Global Challenges of Energy for All (SE 4 All)
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(3):7–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among the main challenges in the process of human evolution are access to energy, water, and food, and simultaneously the ability to achieve such accesses without impacting the vulnerable stability of the environment. The first and most urgent challenge is to have abundant and affordable energy to make the life of the world’s population easier and comfortable. Energy access for all is even more a global challenge given the highly interdependent nature of the world today, but energy usage has been recognized as a primary contributor to the climate warming process that endangers life on the Earth. It results from the rapid rise in atmospheric greenhouse gas (GHG) emissions due primarily to the fossil fuel-based energy production of our contemporary civilization. There are only a few countries which could rely solely upon the energy supplies available from within their own borders, and energy dependence is a global concern. Energy supply and use are the main cause of many of the environmental problems we face. The process of climate change may significantly transform our economic systems, ecological structures, and social development. Humanity must take urgent action to combat climate change and to adapt to the consequences of that change. The question arising today is how to develop a climate-friendly energy policy. With all these concerns and challenges in mind, the central theme of the IEEE Power&Energy Magazine of the 2012 May/June edition is a long-term view of global energy systems development, focusing essentially on electricity supply. Several articles provide scenario evaluations and present alternative technology costs, and all papers challenge the engineering community to contribute to solving the technical, economic, environmental, and social problems of energy supply. The “flagship” of the P&E Magazine – a paper by authors from the World Bank entitled “Twin Peaks”, identifies the following two challenges in the energy sector: how to make more energy available at affordable prices to enable all people to use modern energy to meet their basic needs, and how to slow the world’s overall growth of energy consumption mainly through improvements in energy efficiency. The ultimate goal is, “more, greener, and more efficient energy services for all – SE4 All”.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Globalne wyzwania energetyki – energia dla wszystkich (SE 4 All)
sektor energii, strategia, cele globalne, perspektywy
Głównymi wyzwaniami w procesie ewolucji ludzkości są dostep do energii, wody i żywnooci przy równoczesnej zdolnooci do utrzymania tego stanu bez szkodliwego wpływu na wrażliwość równowagę środowiska. Pierwszym i najpilniejszym wyzwaniem jest posiadanie wystarczających i osiągalnych zasobów energii dla mieszkanców całego globu dla zapewnienia im łatwiejszego i bardziej komfortowego życia. Dostepność energii dla wszystkich jest zatem wyzwaniem globalnym, zwłaszcza w warunkach silnych wzajemnych uzależnień, ale korzystanie z energii uznawane jest za główną przyczynę procesu ocieplenia klimatu, które zagraża wszelkim formom życia na skutek szybkiego zwiekszenia emisji gazów cieplarnianych, głównie spowodowanej wykorzystywaniem przez współczesną cywilizację procesów spalania paliw kopalnych. Tylko niektórym krajom udaje sie zapewnia dostepność zasilania w energię przy wykorzystaniu zasobów narodowych i dlatego problem uzależnienia energetycznego jest problemem wagi światowej. Dostarczanie i użytkowanie energii są podstawową przyczyną wielu problemów orodowiskowych, przed którymi staje ludzkość. Proces zmian klimatycznych może znacząco przeksztacać nasze systemy gospodarcze, biosfere i rozwój społeczny. Ludzkość musi podjąć pilne działania dla zwalczenia zmian klimatycznych, a zasadniczym zadaniem jest opracowanie polityki energetycznej przyjaznej orodowisku. Mając na wzgledzie wszystkie te obawy i wyzwania głównym tematem prestiżowego czasopisma IEEE Power&Energy Magazine (maj/czerwiec 2012) jest długoterminowa wizja rozwoju globalnego sektora energii, skupiona na problemie dostaw energii elektrycznej. W kilku artykułach przedstawiono analize scenariuszy i kosztów zróżnicowanych opcji technologicznych, a wspólnym elementem całości prac jest próba znalezienia rozwiązan problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. „Okładkowy” artykuł, zaprezentowany przez przedstawicieli Banku Owiatowego, identyfikuje dwa wyzwania: jak uczynia energię dostepną po akceptowalnych cenach dla umożliwienia całej ludzkości korzystania z nowoczesnych form energii dla zaspokojenia jej podstawowych potrzeb i jak spowolnia globalny wzrost zużycia energii, głównie na drodze polepszenia efektywnooci energetycznej. Celem ostatecznym jest dostarczenie wszystkim wiekszej ilooci usług energetycznych, bardziej zielonych i bardziej efektywnych.
 
REFERENCES (13)
1.
RUDNICKI H., 2012 – Editorial – Evolution of energy – global development and challenges. IEEE P&E Mag.,Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
2.
IEA/OECD, 2012: 2011World Energy Outlook, Paris.
 
3.
UN General Assembly, 2010 – International Year of SustainableEnergy, UN GA. N.York, Dec.2010.
 
4.
HEIDEL i in. 2012 – HEIDEL T.D., KASSAKIAN J.G., SCHMALENSEE R., 2012 – Forward Pass. IEEE P&E Mag.Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
5.
HAN Y., ZHONG J., 2012 – Challenges Ahead. IEEE P&E Mag.Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
6.
BEZERRA i in. 2012 – BEZERRA R., MOCARQER S., BARROSO L., RUDNICK H., 2012 – Expansion Pressure. IEEE P&E Mag. Vol.10, Nr 3, May/June 2012.
 
7.
PARIKH J., PARIKH K., 2012 – Growing Pain. IEEE P&E Mag. Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
8.
NAIDOO P., BACELA P.A., 2012 – A Wealth of Possibilities. IEEE P&E Mag. Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
9.
MADRIGAL i in. 2012 – MADRIGAL M., BHATIA M., ELIZONDO G., SARKAR A., KOJIMA M., 2012 –Twin Peaks: Surmounting the Global Challenges of Energy for All (…) IEEE Power&Energy Mag., Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
10.
Renewables 2011 global report: REN21 [Online]: www.ren21.net/Portals/97/.
 
11.
MALKO J., 2010 – Ekonomika niskiej stabilizacji emisji. Polityka Energetyczna t. 13, z. 12. Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków.
 
12.
MALKO J., 2011 – Model „Poles”– ocena transformacji energetyki XXI w. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1. Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków.
 
13.
KAMIÑSKI J., 2012 – Wyniki analizy wra¿liwoœci modelu równowagi cz¹stkowej. Polityka Energetyczna t. 15, z. 1. Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675