Perspectives of hydrocarbon fuels utilisation, natural gas in particular
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):185–197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper gives development trends and perspectives of hydrocarbon fuels in the World and in Poland between 1850 and 2100 in the view of primary fossil fuels. The following parameters were taken into account in the analysis: - world energy balance, - world population and energy use, - fossil fuels, consumption rates, reserves, reserves, resources - fossil fuels, remaining years of life - renewable energy: current use and ranges of long - term potential - trends in the gas market - natural gas prices. The authors also discussed the present state and perspectives of natural gas and oil utilisation in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wykorzystania paliw węglowodorowych ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego
energetyka, kopalne środki energii, energia odnawialna, prognozy zapotrzebowania energii
W artykule zamieszczono informacje na temat tendencji rozwojowych i perspektyw paliw węglowodorowych w świecie i w Polsce od roku 1850 do roku 2100 (prognozy) na tle bilansu energetycznego świata z uwzględnieniem przede wszystkim pierwotnych surowców energetycznych. W przedstawionej analizie uwzględniono następujące czynniki: - sytuację demograficzna, - kopalne nośniki energii i ich wystarczalność, - odnawialne nośniki energii, - kierunki handlu gazem, - ceny gazu ziemnego. W artykule odniesiono się również do stanu aktualnego i perspektyw związanych z zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce.
ISSN:1429-6675