How much steam coal for the power sector?
L. Gawlik 1  
,   U. Lorenz 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):19–31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article analyzes the demand for coal in the Polish energy sector in the long term perspective (until 2050). It outlines several scenarios in which different conditions were assumed in the development of nuclear energy, gas-fired energy, and the availability of technology for sequestration and storage of carbon dioxide. These scenarios also assumed a certain level of demand for electricity, certain prices for CO2 emission allowances, and a required share of energy from renewable sources. The results indicate the levels of demand for steamcoal depending on the direction of the future development of the Polish energy sector. This analysis examined developmental plans for coal mining, noting that it will be necessary to decrease the output of steam coal by around 13 million tonnes by 2020. Depending on developments in the heat and power sector, the demand for coal may undergo gradual reduction (development of gas-based power); but if the development of CCS technology will allow its implementation in Polish coal-based power plants, the demand for Polish coal may reach 62-70 million tonnes in 2040. It is emphasized that a difficult financial situation is forcing mining restructuring activities, the result of which should be the reduction of production levels accompanied with decreased costs of coal production. Furthermore, investments in new mine constructions should be preceded by a thorough analysis taking into account changing market conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ile węgla kamiennego dla energetyki?
węgiel energetyczny, prognozy, podaż, popyt, scenariusze
W artykule przeprowadzono analizę zapotrzebowania na węgiel dla sektora energii w Polsce w perspektywie 2050 roku. Przedstawiono kilka scenariuszy badawczych, w których założono różne warunki w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, gazowej oraz dostępności technologii wychwytu i sekwestracji ditlenku węgla, przy określonym poziomie zapotrzebowania na energię elektryczną, cenach uprawnień do emisji CO2 oraz wymaganego udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Uzyskane wyniki określają poziom zapotrzebowania na węgiel energetyczny przy różnych kierunkach przyszłego rozwoju polskiego sektora elektroenergetyki. Poddano ocenie plany rozwojowe górnictwa węgla kamiennego stwierdzając, że do 2020 roku niezbędne będzie ograniczenie wielkości wydobycia o około 13 mln ton węgla energetycznego. W zależności od kierunku rozwoju sektora elektroenergetycznego, zapotrzebowanie na węgiel może ulegać sukcesywnej redukcji (rozwój energetyki gazowej), ale jeśli rozwój technologii CCS pozwoli na jej implementację w polskich elektrowniach węglowych, w 2040 roku zapotrzebowanie na polski węgiel energetyczny może osiągnąć poziom 62–70 mln ton. Podkreślono, że trudna sytuacja finansowa górnictwa wymusza działania restrukturyzacyjne, których efektem musi być ograniczenie wydobycia i obniżenie kosztów produkcji węgla. Realizacja planów inwestycyjnych budowy nowych kopalń powinna być poprzedzona dogłębną analizą, uwzględniają zmieniające się uwarunkowania rynkowe.
 
REFERENCES (16)
1.
ARE, 2011 – Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. Agencja Rynku Energii S.A., na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, wrzesień.
 
2.
DAS, 2013 – Optymalny miks energetyczny dla Polski do roku 2060 – model DAS. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa.
 
3.
EC, 2011 – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050, COM(2011) 885 final. European Commission (EC). [Online] http://eur-lex.europa.eu/LexUr... [dostęp: 13.08.2014].
 
4.
GAWLIK, L. (red.), 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Wyd. IGSMiE PAN, Katowice, 300 s. [Online] http://www.giph.com.pl/attache... [dostęp: 20.08.2014].
 
5.
GAWLIK, L. i MOKRZYCKI, E. 2014. Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy nr 5(1098) s. 1–8.
 
6.
GRUDZIŃSKI, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180, Wyd. IGSMiE PAN.
 
7.
IEA, 2012 – Polityki Energetyczne Państw MAE. Polska 2011. Przegląd.Wyd. International Energy Agency (IEA).
 
8.
IMF, 2013. Commodity Price Forecast: Medium Term Commodity Price Baseline. International Monetary Fund (IMF) [Online] http://www.imf.org/external/np... [dostęp: 30.07.2013].
 
9.
LORENZ, U. 2012. Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 241–253.
 
10.
LORENZ, U. 2014. Węgiel energetyczny na świecie – sytuacja w 2013 roku i perspektywy. Przegląd Górniczy nr 5(1098), s. 17–25.
 
11.
PIG, 2013 – Bilans zasobów złóż kopalin i wód podziemnych w Polsce. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 
12.
Projekt Polityki…, 2014 – Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Wersja 01. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień. [Online] http://bip.mg.gov.pl/node/2139... [dostęp 20.08.2014].
 
13.
SZURLEJ, A. i GAWLIK, L. 2014. Ile gazu do produkcji energii elektrycznej? Przegląd Gazowniczy, marzec, s. 12–15.
 
14.
WB, 2013. Commodity Prices and Price Forecast. World Bank. Update released: July 8, 2013 [Online] http://data.worldbank.org/data... [dostęp: 30.07.2013].
 
15.
WEO, 2010 – World Energy Outlook 2010. International Energy Agency, Paris.
 
16.
WEO, 2012 – World Energy Outlook 2012. International Energy Agency, Paris.
 
ISSN:1429-6675