The modern and efficiently coal power plants strategic challenge for Polish
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(4):45-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the Polish conditions after the signing of the Kyoto Protocol and subsequent findings of the climate and energy package adopted by the EU in the context of the need to adjust Polish coal power to the requirements of these provisions. Presents the state of emissions and reduction of CO2 emissions in Poland, the EU and in the world. This state shows that Europe is ahead of the pack with a reduction of CO2 and our country during the years 1988 and 2014 reduced the emission of this gas nearly 35%, which is the best result in the EU. The EU climate policy sets more challenges on the horizon of 2030 and 2050 years. To meet these challenges Poland should (except implementing renewable energy) modernize the basic part of the energy, ie. coal energy. The current net efficiency of coal energy is 33–34%. We should take advantage of the German way and speed up a construction of power station with an efficiency of 46% or more percent. Against this background, it discusses the state of national energy and investment plans in a modern coal power stations in Poland and Germany. Our neighbours at the turn of the 20th and 21st centuries have boosted efficiency by building a lot of modern power station burning lignite and hard coal. It should be noted that in Germany first power stations of the net efficiency above 40% started to work at the turn of the 80’s and 90’s of the 20th century and in Poland after nearly 20 years, ie. at the end of the first decade of the 21st century (Gabryś 2014/2015; Kasztelewicz 2013; Kasztelewicz 2014/2015).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski
energetyka, emisja CO2, górnictwo, elektrownie, sprawność wytwarzania, bloki energetyczne w Polsce i Niemczech, redukcja emisji CO2
Artykuł przedstawia uwarunkowania Polski po podpisaniu Protokołu z Kioto i następnych ustaleń wynikających z pakietów klimatyczno-energetycznych przyjętych przez UE w kontekście konieczności dostosowania polskiej energetyki węglowej do wymagań tych zapisów. Przedstawiono stan emisji i redukcji emisji CO2 w Polsce, UE i świecie. Stan ten pokazuje, że Europa jest na czele peletonu z redukcją CO2, a nasz kraj w latach 1988–2014 zredukował emisję tego gazu o blisko 35%, co jest wynikiem najlepszym w UE. Polityka klimatyczna UE wyznacza kolejne wyzwania w 2030 i 2050 roku. Dla spełnienia tych wyzwań Polska winna oprócz wprowadzania OZE zmodernizować podstawową część energetyki, tj. energetykę węglową. Dzisiejsza sprawność netto obecnej energetyki węglowej to 33–34%. Należy iść drogą niemiecką i zdecydowanie przyspieszyć budowę bloków energetycznych o sprawności 46 lub więcej procent. Na tym tle omówiono stan energetyki krajowej oraz zamierzenia inwestycyjne w nowoczesne węglowe bloki energetyczne w Polsce i w Niemczech. Nasi sąsiedzi na przełomie XX i XXI wieku zdecydowanie zwiększyli sprawność (wybudowali kilkanaście nowoczesnych) swoich elektrowni opalanych tak węglem brunatnym, jak i kamiennym. Należy wspomnieć, że w Niemczech pierwsze bloki o sprawności netto powyżej 40% zaczęły pracować na przełomie lat 80./90. XX wieku, a u nas po prawie 20 latach, tj. pod koniec I dekady XXI wieku (Gabryś 2014/2015; Kasztelewicz 2013; Kasztelewicz 2014/2015).
 
REFERENCES (6)
1.
Gabryś, H. 2014/2015, Materiały konferencyjne – prace niepublikowane.
 
2.
Garbicz, M. 2014. Uwagi do dyskusji na temat europejskiej i polskiej polityki energetycznej. Gdzie jesteśmy i co robić dalej? Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk.
 
3.
Kasztelewicz, Z. 2013. Brońmy węgla, gdy jeszcze nie jest za późno! Węgiel Brunatny nr 2013 1/82. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.
 
4.
Kasztelewicz, Z. 2014/2015. Materiały konferencyjne – prace niepublikowane.
 
5.
Rosik-Dulewska, Cz. i Kusza, G. 2009. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Uniwersytet Opolski. Opole.
 
6.
Tajduś i in. 2014 – Tajduś, A., Kaczorowski, J., Kasztelewicz, Z., Czaja, P., Cała, M., Bryja, Z. i Żuk, St. 2014. Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwość rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku. Komitet Górnictwa PAN, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top