Multi-level governance in the EU energy policy
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):21–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an analysis of multi-level governance issues on the example of the EU energy policy. The integration process in Western Europe is a complex political, social and economic phenomenon. Adequate management of the complex EU structure is both an attempt at the effectiveness of the integration process and an important challenge for the future of the integration project. The energy policy is an interesting case study, on the basis of which we can perfectly observe both the possibilities offered by the multi-level governance model for its effective management as well as the basic difficulties in its practical implementation. The aim of the article is to show that the concept of multi-level governance could be more effectively implemented in the energy policy of the EU, although there are various constraints to this.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej
polityka energetyczna, Unia Europejska, zarządzanie wielopoziomowe, integracja europejska, demokracja
Artykuł prezentuje analizę problematyki zarządzania wielopoziomowego na przykładzie polityki energetycznej Unii Europejskiej. Proces integracji w Europie Zachodniej stanowi złożone zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze. Odpowiednie zarządzanie złożoną strukturą UE jest zarówno próbą skuteczności procesu integracji, jak również ważnym wyzwaniem, od którego zależy przyszłość projektu integracyjnego. Polityka energetyczna stanowi interesujące studium przypadku, na bazie którego można doskonale zaobserwować zarówno możliwości, jakie oferuje model multi-level governance dla jej skutecznego prowadzenia, jak również podstawowe trudności w jego praktycznym wdrażaniu. Celem artykułu jest pokazanie, iż koncepcja wielopoziomowego zarządzania mogłaby być bardziej efektywnie realizowana w polityce energetycznej UE, ale są ku temu różnorodne ograniczenia.
 
REFERENCES (34)
1.
Barcz, J. 2009. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). KONTRAST, Warszawa, s. 99–101.
 
2.
Benz, A. i Papadopoulos, Y. 2006. Governance and democracy: concepts and key issues. [W:] Governance and Democracy. Comparing national, European and international experiences, red. A. Benz, Y. Papadopoulos, Routlege, London & New York, s. 6, 9–10.
 
3.
Heard-Lauréote, K. 2010. European Union Governance. Effectiveness and legitimacy of European Commission Committees. Routledge, London & New York, s. 16–20, s. 37–45.
 
4.
Herma, C. 2001. Koordynacja polityki europejskiej w RFN – kwestie instytucjonalno-prawne. Biuletyn Analiz UKIE nr 7.
 
5.
Hooghe, L. 1995. Subnational Mobilization in the European Union. West European Politics Vol. 18, No. 3, s. 175–179.
 
6.
Hykawy, R. 2002. Koordynacja polityki europejskiej w państwach członkowskich UE. Biuletyn Analiz UKIE nr 9.
 
7.
Jakubek, J. 2009. Mechanizmy koordynacji polityk unijnych w Polsce. [W:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, red. R. Mieńkowska-Norkiene, Warszawa: Aspra-JR.
 
8.
Komisja Europejska, 2016. Wniosek rozporządzenia ws. zarządzania unią energetyczną, COM (2016) 759.
 
9.
Komisja Europejska, 2016a. Komunikat: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, COM (2016) 860.
 
10.
Komisja Europejska, 2001. Biała Księga: Zarządzanie w Europie, COM (2001) 48.
 
11.
Komitet Regionów, 2009. Biała Księga: W sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów, CdR 89/2009.
 
12.
Kownacki, T. 2014. Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej. Warszawa: Elipsa.
 
13.
Leca, J. 1996. La “gouvernance” de la France sous la Cinquième République. Une perspective de la sociologie comparative. [W:] De la Cinquième République à l’Europe, (red.) F. D’Arcy, L. Rouban, Presses de Sciences Politiques, Paris, s. 345–346.
 
14.
Marks i in. 1996 – Marks, G., Scharpf, F., Schmitter, P. i Streeck, W. 1996. Governance in the European Union. London: Sage.
 
15.
Martin, J.M. 1990. L’économie mondiale de l’énergie. Paris: La Découverte, s. 10–11.
 
16.
Nowak, B. 2009. Energy Policy of the European Union. Warszawa, WAiP.
 
17.
Offe, C. i Preuss, U.K. 1991. Democratic Institutions and Moral Resources. [W:] Political Theory Today, (red.) D. Held, Polity Press, Cambridge, s. 148–149.
 
18.
Ostrzyniewska, K. i Woicka, I. 2005. Prace nad aktami wykonawczymi – komitologia. [W:] Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, red. A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka, UKIE, Warszawa, s. 253–260.
 
19.
Paska, J. i Surma, T. 2017. „Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku. [W:] Rynek energii elektrycznej. Polityka i ekonomia, red. Z. Połecki, P. Pijarski, Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin.
 
20.
PEP 2030 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP dn. 10.11.2009, M.P. z 2010 r., Nr 2, poz. 11.
 
21.
Pierre, J. i Peters, B.G. red. 2000. Governance, Politics and the State. Warszawa: Macmillan, s. 20–22.
 
22.
Rothert, A. 2008. Emergencja rządzenia sieciowego. Warszawa: Elipsa, s. 10–15.
 
23.
Ruszkowski, J. 2010. Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
24.
Ruszkowski, J. 2010a. Teorie systemu politycznego Unii Europejskiej. [W:] Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 
25.
Rydlewski, G. 2011. Prakseologia decydowania publicznego. [W:] Decydowanie publiczne, red. G. Rydlewski, Elipsa, Warszawa, s. 64–67.
 
26.
Scharpf, F. 1999. Governing in Europe, Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press, 10 s.
 
27.
Schmidt, V.A. 2010. La démocratie en Europe. L’Union européenne et les politiques nationales. Paris: La Découverte, s. 20–21.
 
28.
Szałek, B.Z. 2013. Problem wielopoziomowego zarządzania (Multi-level Governance) w Unii Europejskiej w świetle prakseologii i heurystyki. [W:] Multi-level governance w Unii Europejskiej, (red.) J. Ruszkowski, L. Wojnicz, IPiE Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 65–66.
 
29.
Scott, J. i Trubek, D.M. 2002. Mind the Gap: Law and New Approchaches to Governance on the European Union. European Law Journal Vol. 8, No. 1, s. 1–18.
 
30.
TEWEA– Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę EnergiiAtomowej. [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Dostęp: 06.09.2017].
 
31.
TEWWiS – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/pl/tr... [Dostęp: 06.09.2017].
 
32.
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 
33.
Wälti i in. 2004 – Wälti, S., Kübler, D. i Papadopoulos, Y. 2004. How Democratic is „Governance”? Lessons from Suisse Drug Policy. Governance Vol. 17, s. 83–113.
 
34.
Wierzchowska, A. 2016. Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej. Warszawa: Elipsa.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675