Identification of environmental regulation impact on national electricity generation subsector in transmission grid long-term planning
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):187–196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of key issues of National Transmission Grid development in long time horizon is an expansion of the electricity supply side. That expansion is burdened with a great uncertainty, both in the scope of big, and as well as small generating sources. The most important factor determining the development of big generating sources, apart of an electricity demand growth, are environmental regulations and their implementation in the Polish power sector. Presented paper shows long-term consequences of current domestic environmental regulations on fuels consumption for selected scenarios of mentioned regulation implementation. The possibilities of worked out scenarios connection with the National Transmission Grid development is also discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Identyfikacja wpływu regulacji ekologicznych na krajowy podsektor wytwarzania energii elektrycznej w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej
Unia Europejska, elektroenergetyka, ochrona środowiska, emisja zanieczyszczeń, standardy
Jednym z podstawowych uwarunkowań rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej (KSP) w długim okresie czasowym jest rozwój strony podażowej energii elektrycznej. Rozwój ten jest obarczony dużą niepewnością zarówno w zakresie dużych, jak i małych źródeł wytwarzania. Najistotniejszym czynnikiem determinującym rozwój dużych źródeł wytwarzania, poza rozwojem zapotrzebowania na energię elektryczną, są regulacje ekologiczne oraz sposób ich implementacji w krajowym sektorze elektroenergetycznym (KSE). Niniejszy referat prezentuje, dla najbardziej prawdopodobnych scenariuszy implementacji wspomnianych regulacji, zmiany struktury paliw wykorzystywanych do produkcji energiielektrycznej. Przedstawiono również propozycje powiązania efektów wynikających z regulacji ekologicznych z długoterminowym rozwojem KSP.
ISSN:1429-6675