Lignite deposits in Poland and perspectives of their utilization
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):181–200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lignite with hard coal is the basic energetic resources to production of electricity in Poland. The share in whole electricity production in Poland is about 35% and this is the cheapest electricity. Currently the electricity from lignite is 25% cheaper than electricity from hard coal and the price of electricity is half cheaper than electricity from natural gas or wind power. These arguments should be the most importance in the future to provide energy safety. The polish energy policy needs diversification of energy sources. The development of polish power industry should base mainly on indigenous energy resources: lignite and hard coal. It will be a big mistake not utilize a "polish gold" - coal, and base on imported sources. The utilization of indigenous energy resources in the future gives also a works for many thousands of people in mining sector, power industry and cooperative sectors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasoby węgla brunatnego w Polsce i perspektywy ich wykorzystania
złoża węgla brunatnego, energetyka, kopalnie odkrywkowe, produkcja energii elektrycznej
Węgiel brunatny jest obok węgla kamiennego podstawowym surowcem energetycznym do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pochodzi z niego około 35% najtańszej energii elektrycznej. Obecnie energia z węgla brunatnego jest o około 25 % tańsza niż energia elektryczna z węgla kamiennego i o ponad połowę od energii elektrycznej z gazu czy energetyki wiatrowej. Dlatego węgiel brunatny powinien mieć w przyszłości podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię. Rozwój polskiej energetyki winien opierać się w pierwszym rzędzie na krajowych surowcach energetycznych tj. na węglu brunatnym i węglu kamiennym. Było dużym błędem gospodarczym nie w pełni wykorzystać "polskie złoto"- węgiel, a opierać rozwój energetyki na surowcach importowanych. Wykorzystanie rodzimych surowców energetycznych w okresie kilkudziesięciu lat daje także, co nie jest bez znaczenia, zatrudnienie dla wielu dziesiątków tysięcy ludzi w sektorze górniczym, energetycznym i w sektorach współpracujących.
 
REFERENCES (8)
1.
BEDNARCZYK J., 2008 - Rozwój innowacyjnych technologii wydobycia i przetwarzania węgla brunatnego. Praca niepublikowana. Projekt Foresight. Poltegor-Instytut we Wrocławiu, Wrocław.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2005 - Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce w świetle planu dostępu do zasobów oraz prognoz zaopatrzenia na węgiel. Polityka Energetyczna t. 8, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN , Kraków.
 
3.
KASIŃSKI J., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 - Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., 2004 - Polskie górnictwo węgla brunatnego. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe," Bełchatów-Wrocław.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., 2007 - Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe", Bogatynia-Wrocław.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., KOZIOŁ W., ZAJĄCZKOWSKI M., 2007 - Rola węgla brunatnego jako bezpiecznego i taniego źródła zaopatrzenia w energię pierwotną w Polsce i Unii Europejskiej. Górnictwo Odkrywkowe 5-6/2007, Wrocław.
 
7.
KASZTELEWICZ Z., KOZIOŁ W., KOZIOŁ K., KLICH J., 2007 - Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju. Polski Kongres Górniczy - Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
8.
KASZTELEWICZ Z., ZAJĄCZKOWSKI M, 2008 - Energetyka na węglu brunatnym – szanse i zagrożenia, Problemy Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, WUG - SITG,Mysłowice.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675