Polish electroenergy sector 2007. Consolidation from past years economical results perspective
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):23–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a trial for selection the most important, actual problems of polish electroenergy sector facing EU energy strategy challenges in conditions of proceeding processes of consolidation with emphasis to consolidated groups by branch regulation in 1997-2007. Author specify and presents: - world energy consumption forecast, - energy use structure and energy generation forecast by fuels and carbon dioxide emission, - polish electroenergy sector situation in selected results from 1997-2007 by subsectors, and with generation, fuels and costs specification, - selected consolidation problems with crucial differences between groups. Based on described events and comparisons of polish electroenergy subsectors economical results Author conclude that proceeding processes of consolidation might not satisfy expected stocks exchange debuts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektroenergetyka polska 2007. Konsolidacja podmiotów sektora w uwarunkowaniach wyników gospodarczych z lat przeszłych
bezpieczeństwo energetyczne, Strategia Energetyczna, elektroenergetyka polska, konsolidacja sektora
Artykuł jest próbą wyodrębnienia najistotniejszych, aktualnych problemów elektroenergetyki polskiej wobec wyzwań strategii energetycznej UE w warunkach prowadzonych procesów konsolidacji ze zróżnicowaniem grup konsolidowanych z regulacji branżowych z lat 1999-2007. Opisano W nim: prognozy światowej konsumpcji energii elektrycznej; strukturę zużycia energii oraz prognozę produkcji energii elektrycznej wg rodzaju paliw oraz emisji dwutlenku węgla; stan rzeczy elektroenergetyki polskiej w wybranych wynikach z lat 1999-2007 z podzialem na podsektory, omówieniem struktury produkcji, paliw i kosztów podsektora wytwarzania; wybrane problemy konsolidacji z podaniem istotnego zróżnicowania grup skonsolidowanych. Z opisanych zdarzeń i porównań wyników gospodarczych podsektorów elektroenergetyki polskiej autor wnioskuje, iż prowadzone procesy konsolidacyjne mogą nie potwierdzić oczekiwań twórców przedsięwzięcia W debiutach giełdowych grup ze zróżnicowania i obciqżeń przeszłości.
ISSN:1429-6675