Forecast of energy sector development Central East European region to 2030
 
 
More details
Hide details
1
Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):181–196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The report includes the assessment of the present situation in the fuels and energy supply and the assumptions and forecast for the future energy sector development in the Central-East European Region to 2030 with the particular emphasis on: economic growth expressed by the value of Gross Domestic Product (GDP), resources and reserves of the energy carriers, forecast of production and demand (consumption) of primary energy and electricity, countries dependence of fuel and energy import, directions of the development of energy subsectors i.e. hard and brown coal mining, crude oil and gas industry, hydro and others renewable energy resources, electricity and heat industry, comparison of the main energy indicators with the old UE-15. The report has been elaborated basing on the CENERG Report prepared with cooperation of the Polish Member Committee of the World Energy Council.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza rozwoju energetyki regionu Centralnej i Wschodniej Europy do 2030
sektor energii, stan i perspektywy rozwoju
Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu gospodarki energetycznej krajów Regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz prognozę rozwoju sektora energii w tych krajach, tj. 8 krajach, które w 2004 r. uzyskały członkostwo w Unii Europejskiej oraz 2 krajów (Bułgarii i Rumunii) które kandydują do tego członkostwa. Przedstawiono różnice w zaopatrzeniu tych krajów w energię, podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarkę energetyczną tych krajów, a zwłaszcza narastającą zależność od importu paliw. Dokonano również porównań podstawowych wskaźników energetycznych Regionu ze wskaźnikami "starej" UE-15.
 
REFERENCES (3)
1.
Energy Balances of OECD Countries. 2004 Edition, IEA.
 
2.
Energy Balances of Non-OECD Countries. 2003 Edition, IEA.
 
3.
Energy Sector of the Central and East European Countries — Present situation and outlook to 2030. CENERG Report, July 2005.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675