Natural Gas Demand in Poland and Possibilities of Its Fulfillment
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):217–227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article explains the meaning of natural gas in the structure of primary energy consumption in Poland compared to some EU states. Natural gas demand in the last years in Poland and the structure of natural gas supplies considering its extraction from domestic sources were also presented in the article. Furthermore, the article shows the influence of the gas crisis, from the beginning of the year of 2009, on the home market of gas (the origin of the crisis, the course, actions of energy enterprises and the government civil service aiming at the minimization of its effects). Actions taken within the scope of the diversification of natural gas supplies with special focus on building of LNG gas port in Świnoujście were characterised. Next, an attempt to determine the structure of natural gas supplies to Poland in the perspective until 2022 was made. Predicted natural gas supply scale, considering the receipt of this natural resource as LNG from 2014, was related to the forecast of natural gas demand taken from the project of the Poland's Energy Policy until 2030. The increase in the magnitude of the demand for natural gas in the perspective of the next few years will considerably depend on dynamics of the development of investments in the gas power industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce i możliwości jego zaspokojenia
gaz ziemny, zasoby gazu ziemnego, wydobycie krajowe, LNG
W artykule przedstawiono popyt na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce oraz strukturę podaży gazu ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia tego surowca z rodzimych złóż. Porównano stan dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle wybranych państw UE w 2008 r. Następnie przybliżono wpływ kryzysu gazowego z początku 2009 r. na krajowy rynek gazu oraz podjęto próbę określenia struktury dostaw tego surowca do Polski w perspektywie do 2022 r. Przewidywane wielkości dostaw z uwzględnieniem odbioru LNG odniesiono do prognozy zapotrzebowania na gaz z projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
 
REFERENCES (18)
1.
BP 2009 – BP Statistical Review of World Energy. June 2009; www.bp.com.
 
2.
DUSZCZYK M., 2009 – Jeszcze w lipcu parafujemy umowę z Gazpromem na lata 2010–2022. (rozmowa z Maciejem Kaliskim, dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki). Gazeta Prawna, 24 lipca 2009 r.
 
3.
KALISKI M., STAŚKO D., 2006 – Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski. Studia Rozprawy Monografie nr 138, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków.
 
4.
KALISKI M., SZURLEJ A., 2008 – Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego. Wiertnictwo–Nafta–Gaz, półrocznik AGH, t. 25, z. 2, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
5.
KALISKI M., SIEMEK J., SIKORA A., STAŚKO D., JANUSZ P., SZURLEJ A., 2009 –Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE – szanse i bariery. Rynek Energii nr 4(83) s. 1–6.
 
6.
KALISKI M., RYCHLICKI S., SIEMEK J., SZURLEJ A., 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w sektorze gazu ziemnego – szanse i zagrożenia. IV Polski Kongres Naftowców i Gazowników – Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polskiego górnictwa naftowego, przetwórstwa ropy naftowej i gazownictwa, Bóbrka, 13–15 maja 2009.
 
7.
KALISKI M., SZURLEJ A., JANUSZ P., 2009 –Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko – ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7–8, s. 2–5.
 
8.
Ministerstwo Gospodarki, 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – wersja z 5 marca 2009 r.
 
9.
MOKRZYCKI E., SZURLEJ A., 2003 – Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemny. Polityka Energetyczna, t. 6, z. spec., s. 199–211.
 
10.
POLKOWSKA M., 2009 – Terminal LNG w Świnoujściu kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego. Przegląd Gazowniczy nr 2(22), s. 9–11.
 
11.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 2009 – Raport Roczny 2008.
 
12.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., strona internetowa „PGNiG w liczbach” http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/7....
 
13.
RADECKI S., WÓJCIK W., 2009 – Strategia PGNiG SA w aspekcie zwiększenia wydobycia i poprawienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Konferencja naukowo-techniczna Polityka energetyczna Polski do roku 2030 w sektorze gazowniczym i naftowym pod patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, 25 lutego 2009 r., AGH w Krakowie.
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców. (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 6).
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców (Dz.U. z 2009 r., Nr 23, poz. 129).
 
16.
RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2007 – Gaz ziemny w strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski i jego szanse w Europie. Polityka Energetyczna, t. 10, z. spec. 1, s. 47–70.
 
17.
SZURLEJ A., 2008 –Możliwości konkurencyjności gazu ziemnego jako surowca do wytwarzania energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 3/3, s. 327–338.
 
18.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343).
 
ISSN:1429-6675