TARMLONGLAK S., HOROWITZ S.H., PHADKE A.G., THORP J.S. — Anatomy of power Delivery, vol. 11, No 2, Apr. 1996.
 
11.
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych — Materiały Konferencji „Problemy obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej”. Wrocław, październik 1999.
 
12.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne — Instrukcja postępowania dyspozytorskiego w czasie awarii katastrofalnych. Warszawa, grudzień 2004.
 
13.
KŁOS A., PASKA J., 2005 — Ochrona systemu elektroenergetycznego przed wielkimi awariami systemowymi — zarys koncepcji. Materiały Konferencji APE’05. Gdańsk — Jurata, czerwiec 2005.
 
14.
European Commission — Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: The share of renewable energy in the EU. Brussels 2004.
 
15.
Council Directive 96/61/EC of 24 Sept. 1996 concerning integrated pollution prevention and control OJ L 257 of 10 Oct. 1996.
 
16.
European Commission — Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, Seville (Esp.). Nov. 2004.
 
17.
European Commission — Energy and Transport Report 2000–2004. Luxembourg 2004.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675